Jegyzőkönyv a Közgyűlés 218. február 28-ai üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. február 28-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott üléséről

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Antunovits Antal, dr. Bács István, dr. Csőzik László, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, T. Mészáros András, dr. Veres Judit

 

Meghívottak:Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Ruszcsák Csaba, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője, Péterfia Krisztina, a Közgazdasági Iroda vezetője, Körmöczi Józsefné, a Humán Iroda vezetője, Apáthy Zsuzsa, a Pályázati Csoport vezetője, Dudás Erzsébet, a Lakosság-szolgálati Iroda vezetője, Tajti Lászlóné, a Belső Ellenőrzési Csoport vezetője, Selyem Sándor, a Városrendészeti Csoport munkatársa, Mádainé dr. Kovács Judit, a Jogi Iroda vezetője, Fehérné Tölgyesi Ildikó főépítész, Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője, Mészáros Mihály, az ÉKFI intézményvezetője, Rubányi Anna, az Ép és Szép Fog Kft. képviselője, Dr. Kubassek János, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója, Dévényi János, a Loacker Hulladékhasznosító Kft. ügyvezető igazgatója, Jeff Kimball Loacker, a Hulladékhasznosító Kft. kereskedelmi igazgatója

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

  • Eredményes nyomozói tevékenységet ellátó rendőrök elismerése

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

2. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

3. Javaslat az 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet több részterületet érintő módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

4. Javaslat az Érd, Tolmács u. 091/4, 091/6, 091/34, 091/144 és 091/146 ingatlanok gazdasági célú fejlesztésére vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

5. Javaslat a Magyar Állam tulajdonában lévő érdi 0304/2, 0304/3, 0304/4, 0304/6 (volt honvédségi bázis) hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

6. Javaslat az Érd, Martinovics u. 15. szám alatti, 16054 hrsz-ú ingatlan megvásárlásra háziorvosi rendelő céljára

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

 

7. Javaslat pályázat kiírására az Érdi Kincses Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

8. Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

9. Javaslat a 2019. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

10. Javaslat az 1., a 13. és a 14. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

 

11. Javaslat a 18. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

 

12. Javaslat a Magyar Földrajzi Múzeum stratégiai tervének elfogadására

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

 

13. Javaslat az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzésének ellátására

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

14. Javaslat alapítványok részére történő forrás átadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

15. Beszámolók:

  • Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2018. évi tevékenységéről

Előadó:Dr. Bács István alpolgármester            

Meghívott: dr. Jenei András ügyvezető, Szép és Ép Fog Kft.

 

  • Beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

  • Beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

- Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény piac fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos 2018. évi tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény ügyvezetője

 

  • Beszámoló a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Fülöp Sándorné, a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke

 

  • Beszámoló a Köznevelési és Művelődési Bizottság 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

 

  • Beszámoló a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Pulai Edina, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

 

  • Beszámoló a Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Mórás Zsolt, a Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke       

 

  • Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

16. Egyebek

 

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

17. Javaslat az Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím, Érd Városáért Kitüntetés, Érd Város Életmű Díja, az Érdi Tudományos Díj, valamint Érd Városáért Kitüntetés külkapcsolati tagozata adományozására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

NAPIRENDI ELŐTT:

 

 

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés ülése 18 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Kéri a megjelenteket, hogy 1 perces néma felállással emlékezzenek meg a kommunizmus áldozatairól.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 1 perces néma felállással adózott a kommunizmus áldozatai emlékének.

 

 

T. Mészáros András polgármester: Javasolja levenni napirendről a „Javaslat az Érd, Martinovics u. 15. szám alatti, 16054 hrsz-ú ingatlan megvásárlásra háziorvosi rendelő céljára” előterjesztést. Felteszi szavazásra a módosított napirendet.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

Tovább...