T. Mészáros András polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a rendelet-módosítási javaslatba foglaltakat.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Rendelet 34. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2a) Az Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes gazdasági társaság legfőbb szervének jogait olyan pénzügyi kötelezettségvállalással járó szerződés megkötésének, illetve módosításának tárgyában, amelynek nettó egyedi értéke az ű millió forintot nem haladja meg - ha a jogügylet nem hitelfelvételre, kezességvállalásra vagy ingyenes vagyonjuttatásra irányul - a polgármester gyakorolja.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. ”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett megalkotta a következő rendeletet:

22/2018. (VII.5.)

önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Rendelet 34. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2a) Az Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes gazdasági társaság legfőbb szervének jogait olyan pénzügyi kötelezettségvállalással járó szerződés megkötésének, illetve módosításának tárgyában, amelynek nettó egyedi értéke az 50 millió forintot nem haladja meg - ha a jogügylet nem hitelfelvételre, kezességvállalásra vagy ingyenes vagyonjuttatásra irányul - a polgármester gyakorolja.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendeletmódosítási javaslatokról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Nem

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Tartózkodik

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen