Simó Károly alpolgármester: Elmondja, hogy a rendeletmódosítási javaslat két részből áll. Az első olyan előírások, melyek bizonyos szolgáltatások kivezetését, bizonyos szolgáltatások bevezetését jelenti, például amit a törvény előír és szeptembertől kötelező biztosítani. A gyermekétkeztetés tekintetében is van változás. Az elmúlt tanévben az volt az előírás, hogy előre kellett fizetni a térítési díjat, ami a gyakorlatban nem hozta a fizetési fegyelem növelését, sőt még több komplikáció keletkezett, ezért javasolja, hogy térjenek át az utólagos fizetésre. A második szintén a közétkeztetéshez kapcsolódik, a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft. 18,2 %-kal szeretné emelni a nyersanyagnormát. A különböző összehasonlító adatok kérése után 8 %-os emelési javaslatot terjesztett elő.

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a rendelet tervezetet.

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet tervezet:

„a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése az alábbi 9.4 alponttal egészül ki:

[Az alapellátás formái:]

„9.4 óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység,”

2. § A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7. § A gyermekjóléti szolgáltatást ellátások teljesítésével (gondozással), ellátások közvetítésével (szolgáltatás), vagy szervező tevékenységgel (szervezés) kell biztosítani. A gyermekjóléti alapszolgáltatásokon túl a Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásokat, így utcai és lakótelepi szociális munkát, kapcsolattartási ügyeletet és készenléti szolgálatot, valamint óvodai és iskolai szociális tevékenységet is biztosít.”

3.§ A Rendelet 16. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. §  A Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ a fogyatékos gyermekek és felnőttek nappali ellátását biztosítja.”

4.§ A Rendelet 22. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A fizetendő személyi térítési díj összegét a térítési díj megfizetésére köteles személy a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles megfizetni.”

5. § A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

6. § Ez a rendelet 2018. szeptember 1. napján lép hatályba.

7. § Hatályát veszti a Rendelet:

a) 3. § (3) bekezdés 8. és 12. pontja,

b) 12. § (2) bekezdése.

1. melléklet a __/2018. (___) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által fenntartott élelmezést nyújtó intézmények napi nyersanyag költsége

(Áfa nélkül Ft-ban)

Intézmény

Nyersanyag norma

Reggeli

Tízórai

Ebéd

Uzsonna

Vacsora

Bölcsőde

428

112

49

176

91

0

Bölcsődei diétás étkezés

643

178

57

222

186

0

Óvoda

455

0

98

262

96

0

Óvodai diétás étkezés

489

0

114

272

103

0

Általános Iskola alsó tagozat

526

0

113

301

112

0

Általános Iskola alsó tagozat diétás étkezés

583

0

128

328

127

0

Általános Iskola felső tagozat

601

0

125

355

120

0

Általános Iskola felső tagozat diétás étkezés

664

0

142

382

140

0

Középiskola

700

0

145

425

130

0

Középiskolai diétás étkezés

1017

0

268

454

295

0

Időseket ellátó otthon

1131

216

145

425

130

216

Időseket ellátó otthon diétás étkezés

1254

218

218

454

182

182

Habilitációs központ

699

0

145

425

130

0

Habilitációs központ diétás étkezés

854

0

218

454

182

0

Alkalmazottak

699

0

145

425

130

0

Alkalmazottak diétás étkezés

854

0

218

454

182

0

Szociális étkezők

425

0

0

425

0

0

Szociális étkezők diétás étkezés

454

0

0

454

0

0

Idősek Klubja

699

0

145

425

130

0

Idősek Klubja diétás étkezés

854

0

218

454

182

0

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 12 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:

21/2018. (VII.5.)

önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése az alábbi 9.4 alponttal egészül ki:

[Az alapellátás formái:]

„9.4 óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység,”

2. § A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7. § A gyermekjóléti szolgáltatást ellátások teljesítésével (gondozással), ellátások közvetítésével (szolgáltatás), vagy szervező tevékenységgel (szervezés) kell biztosítani. A gyermekjóléti alapszolgáltatásokon túl a Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásokat, így utcai és lakótelepi szociális munkát, kapcsolattartási ügyeletet és készenléti szolgálatot, valamint óvodai és iskolai szociális tevékenységet is biztosít.”

3. § A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. §  A Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ a fogyatékos gyermekek és felnőttek nappali ellátását biztosítja.”

4. § A Rendelet 22. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A fizetendő személyi térítési díj összegét a térítési díj megfizetésére köteles személy a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles megfizetni.”

5. § A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

6. § Ez a rendelet 2018. szeptember 1. napján lép hatályba.

7. § Hatályát veszti a Rendelet:

a) 3. § (3) bekezdés 8. és 12. pontja,

b) 12. § (2) bekezdése.

1. melléklet a 21/2018. (VII.5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által fenntartott élelmezést nyújtó intézmények napi nyersanyag költsége

(Áfa nélkül Ft-ban)

Intézmény

Nyersanyag norma

Reggeli

Tízórai

Ebéd

Uzsonna

Vacsora

Bölcsőde

428

112

49

176

91

0

Bölcsődei diétás étkezés

643

178

57

222

186

0

Óvoda

455

0

98

262

96

0

Óvodai diétás étkezés

489

0

114

272

103

0

Általános Iskola alsó tagozat

526

0

113

301

112

0

Általános Iskola alsó tagozat diétás étkezés

583

0

128

328

127

0

Általános Iskola felső tagozat

601

0

125

355

120

0

Általános Iskola felső tagozat diétás étkezés

664

0

142

382

140

0

Középiskola

700

0

145

425

130

0

Középiskolai diétás étkezés

1017

0

268

454

295

0

Időseket ellátó otthon

1131

216

145

425

130

216

Időseket ellátó otthon diétás étkezés

1254

218

218

454

182

182

Habilitációs központ

699

0

145

425

130

0

Habilitációs központ diétás étkezés

854

0

218

454

182

0

Alkalmazottak

699

0

145

425

130

0

Alkalmazottak diétás étkezés

854

0

218

454

182

0

Szociális étkezők

425

0

0

425

0

0

Szociális étkezők diétás étkezés

454

0

0

454

0

0

Idősek Klubja

699

0

145

425

130

0

Idősek Klubja diétás étkezés

854

0

218

454

182

0

 

A rendelet tervezetről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Dr. Csőzik László

Nem

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Távol

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen