NAPIRENDI ELŐTT: 

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés ülése 16 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Kéri a megjelenteket, hogy 1 perces néma felállással emlékezzenek meg Hancsovszki Jánosról. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 1 perces néma felállással adózott Hancsovszki János emlékének. 

Lázár Evelin diákpolgármester: Tisztelt Polgármester Úr!Tisztelt Közgyűlés!Érd Megyei Jogú Város Ifjúsági Önkormányzatának Alapokmánya jogot biztosít testületünknek arra, hogy javaslattal éljünk a város polgármestere és Közgyűlése felé. E jogunkkal élve, az Érdi Ifjúsági Önkormányzat nevében, a testület döntését tolmácsolva az alábbi javaslattal fordulok Önhöz: 2019. február 1-jétől a város kézilabda utánpótlásának játékosai egy fő kísérővel, valamint a diákigazolvánnyal rendelkező, érdi középiskolába járó diákok ingyenesen látogathassák az ÉRD női kézilabdacsapatának hazai, az Érd Arénában játszott mérkőzéseit.

Az Ifjúsági Önkormányzat mindig nagy hangsúlyt fektettet a különböző sportprogramok népszerűsítésére, támogatására. Úgy véljük, ez a javaslatunk összhangban van Alapokmányunkkal, az Ifjúsági Önkormányzat célkitűzéseivel, az érdi diákság támogatásával. Kérem Polgármester Urat, hogy javaslatunkat támogassa, és támogatása esetén Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának soron következő Közgyűlésén a jelenlévő képviselőkkel és a közvéleménnyel megismertetni szíveskedjen. 

T. Mészáros András polgármester: Támogatja az Ifjúsági Önkormányzat javaslatát.

Javasolja napirendre venni sürgős előterjesztésként a „Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására” című előterjesztést. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül napirendre vette a „Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáracíműelőterjesztést. 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott: 

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

Szűcs Gábor képviselő ügyrendi: Kéri a megjelenteket, hogy 1 perces néma felállással emlékezzenek meg a holokauszt nemzetközi emléknapjáról. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 1 perces néma felállással adózott a holokauszt emlékének.

 

Pulai Edina képviselő: Bejelenti, hogy a jövőben a Mi Hazánk Mozgalom tagjaként vesz részt a Közgyűlés munkájában, illetve a közéletben. 

T. Mészáros András polgármester: Ismerteti Sárközi Márta, az Érdi Tankerületi Központ igazgatójának tájékoztatását, miszerint Patkóné Séra Ilonát pályázati kiírás nélkül további 5 évre megbízza az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola intézményvezetői feladatainak ellátásával. 

Antunovits Antal képviselő ügyrendi: Javasolja, hogy az ellenzék által benyújtott 18. napirendi pontot a „Javaslat a munka törvénykönyve 2019. január 1. napján hatályba lépő egyes rendelkezései által biztosított intézkedések alkalmazásának mellőzésére” vegyék le napirendről, mert törvényszegésre buzdítja az önkormányzatot, a képviselőket és a városvezetést, másrészt alkotmánysértő, a képviselői esküvel ellentétes. Felháborító, hogy a képviselők semmibe veszik a törvényeket, ezzel anarchiát szítanak. 

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a módosító indítványt. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 10 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta a módosító indítványt arról, hogy levegyék napirendről a Javaslat a munka törvénykönyve 2019. január 1. napján hatályba lépő egyes rendelkezései által biztosított intézkedések alkalmazásának mellőzésérecímű előterjesztést. 

A napirend módosításáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott: 

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Dr. Csőzik László

Nem

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Nem

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Tartózkodik

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Nem

Tekauer Norbert

Távol

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Távol

 

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a módosított napirendet. 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 12 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el: 

 

N A P I R E N D:

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

2. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

3. Javaslat a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet Szabályozási Terve módosításának elfogadására a Tolmács utca Jegyző utca és 7. sz. elkerülő út közötti szakaszára vonatkozóan

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

4. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város több részterületére vonatkozó Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása véleményezésének lezárására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

5. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2018. évi üzleti tervének módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

6. - Javaslat az Érdi Városfejlesztési Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítására

- Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató közhasznú nonprofit Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

7. Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

8. Javaslat az „Érd-Érd alsó összekötő vágány” megvalósítása érdekében az érdi 19174 hrsz.-ú ingatlan és 19032 hrsz.-ú ingatlanból 275 m² területrész közterületből történő kivonására és értékesítésére (Gyakornok és Díjnok utca)

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

9. Javaslat az Érd, Diósdi út 83. szám alatti 12243 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes átadására az Érdligeti Református Egyházközség részére, óvodaépítés céljára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

10. Javaslat a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázatok benyújtása tárgyában meghozott közgyűlési határozatok módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester  

 

11. Javaslat a VEKOP-1.2.4-17 kódszámú „Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Érden” című pályázat benyújtása tárgyában meghozott közgyűlési határozat módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester  

 

12. Javaslat a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című felhívásra pályázat benyújtása tárgyában meghozott közgyűlési határozat módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester  

 

13. Javaslat az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

14. Javaslat fiókgyógyszertár létesítésével kapcsolatos szándéknyilatkozat megtételére

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

 

15. Javaslat a 2. és az 5. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

 

16. Javaslat a 12. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

 

17. Javaslat a városban működő nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

18. SÜRGŐS: Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

 

19. Egyebek

 

A módosított napirend elfogadásáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Dr. Csőzik László

Nem

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Nem

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Nem

Tekauer Norbert

Távol

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen