Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2017. december 21-ei üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Dr. Csőzik László, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, T. Mészáros András, Tekauer Norbert, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi Irodavezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Dudás Erzsébet Lakosság-szolgálati Irodavezető, Horváth Andrea Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető, Tajti Lászlóné Belső ellenőrzési Csoportvezető, Dr. Kertész Orsolya Személyzeti Csoportvezető, Ágó Mátyás főépítész, Sike Attila Városrendészeti Csoportvezető, Csehné Szrnka Hortenzia Pályázati Csoportvezető, Zsirkai László Érdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője, Mészáros Mihály ÉKFI intézményvezető, Borsitzky Kálmánné Kemencés és Lakoma Kft. ügyvezetője

 

NAPIRENDI JAVASLAT

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztató képviselői tevékenységről

Előadó: települési képviselő

3. Rendeletalkotási javaslat az Önkormányzat 2018. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról

Előadó: T. Mészáros András   polgármester

4. Javaslat a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet újraalkotására

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

6. Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat a településképi Arculati Kézikönyv elfogadására, és a Helyi Építési Szabályzat módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat beruházási célokmányok elfogadására:

- Javaslat az Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája energiahatékonysági felújítására vonatkozó beruházási célokmány elfogadására

- Javaslat az Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája energiahatékonysági felújítására vonatkozó beruházási célokmány elfogadására

- Javaslat az Érdi Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvodája energiahatékonysági felújítására vonatkozó beruházási célokmány elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat pályázat benyújtására az „önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye területén” című pályázati kiírásra

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat ingatlanok megvásárlásra, a Tolmács utca meghosszabbítása céljából

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat az érdi 18777/12, 18777/13, 18777/14, 18777/15, 18777/16 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásra, szabadidőközpont és szálláshely létesítése céljából

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat az Érd, Molnár u. 46/A. szám alatti 24594 hrsz-ú társasház megszüntetésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat az Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati finanszírozás fedezetének biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. évi munkatervének elfogadására és a 2018. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

16. Javaslat a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal munkajogviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásai 2018. évi keretösszegének megállapítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

17. Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2018. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

18. Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására, valamint a Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosítására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

19. Javaslat praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújítására vállalkozó háziorvos részére, az alapellátás biztosítása érdekében

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

20. Javaslat az Érdi Galéria 2018. évi kiállítási- és rendezvénytervének, valamint pénzügyi tervének jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: üzemeltető képviselője

21. Javaslat az ÉVSE támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: Mórás Zsolt Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

22. - Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyására

- Tájékoztató az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2015-2018. évekre szóló Stratégiai Ellenőrzési Terveiről

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

23. Beszámolók:

- Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2017. II. félévi tevékenységéről, valamint javaslat a Települési Értéktár Bizottság 2018. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Beszámoló a Városfejlesztési Kft-nél az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás tárgyában lefolytatott ellenőrzés eredményéről

Előadó: Szabó Béla, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási

Bizottság elnöke

24. Egyebek

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

25. Javaslat a Csuka Zoltán Díj 2017. évi adományozására

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

 

NAPIREND ELőTT: Megtörténta város közrendvédelmét és tűzvédelmét kiemelkedően ellátó rendőrök és tűzoltók elismerése, köszöntése.

 

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés ülése 18 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Egy sürgős előterjesztés napirendre vételét javasolja, a „Javaslat a 241/2016. (XI.24.) határozattal elfogadott az Érd, Fehérvári út 16. szám alatti, 17776 helyrajzi számú ingatlanon történő új egészségügyi szolgáltató épület megvalósításáról szóló beruházási célokmány módosítására”. Szavazásra teszi fel a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

 

Érd Megyei Jogú város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül napirendre vette a „Javaslat a 241/2016. (XI.24.) határozattal elfogadott az Érd, Fehérvári út 16. szám alatti, 17776 helyrajzi számú ingatlanon történő új egészségügyi szolgáltató épület megvalósításáról szóló beruházási célokmány módosítására” vonatkozó előterjesztést.

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen 

Dr. Veres Judit

Igen

 

T. Mészáros András polgármester: Szavazásra teszi fel a módosított napirendet.

 

Tovább...