NAPIREND ELőTT:

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés ülése 18 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Két sürgős előterjesztés napirendre vételét javasolja, az első a „Javaslat az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodájának, valamint az Érdi Kincses Óvoda, és az Apró Falva Bölcsőde épületegyüttesének II. ütemű felújítására”. Szavazásra teszi fel a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, egyhangú szavazással napirendre vette a „Javaslat az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodájának, valamint az Érdi Kincses Óvoda, és az Apró Falva Bölcsőde épületegyüttesének II. ütemű felújítására” vonatkozó sürgős előterjesztést.

Az előterjesztés napirendre vételéről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

T. Mészáros András polgármester: A második sürgős előterjesztés a „Javaslat a KEHOP-5.2.9 kódszámú, a „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című pályázat benyújtásáról szóló 131/2016. (V.26.) határozat módosítására”. Szavazásra teszi fel a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, egyhangú szavazással napirendre vette a „Javaslat a KEHOP-5.2.9 kódszámú, a „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című pályázat benyújtásáról szóló 131/2016. (V.26.) határozat módosítására” vonatkozó előterjesztést.

 

Az előterjesztés napirendre vételéről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

Kéri Mihály képviselő Ügyrendi: Javasolja, hogy a „Javaslat az Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos 2016. évi szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására” napirendi pontot minél előbb tárgyalják, hogy a Közgyűlésen megjelent ügyvezetőre tekintettel.

T. Mészáros András polgármester: Javasolja 9. napirendi pontként tárgyalni a „Javaslat az Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos 2016. évi szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására” napirendet. Felteszi szavazásra a módosított napirendet.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

NAPIREND:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztató a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programról

Előadó: Tekauer Norbert Közrendvédelmi Bizottság elnöke

Meghívott: dr. Szellák Norbert r. őrnagy, mb. kapitányságvezető Rendőrkapitányság Érd

Macsotay Tibor, az Érdi Városi Polgárőr Egyesület elnöke

3. Javaslat a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Rendeletalkotási javaslat a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat a tehergépkocsik közlekedésének súlykorlátozásáról szóló 35/2003.(XI.30.) önkormányzati rendelet újraalkotására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és járdaépítések szervezéséről és a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 28/2009. (IV.24.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

7. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 17/2008. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

8. Javaslat az ÉTH Kft.-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat az Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos 2016. évi szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: működtető képviselője

10. Javaslat az Érdi Városfejlesztési Kft. 2016. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Zsirkai László ügyvezető igazgató

11. Javaslat közterületek elnevezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat az önkormányzati tulajdonú Érd, Ellenőr u. 2. szám alatti, 19152 hrsz-ú ingatlan ingyenes állami tulajdonba adására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat a 4/2016. (I.28.) határozat visszavonására, és a Magyar Állam tulajdonában álló 03 helyrajzi számú kivett forrás patak megvásárlására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat a Csuka Zoltán Városi Könyvtár magasabb vezetői teendőinek ellátására benyújtott pályázatok elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat egyes költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

16. Javaslat a járási közlekedésbiztonsági nap megszervezésével kapcsolatos támogatói nyilatkozat kiadására

Előadó: Pulai Edina települési képviselő

17. Javaslat az Érdi Ifjúsági Önkormányzat által támogatott alapítványok részére történő forrás átadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

18. Javaslat a Sportiskola Alapítvány és a Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány támogatására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

19. Javaslat művészeti alkotás elhelyezésére vonatkozó döntés meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

20. Beszámolók:

- Beszámoló a Központi Ügyelet 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Meghívott: International Ambulance KFT. ügyvezető igazgatója

- Beszámoló a Városfejlesztési Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Szabó Béla, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

- Beszámoló a Közrendvédelmi Bizottság 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Tekauer Norbert, a Közrendvédelmi Bizottság elnöke

- Beszámoló a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Antunovits Antal, a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és

Méltatlansági Bizottság elnöke

21. SÜRGőS ELőTERJESZTÉS: Javaslat az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodájának, valamint az Érdi Kincses Óvoda, és az Apró Falva Bölcsőde épületegyüttesének II. ütemű felújítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

22.SÜRGőS ELőTERJESZTÉS: Javaslat a KEHOP-5.2.9 kódszámú, a „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című pályázat benyújtásáról szóló 131/2016. (V.26.) határozat módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

23. Egyebek

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

24. Javaslat az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj adományozására

Előadó: Tekauer Norbert Közrendvédelmi Bizottság elnöke

25. Javaslat az Év Rendőre Díj adományozására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

A napirend elfogadásáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen