Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2017. október 26-ai üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. október 26-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Dr. Csőzik László, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, T. Mészáros András, Tekauer Norbert, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi Irodavezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Dudás Erzsébet Lakosság-szolgálati Irodavezető, Ágó Mátyás főépítész, Csehné Szrnka Hortenzia Pályázati Csoportvezető, Horváth Andrea Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető, Zsirkai László Érdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője, Mészáros Mihály ÉKFI intézményvezető, Sárközi Márta KLIK Érdi Tankerület vezetője

 

NAPIREND ELőTT

- Az Érdi Sport Díj átadása

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztatók:

-          Tájékoztató az érdi köznevelési intézmények – iskolák – 2016/17. tanévben végzett munkájáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: KLIK Érdi Tankerület vezetője, Érdi Szakképzési Centrum vezetője

-    Tájékoztató karácsonyi jótékonysági ajándékgyűjtés szervezéséről

Előadó: Pulai Edina települési képviselő

-          Tájékoztató az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál végzett Állami Számvevőszéki ellenőrzésről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

-          Tájékoztató a helyi egyedi védelem alatt álló építmények felújítását támogató pályázat határidejének meghosszabbításáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Rendeletalkotási javaslat a településképet meghatározó reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezéséről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat az egyes alapellátási fogorvosi körzetek megosztásával és működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

6. Javaslat a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat az Érd és térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási program útján létrejött közművagyon átvételére

- Beszámoló az Érd és térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási program pénzügyi elszámolásáról

- Beszámoló az Érd és térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat az érdi 0187/3 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan hasznosítására az „Érdi Technológiai és Innovációs Park” létrehozása céljából

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat az Érd, Tompa M. u. 1. szám alatti, 15265 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan vagyonkezelésbe adására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat az Érd, Gépész u. 14. szám alatti közösségi házon használati jog és vételi jog alapítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat az érdi 15254 helyrajzi számú beépített ingatlan tulajdonközösségének megszüntetéséről szóló 243/2016. (XI.24.) határozat módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat a Szennyvízhálózat-fejlesztési Alap felhasználására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat alapítványok részére történő forrás átadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

16. Javaslat pályázat kiírására a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői munkakörének betöltésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

17. Javaslat iskolaorvosi szerződés megkötésére, vállalkozó orvos részére az alapellátás biztosítására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

18. Javaslat ingyenes közmű átadás-átvétel jóváhagyására az „M7 autópálya Érd – Iparos úti csomópont átépítése, és kapcsolódó létesítmények kivitelezési munkái – csapadékvíz csatorna kiváltása” elnevezésű beruházás építése kapcsán

Előadó: T. Mészáros András polgármester

19. Beszámolóaz Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

20. Egyebek

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

21. Javaslat Érd Város Szociális Munkájáért Díj adományozására

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a Hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés ülése 18 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Egy sürgős előterjesztés napirendre vételét javasolja: „Javaslat az „Üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Érden” c. projekt megvalósítását segítő döntések elfogadására”. Szavazásra teszi fel a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül naprendre vette a „Javaslat az „Üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Érden” c. projekt megvalósítását segítő döntések elfogadására” vonatkozó sürgős előterjesztést.

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

T. Mészáros András

Igen 

Dr. Veres Judit

Igen

 

T. Mészáros András polgármester: Javasolja levenni a napirendről a 7. napirendi pontot: „Javaslat az Érd és térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási program útján létrejött közművagyon átvételére, - Beszámoló az Érd és térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási program pénzügyi elszámolásáról, - Beszámoló az Érd és térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről” Szavazásra teszi fel a módosított napirendet.


Tovább...