Dr. Bács István alpolgármester: Egy évvel ezelőtt döntöttek arról, hogy pályázatot nyújtanak be 30 millió forint értékben a Szivárvány Óvoda felújítására, melyet megnyertek. Elkezdődött a tervezési folyamat, összeállt, hogy miket lenne mindenféleképpen szükséges megcsinálni, hogy az óvoda a jelenlegi keretek között, magas technikai színvonal mellett folytathassa működését. Energetikai felújítást jelent, csatornarendszer felújítás, ablakok cseréje, szigetelést, fűtést jelent nagy vonalakban, erről szól a jelenlegi célokmány. Bízik benne, hogy a beruházás 2018. szeptember 1-je előtt befejeződhet, hogy a gyerekek egy felújított óvodába kezdhessék meg a nevelési évet.

T. Mészáros András polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra az I. határozati javaslatot.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati kiírásra történt pályázat benyújtásának jóváhagyásáról szóló 123/2017. (IV.27.) határozatát a következők szerint módosítja:

Fejlesztési alcél /Költségek

Igényelt támogatás összege

Önerő összege

Beruházás összköltsége

ab) alcél Érdi Szivárvány Óvoda energetikai felújítása

30 000 000 Ft

 112 000 000 Ft

142 000 000 Ft

Összesen

 30 000 000 Ft

112 000 000 Ft

142 000 000 Ft 

Az önrész összege 112 000 000,-Ft a jelen 2018. évi 1. számú költségvetési rendelet módosításában a 20. melléklet 23. céltartalék során rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

146/2018. (VI.28.)

h a t á r o z a t a

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló 123/2017. (IV. 27.) számú határozat módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati kiírásra történt pályázat benyújtásának jóváhagyásáról szóló 123/2017. (IV.27.) határozatát a következők szerint módosítja:

Fejlesztési alcél /Költségek

Igényelt támogatás összege

Önerő összege

Beruházás összköltsége

ab) alcél Érdi Szivárvány Óvoda energetikai felújítása

30 000 000 Ft

 112 000 000 Ft

142 000 000 Ft

Összesen

 30 000 000 Ft

112 000 000 Ft

142 000 000 Ft 

Az önrész összege 112 000 000,-Ft a jelen 2018. évi 1. számú költségvetési rendelet módosításában a 20. melléklet 23. céltartalék során rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A határozati javaslatokról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a II. határozati javaslatot.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2030 Érd, Hegesztő utca 2-8 (hrsz. 3232) energetikai felújítását hagyja jóvá a jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmány szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Melléklet a Közgyűlés /2018. (VI.28.) határozatához

CÉLOKMÁNY

1.A beruházó megnevezése és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Az Érdi Szivárvány Óvoda energetikai felújítása (2030 Érd, Hegesztő utca 2-8, 3232 hrsz.)

A megvalósítása során felmerülő tevékenységek:

- Kivitelezés

- közbeszerzés

- műszaki ellenőr

- tervezés

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása

 

Az Érdi Szivárvány Óvoda régi épületszárnyának energetikai felújítása valósul meg. A nyílászárók nem zárnak megfelelően, a fűtés korszerűtlen.  A felújítás a meglévő épület állagmegóvását, a használati minőség javítását célozza. A beruházás során hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, épületgépészeti felújítás valósul meg.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

Az Érdi Szivárvány Óvoda a 2030 Érd, Hegesztő utca 2-8. 3232 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú területen található. HÉSZ szerint az intézmény Vt-2 besorolású terület.

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

Az Érdi Építő Mérnöki Iroda Kft. által készített kivitelezési dokumentáció tartalmazza.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek)

- a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása c. pályázat terhére 30 000 000 Ft, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének terhére 112 000 000 Ft

- Kivitelezés: 140 559 400 Ft

- Tervezés: 990 600 Ft

- Közbeszerzés: 100 000 Ft

- Független műszaki ellenőr: 3ű 000 Ft

- a költségbecslés módja: műszaki tervezői költségbecslés

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása c. pályázat

- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

 

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)

Önkormányzati saját ingatlan.

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

A beruházáshoz szükséges előkészítés:

Építész tervező által készített műszaki dokumentáció.

 

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére

Az ingatlan közművesített.

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése

Önkormányzat, önkormányzati intézmény, óvoda.

13. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok

(várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.). Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)

Tervezett átadás 2019. május

14. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok

fedezetének biztosítása

Érd Megyei Jogú Város költségvetése

 

15. A beruházás gazdasági értékelése

(megtérülés ideje)

A projekt lezárását követően számolható ki.”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

147/2018. (VI.28.)

h a t á r o z a t a

az Érdi Szivárvány Óvoda energetikai felújítására vonatkozó beruházási célokmány elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2030 Érd, Hegesztő utca 2-8 (hrsz. 3232) energetikai felújítását hagyja jóvá a jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmány szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Melléklet a Közgyűlés 147/2018. (VI.28.) határozatához

CÉLOKMÁNY

1.A beruházó megnevezése és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Az Érdi Szivárvány Óvoda energetikai felújítása (2030 Érd, Hegesztő utca 2-8, 3232 hrsz.)

A megvalósítása során felmerülő tevékenységek:

- Kivitelezés

- közbeszerzés

- műszaki ellenőr

- tervezés

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása

 

Az Érdi Szivárvány Óvoda régi épületszárnyának energetikai felújítása valósul meg. A nyílászárók nem zárnak megfelelően, a fűtés korszerűtlen.  A felújítás a meglévő épület állagmegóvását, a használati minőség javítását célozza. A beruházás során hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, épületgépészeti felújítás valósul meg.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

Az Érdi Szivárvány Óvoda a 2030 Érd, Hegesztő utca 2-8. 3232 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú területen található. HÉSZ szerint az intézmény Vt-2 besorolású terület.

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

Az Érdi Építő Mérnöki Iroda Kft. által készített kivitelezési dokumentáció tartalmazza.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek)

- a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása c. pályázat terhére 30 000 000 Ft, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének terhére 112 000 000 Ft

- Kivitelezés: 140 559 400 Ft

- Tervezés: 990 600 Ft

- Közbeszerzés: 100 000 Ft

- Független műszaki ellenőr: 3ű 000 Ft

- a költségbecslés módja: műszaki tervezői költségbecslés

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása c. pályázat

- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

 

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)

Önkormányzati saját ingatlan.

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

A beruházáshoz szükséges előkészítés:

Építész tervező által készített műszaki dokumentáció.

 

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére

Az ingatlan közművesített.

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése

Önkormányzat, önkormányzati intézmény, óvoda.

13. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok

(várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.). Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)

Tervezett átadás 2019. május

14. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok

fedezetének biztosítása

Érd Megyei Jogú Város költségvetése

 

15. A beruházás gazdasági értékelése

(megtérülés ideje)

A projekt lezárását követően számolható ki.”

A határozati javaslatokról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen