T. Mészáros András polgármester: A Polgármesteri Hivatal létszámát a jegyző javaslatára módosítanák. A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságba pedig egy új külső bizottsági tagra tesz javaslatot.

Dr. Havasi Márta képviselő: Először a bizottsági tagot választja meg a Közgyűlés, majd pedig utána kerülne sor a rendelet módosításra. Javasolja, hogy módosítsanak a sorrendet. Szerinte először a személyről kellene dönteni. Mint eddig mindig, úgy most se történt az ellenzékkel semmiféle egyeztetés a bizottsági tag személyéről.

T. Mészáros András polgármester: Nem kell ellenzékbe lenni.

Dr. Havasi Márta képviselő: Lehetséges, de fogadják el azt a helyzetet, hogy létezik.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző: Elmondja, hogy már az alakuló ülésen is megszokott az az eljárás, hogy először határozatot hoz a Közgyűlés arról, hogy milyen bizottságokat állít fel és általában az állandó tagokat szokta megválasztani, majd pedig a nem képviselő tagokat. Az első határozati javaslatban szerepel is, hogy a 249/2014. (X.23.) határozatának 3.) pontját javasolják módosítani, ami az alakuló ülésen hozott határozat. Most, amikor a nem képviselő bizottsági tag megválasztására kerül sor, a határozat meghozatal után épül be a Szervezeti és Működési Szabályzat megfelelő mellékletébe, hiszen a Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete a bizottságok szervezeti felépítése. A sorrend tehát jó.

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslat I-et.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a bizottsági elnökeinek és tagjainak megválasztásáról szóló 249/2014. (X.23.) határozatának 3.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

3.) A Közgyűlés az épített és természeti környezet védelmével, a köztisztaság és a településtisztaság biztosításával, a hulladékgazdálkodással, a mezőgazdasággal összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot választ az alábbiak szerint:

Elnök:

Fülöp Sándorné

Tagok:

Antunovits Antal

 

Csornainé Romhányi Judit

 

Pulai Edina

 

Dr. Veres Judit

Nem képviselő tagok:

Bada Zoltán

 

Takács Éva

 

dr. Kováts Ferenc

 

Martin Norbert”

2. A határozat egyéb részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése titkos szavazással 13 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

137/2018. (VI.28.)

h a t á r o z a t a

a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a bizottsági elnökeinek és tagjainak megválasztásáról szóló 249/2014. (X.23.) határozatának 3.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

3.) A Közgyűlés az épített és természeti környezet védelmével, a köztisztaság és a településtisztaság biztosításával, a hulladékgazdálkodással, a mezőgazdasággal összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot választ az alábbiak szerint:

Elnök:

Fülöp Sándorné

 

 

Tagok:

Antunovits Antal

 

Csornainé Romhányi Judit

 

Pulai Edina

 

Dr. Veres Judit

Nem képviselő tagok:

Bada Zoltán

 

Takács Éva

 

dr. Kováts Ferenc

 

Martin Norbert”

2. A határozat egyéb részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslat II-t.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. július 1. napjától az önkormányzat költségvetéséből közvetlenül finanszírozott foglalkoztatottak számát 7 főben határozza meg az alábbiak szerint:

- választott önkormányzati tisztségviselők:  3

- közalkalmazotti törvény hatálya tartozók (önkormányzati mezőőrök):  4

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. július 1. napjától a Polgármesteri Hivatal létszámát 186,5 főben határozza meg.

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 7 fő önkormányzati finanszírozású, illetve 186,5 fő polgármesteri hivatalban foglalkoztatott létszám személyi juttatásának biztosításáról a város költségvetése módosításának előkészítésekor gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

138/2018. (VI.28.)

h a t á r o z a t a

a Polgármesteri Hivatal létszámának meghatározásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. július 1. napjától az önkormányzat költségvetéséből közvetlenül finanszírozott foglalkoztatottak számát 7 főben határozza meg az alábbiak szerint:

- választott önkormányzati tisztségviselők:   3

- közalkalmazotti törvény hatálya tartozók (önkormányzati mezőőrök):   4

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. július 1. napjától a Polgármesteri Hivatal létszámát 186,5 főben határozza meg.

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 7 fő önkormányzati finanszírozású, illetve 186,5 fő polgármesteri hivatalban foglalkoztatott létszám személyi juttatásának biztosításáról a város költségvetése módosításának előkészítésekor gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a rendelet tervezetet.

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet tervezet:

„az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a _/2018. (__.__.) önkormányzati rendelethez

I. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A bizottságok személyi összetétele és feladatai]

3.) A Közgyűlés az épített és természeti környezet védelmével, a köztisztaság és a településtisztaság biztosításával, a hulladékgazdálkodással, a mezőgazdasággal összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot választ az alábbiak szerint:

Elnök:

Fülöp Sándorné

Tagok:

Antunovits Antal

 

Csornainé Romhányi Judit

 

Pulai Edina

 

Dr. Veres Judit

Nem képviselő tagok:

Bada Zoltán

 

Takács Éva

 

dr. Kováts Ferenc

 

Martin Norbert”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:

19/2018. (VII.5.)

önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 19/2018. (VII.5.) önkormányzati rendelethez

I. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A bizottságok személyi összetétele és feladatai]

3.) A Közgyűlés az épített és természeti környezet védelmével, a köztisztaság és a településtisztaság biztosításával, a hulladékgazdálkodással, a mezőgazdasággal összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot választ az alábbiak szerint:

Elnök:

Fülöp Sándorné

 

 

Tagok:

Antunovits Antal

 

Csornainé Romhányi Judit

 

Pulai Edina

 

Dr. Veres Judit

Nem képviselő tagok:

Bada Zoltán

 

Takács Éva

 

dr. Kováts Ferenc

 

Martin Norbert

 

A rendelet tervezetről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Nem

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen