Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2017. május 25-ei üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. május 25-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 16 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Dr. Csőzik László, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Donkó Ignác, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, T. Mészáros András, Tekauer Norbert

Meghívottak: Mecsériné Dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Mádainé Dr. Kovács Judit Jogi Irodavezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Molnár Zoltán Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető, Sike Attila Városrendészeti Csoportvezető, Csehné Szrnka Hortenzia Pályázati Csoportvezető, Kocsis János védelmi referens, Zsirkai László Érdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője, Mészáros Mihály ÉKFI intézményvezető, Macsotay Tibor Érdi Polgárőrség elnöke, Fekete Zoltán Érdi Városi Televízió és Kulturális NonprofitKft. ügyvezetője, Sallai László Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség mb. kirendeltségvezető, Dr. Szellák Norbert r. őrnagy mb. kapitányságvezető, Érdi Rendőrkapitányság

 

NAPIREND ELőTT – Az Év Családja Díj átadása

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Tájékoztató a Magyar Földrajzi Múzeum szakmai támogatására vonatkozó pályázatok benyújtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2016. év tekintetében

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Dr. Szellák Norbert r. őrnagy, mb. kapitányságvezető

4. Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Rózsa Gábor tű. alezredes, tűzoltóparancsnok

5. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzat rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásának szabályairól szóló 12/2017. (III.23.) önkormányzati rendelet újraalkotására

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

7. Javaslat Érd Megyei Jogú Város részterületeire vonatkozó Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat az Érdi Sport Kft., az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft., az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft., valamint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat Érd Megyei Jogú Város felülvizsgált Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának elfogadására – Local Agenda 21 program

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodája, valamint az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületeinek a KEHOP-5.2.9 kódszámú pályázat keretében történő épületenergetikai felújítására vonatkozó beruházási célokmány módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodája, valamint az Érdi Kincses Óvoda, és az Apró Falva Bölcsőde épületeinek II. ütemű energetikai felújítására vonatkozó célokmány elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város nagy forgalmú közúti csomópontjainak rendezésére vonatkozó célokmány módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat a Modern Városok Program „Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton” című projekt Vízhálózat kapacitásfejlesztés, nyomásfokozó, tűzivíz biztosítása projektelem-fejlesztésének elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat az Érd és térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás részére pénzeszköz átadásra beruházások megvalósítása céljából

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat pályázat benyújtása a VEKOP-1.2.4-17 „Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Érden” című felhívásra

Előadó: T. Mészáros András polgármester

16. Javaslat a KEHOP-3.2.1 kódszámú pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalához szükséges felhatalmazásról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

17. Javaslat az új városi térfigyelő kamerarendszer telepítési helyeinek kijelölésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

18. Javaslat az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosításra

Előadó: T. Mészáros András polgármester

19. Javaslat az ÉTH Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának összetételével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

20. Javaslat Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, valamint a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

21. Javaslat az Érdi Szivárvány Óvoda Alapító Okiratának módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

22. Javaslat a nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

23. Javaslat Magyarok Öröksége Alapítvány támogatására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

24. Javaslat hozzájárulás magadására a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény falára történő emléktábla kihelyezéséhez

Előadó: T. Mészáros András polgármester

25. Javaslat szándéknyilatkozat kiadására a nemzeti rendezvények és városi megemlékezések fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésére

Előadó: Simó Károly alpolgármester

26. Átfogó értékelés a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Simó Károly alpolgármester

27. Beszámolók:

- Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2016. évi működéséről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Beszámoló a városban működő civil szervezetek 2016. évi önkormányzati támogatásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

28. Egyebek

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

29. Javaslat az Érd Közneveléséért Díj 2017. évi adományozására

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

30. Javaslat az Érd Egészségügyéért Díj 2017. évi adományozására

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

31. Javaslat az Érdi Közszolgálati Díj 2017. évi adományozására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

32. Javaslat gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás tárgyában meghozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés ülése 16 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Két sürgős előterjesztés napirendre vételét javasolja, az egyik „Javaslat a Csibészek, Fiatalokat Támogató Alapítvány részére történő forrás átadására”. Szavazásra teszi fel a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül napirendre vette a „Javaslat a Csibészek, Fiatalokat Támogató Alapítvány részére történő forrás átadására” vonatkozó előterjesztést.

 

T. Mészáros András polgármester: A másik sürgős előterjesztés pedig a „Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztásáról szóló 43/2017. (II.23.) határozat módosítására”. Szavazásra teszi fel a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül napirendre vette a „Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztásáról szóló 43/2017. (II.23.) határozat módosítására” vonatkozó előterjesztést.

 

Az előterjesztések napirendre vételéről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Dr. Havasi Márta

Nem

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Távol


Tovább...