Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető: Ismerteti a költségvetés módosítását. Elmondja, hogy a költségvetési főösszeg módosításának 3 oka van. Egyrészt a zárszámadási rendelet szerinti pénzmaradvány. Másrészt a Modern Városok Program keretében biztosított támogatás értékű bevételekből az értékpapír vásárlás bevétele. Harmadrészt pedig a Közgyűlés határozatai kerültek beépítésre. A módosítások eredményeként a költségvetés bevételi és kiadási főösszeg 74.555.154.857 Ft-ra, az általános tartalék összege 142.106.963 Ft-ra növekszik.

Pulai Edina a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet. Kérdezi, hogy a Modern Városok Program keretében a több mint 14 milliárd Ft értékű államkincstárjegy melyik beruházásokat érinti.

Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető: A 14 milliárd Ft-os államkincstárjegy több projekt esetében a jogszabály azt írja elő, hogy az európai uniós pályázatok esetében nem költhető értékpapír vásárlásra, csak a Modern Városok Programból, amely beruházások a kivitelezési időszakban még nem indultak el, vagy a kivitelezés közbeszerzési kiírása van folyamatban, vagy még nem kezdődött el. Ezek alapján a Topoly utcai idősek otthonának építése, a Szakképzési Centrum, az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola és az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola építési beruházásra szánt összegekből került az értékpapír megvásárlásra.

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a rendelet tervezetet.

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet tervezet:

„az Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételét 27.978.031.135 Ft-ban, a belföldi értékpapírok bevételeit 28.755.263.166 Ft-ban az előző évi maradvány igénybevételét 17.292.243.581 Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 527.237.452 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 2.379.523 Ft-ban, a bevételi főösszegét 74.555.154.857 Ft-ban állapítja meg.

A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait 59.873.073.814 Ft-ban, működési célú hitel visszafizetését 527.237.452 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 110.580.425 Ft-ban, belföldi értékpapírok kiadását 14.044.263.166 Ft-ban, a kiadási főösszegét 74.555.154.857 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1.471.691.202 Ft, ebből

általános tartalék

142.106.963 Ft

céltartalék

1.329.584.239 Ft.”

3. § A rendelet 1-21. melléklete helyébe jelen rendelet 1-21. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”

A melléklet a jegyzőkönyv melléklete.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 12 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:

20/2018. (VII.3.)

önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételét 27.978.031.135 Ft-ban, a belföldi értékpapírok bevételeit 28.755.263.166 Ft-ban, az előző évi maradvány igénybevételét 17.292.243.581 Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 527.237.452 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 2.379.523 Ft-ban, a bevételi főösszegét 74.555.154.857 Ft-ban állapítja meg.

A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait 59.873.073.814 Ft-ban, működési célú hitel visszafizetését 527.237.452 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 110.580.425 Ft-ban, belföldi értékpapírok kiadását 14.044.263.166 Ft-ban, a kiadási főösszegét 74.555.154.857 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1.471.691.202 Ft, ebből

általános tartalék

142.106.963 Ft

céltartalék

1.329.584.239 Ft.

3. § A rendelet 1-21. melléklete helyébe jelen rendelet 1-21. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A melléklet a jegyzőkönyv melléklete

A rendelet tervezetről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Dr. Csőzik László

Nem

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Nem

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen