Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2018. november 29-ei üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. november 29-én, a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott üléséről

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 17 fő: Antunovits Antal, dr. Bács István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, T. Mészáros András, Tekauer Norbert, Dr. Veres Judit

 

Meghívottak:Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Ruszcsák Csaba, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője, Péterfia Krisztina, a  Közgazdasági Iroda vezetője, Dudás Erzsébet, a  Lakosság-szolgálati Iroda vezetője, dr. Kertész Orsolya, a Személyzeti Csoport vezetője, Tajti Lászlóné, a Belső Ellenőrzési Csoport vezetője, Csehné Szrnka Hortenzia, a Pályázati Csoport vezetője, Körmöczi Józsefné, a Humán Iroda vezetője, Fehérné Tölgyesi Ildikó főépítész, Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője, Mádainé dr. Kovács Judit, a Jogi Iroda vezetője, Sike Attila, a Városrendészeti Csoport vezetője, Sárközi Márta, az Érdi Tankerületi Központ vezetője, Pergel Antal, az Érdi Szakképzési Centrum főigazgatója, Mészáros Mihály, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetője 

 

NAPIRENDI JAVASLAT: 

NAPIREND ELŐTT

 

- Az Érd Város Szociális Munkájáért Díj átadása

- Érdi Építészeti Nívódíj átadása

 

NAPIRENDI JAVASLAT: 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

2. Tájékoztatók:

  • Tájékoztató Az „ÉRDI KONZULTÁCIÓ – BATTHYÁNY PROGRAM 2019–2028” eredményéről és a kapcsolódó helyi közvélemény-kutatásról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

  • Tájékoztató az érdi köznevelési intézmények – iskolák – 2017/2018. tanévben végzett munkájáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

           Meghívott: Érdi Tankerületi Központ vezetője, Érdi Szakképzési Centrum főigazgatója

 

3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

4. Javaslat az 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet kiemelt fejlesztési területeket érintő módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

5. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

 

6. Javaslat útkoncepció továbbfejlesztésére

Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

7. Javaslat településrészi önkormányzat létrehozására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

8. Javaslat az Érd, Ilona u. 2/a. szám alatti, 22961/1 hrsz-ú beépített ingatlan megvásárlásáról szóló 78/2018. (IV.26.) és 79/2018. (IV.26.) határozatok módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

9. Javaslat folyószámlahitel szerződés megkötésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

10. Javaslat az Érd, Ercsi úti köztemetőben alkalmazott temetői díjak felülvizsgálatára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

11. Javaslat Érd Megyei Jogú Város felülvizsgált Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának elfogadására – Local Agenda 21 program

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

12. Javaslat az új városi térfigyelő kamerarendszer bővítésére, új kamerák tervezett telepítési helyeinek kijelölésére és a beruházási célokmány elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

13. Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

14. Javaslat Érd és Térsége Közmű Társulással kötött pénzeszköz átadási megállapodások módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

15. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala etikai kódexének elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

16. Javaslat 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére hajléktalan ellátás meghosszabbított nyitvatartása miatt forrás biztosítása jogcímén

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

17. Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására, valamint a Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosítására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

18. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák szakmai tevékenységének éves értékelésére

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

           Meghívott: Óvodavezetők

 

19. Javaslat a 20. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

 

20. Javaslat mentőtiszti szolgáltatás működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

 

21. Javaslat az iskolaorvosi feladatok ellátására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítására, új pályázat kiírására

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

 

22. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2018. évi belső ellenőrzési terveinek módosítására

            Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

23. Beszámoló az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

24. Egyebek 

 

17:00 órától KÖZMEGHALLGATÁS

 

NAPIRENDI ELŐTT:

 

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a Hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés ülése 17 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Egy sürgős előterjesztés napirendre vételét javasolja, a „Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Óvodai Pályaépítési Programra pályázat benyújtására”. Felteszi szavazásra a sürgős előterjesztés napirendre vételét. 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül napirendre vette a „Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Óvodai Pályaépítési Programra pályázat benyújtására”című előterjesztést. 

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Távol

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

  

T. Mészáros András polgármester: Simó Károly alpolgármester úr, mint előterjesztő visszavonja a 6. napirendet, a „Javaslat útkoncepció továbbfejlesztésére”.

 

Szűcs Gábor képviselő ügyrendi: Javasolja, hogy a 4. napirendnél a „Javaslat az 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet kiemelt fejlesztési területeket érintő módosítására” határozati javaslatának három pontjáról külön-külön szavazzanak.

 

T. Mészáros András polgármester: Szerinte felesleges külön szavazni a határozati javaslat pontjairól. Felteszi szavazásra a módosító javaslatot. 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 5 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal és 5 tartózkodás mellett nem fogadta el a módosító javaslatot. 

 

A módosító indítványról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Antunovits Antal

Nem

Dr. Bács István

Tartózkodik

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Donkó Ignác

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Nem

Mórás Zsolt

Tartózkodik

Pulai Edina

Távol

Simó Károly

Nem

Szabó Béla

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

T. Mészáros András

Tartózkodik

Dr. Veres Judit

Tartózkodik

 

 

 

 

Tovább...