T. Mészáros András polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a szóban forgó két ingatlan eladásához pályázatra van szükség, ezeknek a hirdetés útján való értékesítéséről van szó az előterjesztésben, ismerteti az ingatlanok elhelyezkedését. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra az I. határozati javaslatot.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 26.§-a alapján pályázatot ír ki az Önkormányzat tulajdonában lévő Érd, Elvira utcában található, 22303/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan értékesítésére az alábbi feltételekkel:

Az ingatlan elhelyezkedése, adatai, jellemzői: Érd, 22303/1 hrsz., területe 4271 m2, ingatlan-nyilvántartás szerint kivett beépítetlen terület. Víz, villany, csatorna az utcáról beköthető.

Az ingatlanra vonatkozó specifikus jellemzők: A Helyi Építési Szabályzat szerint GKSZ-2 övezeti besorolású. A kereskedelmi szolgáltató területen a kereskedelmi szolgáltató rendeltetésen kívül ipari,  raktározási, logisztikai, településgazdálkodási, nem gyermekelhelyezésre és betegápolásra szolgáló egészségügyi, oktatási, szociális, közösségi szórakoztatást szolgáló épületek is elhelyezhetők. Továbbá létrehozható a területen iroda, vendéglátás, szállás jellegű szolgáltatás, parkolóház és üzemanyagtöltő is.
Az övezeti előírásokkal kapcsolatosan részletesebb információ a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál szerezhető be.

Kikiáltási ár: nettó 32.900.000,- Ft +ÁFA

Bánatpénz mértéke, befizetési módja: bruttó 500.000,- Ft, amit az önkormányzat 12001008-00209494-00100001 számú folyószámlájára kell átutalni, és amely a vételárba beszámításra kerül. A bánatpénz – sikertelenség esetén - 8 napon belül visszautalásra kerül a pályázó részére.

Licitlépcső emelkedési mértékének meghatározása: a forgalmi értékhez képest bruttó 100.000.-Ft-tal emelkedik.

Liciten történő részvétel feltételei: Az árliciten csak az vehet részt, aki a szándéknyilatkozat benyújtásával egyidejűleg a bánatpénz átutalásáról szóló bizonylatot is becsatolta, és nyilatkozott arról, hogy nyertesség esetén - a Magyar Állam elővásárlási jogra vonatkozó lemondó nyilatkozatának Önkormányzathoz való megérkezését, vagy a nyilatkozattételi határidő lejártát követően - az önkormányzattal 30 napon belül szerződést köt.

A szándéknyilatkozat benyújtásának helye és határideje: személyesen legkésőbb 2018. július 25. (szerda) 16 óráig egy példányban a Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó u. 1. I. emelet 127. szobában.

A szándéknyilatkozat tartalmára vonatkozó előírások: meg kell jelölni a pályázó nevét, lakóhelyét (székhelyét), telefonszámát, e-mail címét, valamint arra vonatkozó nyilatkozat, hogy az árliciten részt kíván venni. továbbá csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolást is (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adócsoport).

Az árlicit lebonyolításának helye, ideje: A helyszínről és az időpontról az érintettek külön értesítést kapnak.

A részletes információk beszerezhetőségének a helye: Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó u. 1., I. emelet 127. szoba.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről a városi honlapon és az Érdi Újságban.

Határidő: a pályázati felhívás közzétételére 2018. július 5.

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

148/2018. (VI.28.)

h a t á r o z a t a

a 22303/1 helyrajzi számú, természetben az Érd, Elvira utcában található

önkormányzati tulajdonú ingatlan hirdetés útján történő értékesítéséről

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 26.§-a alapján pályázatot ír ki az Önkormányzat tulajdonában lévő Érd, Elvira utcában található, 22303/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan értékesítésére az alábbi feltételekkel:

Az ingatlan elhelyezkedése, adatai, jellemzői: Érd, 22303/1 hrsz., területe 4271 m2, ingatlan-nyilvántartás szerint kivett beépítetlen terület. Víz, villany, csatorna az utcáról beköthető.

Az ingatlanra vonatkozó specifikus jellemzők: A Helyi Építési Szabályzat szerint GKSZ-2 övezeti besorolású. A kereskedelmi szolgáltató területen a kereskedelmi szolgáltató rendeltetésen kívül ipari,  raktározási, logisztikai, településgazdálkodási, nem gyermekelhelyezésre és betegápolásra szolgáló egészségügyi, oktatási, szociális, közösségi szórakoztatást szolgáló épületek is elhelyezhetők. Továbbá létrehozható a területen iroda, vendéglátás, szállás jellegű szolgáltatás, parkolóház és üzemanyagtöltő is.
Az övezeti előírásokkal kapcsolatosan részletesebb információ a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál szerezhető be.

Kikiáltási ár: nettó 32.900.000,- Ft +ÁFA

Bánatpénz mértéke, befizetési módja: bruttó 500.000,- Ft, amit az önkormányzat 12001008-00209494-00100001 számú folyószámlájára kell átutalni, és amely a vételárba beszámításra kerül. A bánatpénz – sikertelenség esetén - 8 napon belül visszautalásra kerül a pályázó részére.

Licitlépcső emelkedési mértékének meghatározása: a forgalmi értékhez képest bruttó 100.000.-Ft-tal emelkedik.

Liciten történő részvétel feltételei: Az árliciten csak az vehet részt, aki a szándéknyilatkozat benyújtásával egyidejűleg a bánatpénz átutalásáról szóló bizonylatot is becsatolta, és nyilatkozott arról, hogy nyertesség esetén - a Magyar Állam elővásárlási jogra vonatkozó lemondó nyilatkozatának Önkormányzathoz való megérkezését, vagy a nyilatkozattételi határidő lejártát követően - az önkormányzattal 30 napon belül szerződést köt.

A szándéknyilatkozat benyújtásának helye és határideje: személyesen legkésőbb 2018. július 25. (szerda) 16 óráig egy példányban a Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó u. 1. I. emelet 127. szobában.

A szándéknyilatkozat tartalmára vonatkozó előírások: meg kell jelölni a pályázó nevét, lakóhelyét (székhelyét), telefonszámát, e-mail címét, valamint arra vonatkozó nyilatkozat, hogy az árliciten részt kíván venni. továbbá csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolást is (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adócsoport).

Az árlicit lebonyolításának helye, ideje: A helyszínről és az időpontról az érintettek külön értesítést kapnak.

A részletes információk beszerezhetőségének a helye: Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó u. 1., I. emelet 127. szoba.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről a városi honlapon és az Érdi Újságban.

Határidő: a pályázati felhívás közzétételére 2018. július 5.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A határozati javaslatokról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Távol

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

T. Mészáros András polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a II. határozati javaslatot.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) számú rendelet alapján pályázatot ír ki az önkormányzat tulajdonában lévő Érd, Erika utcában található, 22303/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan értékesítésére az alábbi feltételekkel:

Az ingatlan elhelyezkedése, adatai, jellemzői: Érd, 22303/2 hrsz., területe 4251 m2, ingatlan-nyilvántartás szerint kivett beépítetlen terület. Víz, villany, csatorna az utcáról beköthető.

Az ingatlanra vonatkozó specifikus jellemzők: A Helyi Építési Szabályzat szerint GKSZ-2 övezeti besorolású. A kereskedelmi szolgáltató területen a kereskedelmi szolgáltató rendeltetésen kívül ipari,  raktározási, logisztikai, településgazdálkodási, nem gyermekelhelyezésre és betegápolásra szolgáló egészségügyi, oktatási, szociális, közösségi szórakoztatást szolgáló épületek is elhelyezhetők. Továbbá létrehozható a területen iroda, vendéglátás, szállás jellegű szolgáltatás, parkolóház és üzemanyagtöltő is.

Az övezeti előírásokkal kapcsolatos részletesebb információ a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál (Érd, Alsó u. 1. II. emelet 209. szoba) szerezhető be.

Kikiáltási ár: nettó 32.700.000,- Ft +ÁFA

Bánatpénz mértéke, befizetési módja: bruttó 500.000,- Ft, amit az önkormányzat 12001008-00209494-00100001 számú folyószámlájára kell átutalni, és amely a vételárba beszámításra kerül. A bánatpénz – sikertelensége esetén - 8 napon belül visszautalásra kerül a pályázó részére.

Licitlépcső: a forgalmi értékhez képest bruttó 100.000,- Ft-tal emelkedik.

Liciten történő részvétel feltételei: Az árliciten csak az vehet részt, aki a szándéknyilatkozat benyújtásával egyidejűleg a bánatpénz átutalásáról szóló bizonylatot is becsatolta, és nyilatkozott arról, hogy nyertesség esetén - a Magyar Állam elővásárlási jogra vonatkozó lemondó nyilatkozatának Önkormányzathoz való megérkezését, vagy a nyilatkozattételi határidő lejártát követően - az önkormányzattal 30 napon belül szerződést köt.

A szándéknyilatkozat benyújtásának helye és határideje: személyesen legkésőbb 2018. július 25. (szerda) 16 óráig egy példányban a Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó u. 1. I. emelet 127. szobában.

A szándéknyilatkozat tartalmára vonatkozó előírások: meg kell jelölni a pályázó nevét, lakóhelyét (székhelyét), telefonszámát, e-mail címét, valamint arra vonatkozó nyilatkozat, hogy az árliciten részt kíván venni. továbbá csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolást is (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adócsoport).

Az árlicit lebonyolításának helye, ideje: A helyszínről és az időpontról az érintettek külön értesítést kapnak.

A részletes információk beszerezhetőségének a helye: Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó u. 1., I. emelet 127. szoba.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről a városi honlapon és az Érdi Újságban.

Határidő: a pályázati felhívás közzétételére 2018. július 5.

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

149/2018. (VI.28.)

h a t á r o z a t a

a 22303/2 helyrajzi számú, természetben az Érd, Erika utcában található, önkormányzati tulajdonú ingatlan hirdetés útján történő értékesítéséről

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) számú rendelet alapján pályázatot ír ki az önkormányzat tulajdonában lévő Érd, Erika utcában található, 22303/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan értékesítésére az alábbi feltételekkel:

Az ingatlan elhelyezkedése, adatai, jellemzői: Érd, 22303/2 hrsz., területe 4251 m2, ingatlan-nyilvántartás szerint kivett beépítetlen terület. Víz, villany, csatorna az utcáról beköthető.

Az ingatlanra vonatkozó specifikus jellemzők: A Helyi Építési Szabályzat szerint GKSZ-2 övezeti besorolású. A kereskedelmi szolgáltató területen a kereskedelmi szolgáltató rendeltetésen kívül ipari,  raktározási, logisztikai, településgazdálkodási, nem gyermekelhelyezésre és betegápolásra szolgáló egészségügyi, oktatási, szociális, közösségi szórakoztatást szolgáló épületek is elhelyezhetők. Továbbá létrehozható a területen iroda, vendéglátás, szállás jellegű

szolgáltatás, parkolóház és üzemanyagtöltő is.

Az övezeti előírásokkal kapcsolatos részletesebb információ a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál (Érd, Alsó u. 1. II. emelet 209. szoba) szerezhető be.

Kikiáltási ár: nettó 32.700.000,- Ft +ÁFA

Bánatpénz mértéke, befizetési módja: bruttó 500.000,- Ft, amit az önkormányzat 12001008-00209494-00100001 számú folyószámlájára kell átutalni, és amely a vételárba beszámításra kerül. A bánatpénz – sikertelensége esetén - 8 napon belül visszautalásra kerül a pályázó részére.

Licitlépcső: a forgalmi értékhez képest bruttó 100.000,- Ft-tal emelkedik.

Liciten történő részvétel feltételei: Az árliciten csak az vehet részt, aki a szándéknyilatkozat benyújtásával egyidejűleg a bánatpénz átutalásáról szóló bizonylatot is becsatolta, és nyilatkozott arról, hogy nyertesség esetén - a Magyar Állam elővásárlási jogra vonatkozó lemondó nyilatkozatának Önkormányzathoz való megérkezését, vagy a nyilatkozattételi határidő lejártát követően - az önkormányzattal 30 napon belül szerződést köt.

A szándéknyilatkozat benyújtásának helye és határideje: személyesen legkésőbb 2018. július 25. (szerda) 16 óráig egy példányban a Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó u. 1. I. emelet 127. szobában.

A szándéknyilatkozat tartalmára vonatkozó előírások: meg kell jelölni a pályázó nevét, lakóhelyét (székhelyét), telefonszámát, e-mail címét, valamint arra vonatkozó nyilatkozat, hogy az árliciten részt kíván venni. továbbá csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolást is (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adócsoport).

Az árlicit lebonyolításának helye, ideje: A helyszínről és az időpontról az érintettek külön értesítést kapnak.

A részletes információk beszerezhetőségének a helye: Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó u. 1., I. emelet 127. szoba.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről a városi honlapon és az Érdi Újságban.

Határidő: a pályázati felhívás közzétételére 2018. július 5.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A határozati javaslatokról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Távol

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen