Dr. Csőzik László polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés ülése 18 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Elmondja, hogy megalakult a FIDESZ-KDNP-Összefogás frakciója, melynek tagjai: Antunovits Antal, dr. Bács István, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Simó Károly és T. Mészáros András. Simó Károly lett a frakcióvezető. A Szövetség Érdért frakciócsoport is megalakult, melynek tagjai: Andrasek Mónika, dr. Asztalos Éva, Balla Imre, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Szűcs Gábor és Tetlák Örs. A frakcióvezető Lengyel Péter, általános helyettese Csornainé Romhányi Judit, a másik helyettese pedig dr. Asztalos Éva. Elmondja, hogy három sürgős előterjesztés felvételét javasolja a napirendre. Az első a „Javaslat a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztására”. Felteszi szavazásra a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül napirendre vette a „Javaslat a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztására” című előterjesztést.

 

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

 

Simó Károly képviselő ügyrendi: Javasolja a„Javaslat egyes közgyűlési határozatok visszavonására” napirend levételét a napirendről.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Erről majd később döntenek. Javasolja, hogy 1. napirendként tárgyalják a „Javaslat a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztására” vonatkozó javaslatot.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy első napirendként tárgyalja a „Javaslat a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztására”című előterjesztést.

 

 

Az előterjesztés első napirendként való tárgyalásról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Javasolja sürgős napirendként tárgyalni a „Javaslat az Érdi Sport Kft. 2019. évi üzleti terv módosítására” előterjesztést. Felteszi szavazásra a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással napirendre vette a „Javaslat az Érdi Sport Kft. 2019. évi üzleti terv módosítására”című előterjesztést.

 

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Tartózkodik

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Javasolja, hogy a Közgyűlés a lejárt határidejű határozatok után tárgyalja a „Tájékoztató az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság új edzőcsarnok építésére irányuló pályázati forrásának megszűnéséről” című tájékoztatót.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a lejárt határidejű határozatok után tárgyalja aTájékoztató az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság új edzőcsarnok építésére irányuló pályázati forrásának megszűnésérőlcímű tájékoztatót. 

 

 

A napirendi pontok tárgyalási sorrendjéről Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Visszavonja a „Javaslat egyes közgyűlési határozatok visszavonására” című előterjesztést.

 

Dr. Bács István képviselő ügyrendi: A www.erd.hu honlapon nem a hatályos Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletet találta meg. Kérdezi, hogy a „Javaslat az önkormányzat kizárólagos tulajdonában, illetve tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok tisztségviselőivel kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést miért tárgyalta a Gazdasági Bizottság? Kérdezi, hogy meg kellet tárgyalnia a bizottságnak az előterjesztést?

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző: A honlap hibája lehet, hogy nem a ma hatályos rendelet található meg, sajnos még mindig gondok vannak a honlappal, már korábban is észlelték a hibát. A Gazdasági Bizottság azért tárgyalta, mert az önkormányzat, mint többségi tulajdonnal rendelkező tag véleményezte az előterjesztést. Elmondja, hogy új bizottsági szerkezet van, és úgy gondolja, hogy a bizottság illetékes volt abban, hogy véleményezze az előterjesztést.

 

Dr. Bács István képviselő ügyrendi: Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 40. pontja szól a bizottságokról és az 51.§(1) bekezdése. A Közgyűlés a munkatervében határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket a bizottságok terjesztenek elő, illetve amelyek csak előzetes bizottsági állásfoglalással nyújthatók be. Kérdezi, hogy akkor ez az előterjesztés ilyen volt-e? A (2) bekezdés szerint a bizottságok működésére az e rendeletben a Közgyűlés működésére vonatkozóan meghatározott rendelkezések közül a 12.§-t, a 13. § (1), (3)-(4), (7) bekezdéseit, a 18-24. §-ait, a 27-28. §-ait, a 31. §-t, a 33. §-t, a 38. §-t, valamint a 40. §-t a 40. alcímben foglalt eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell. A 40. § (1) bekezdése szerint a Közgyűlés titkos szavazást tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása és visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi, valamint összeférhetetlenségi, kitüntetési és vagyonnyilatkozattal, illetve méltatlansággal kapcsolatos ügytárgyalásakor. Felhívja a figyelmet, hogy a Gazdasági Bizottság nem titkosan szavazott a kérdésekben, így a bizottság döntése nem tekinthető jogszerűnek, hatályosnak és így a 27. §(3) bekezdése alapján az előterjesztés csak az érintett bizottság véleményének ismeretében tűzhető napirendre. Kérdezi, hogy ezek után hogyan tűzzék napirendre az előterjesztést? Kérdezi, hogy miért zárt ülésen tárgyalják, eddig ez nem volt divat.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző: Azért zárt ülés, mert az összes előterjesztés, ami személyi kérdésekre vonatkozik, de alapvetően a gazdasági társaság működésével függ össze, mert például az ügyvezető személye és kiléte az alapvetően meghatározza az adott társaság működését, egy napirenden szerepel. Ha valaki nem járul hozzá a nyilvános üléshez, nem nyilatkozik róla - több ilyen személy is volt - abban az esetben zárt ülést kell tartani. A Gazdasági Bizottság döntése vonatkozásában úgy gondolja, hogy nem volt teljes a lista a felügyelő bizottságok tagjaira vonatkozóan, még voltak hiányosságok, és erről a bizottság állást is foglalt, véleményében leírta, hogy ezekkel kapcsolatban nem tudott döntést hozni.

 

Dr. Bács István képviselő ügyrendi: Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 27. §(3) bekezdése szerint az előterjesztés csak az érintett bizottság véleményének ismeretében tűzhető napirendre. Több esetben, több személyi kérdésben viszont egyértelműen beszélt róla, mert ugye nem joghatályos, hiszen nem titkos szavazással történt, amit az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 40. §-amond ki.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző: Az alakuló ülés az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. és 4. mellékletét hatályon kívül helyezte. A melléklet, ami kötelezően előírja, hogy mely bizottságoknak kell állást foglalnia és mely bizottságok véleményével kell a képviselő-testület elé terjeszteni az adott előterjesztést, az jelen pillanatban nem hatályos, későbbi módosítással fog majd belekerülni. Így véleménye szerint ezeknek az előterjesztéseknek a tárgyalása törvényes lesz a zárt ülésen.

 

Dr. Bács István képviselő ügyrendi: Megköszöni a választ. Ez volt az első kérdése, hogy kötelező bevinni, vagy miért is került napirendre?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a módosított napirendet.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIREND:

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

  • dr. Aradszki András országgyűlési képviselő köszöntőbeszéde

 

  • Érd Város Szociális Munkájáért Díj átadása

 

  • Érdi Építészeti Nívódíjátadása

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. SÜRGŐS: Javaslat a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

  • települési képviselő és nem képviselő bizottsági tag eskütétele

 

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

3. SÜRGŐS: Tájékoztató az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság új edzőcsarnok építésére irányuló pályázati forrásának megszűnéséről

          Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

4. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

5. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

6. Javaslat Érd Fundoklia-völgy természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló 9/1999. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosítására, a Kezelési Terv felülvizsgálatának elfogadására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

7. Javaslat folyószámlahitel-szerződés megkötésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

8. Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

9. Javaslat a KEHOP-3.2.1-15-2016-00008 kódszámú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Érd Város térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” c. támogatásból vásárolt hulladékgyűjtő edények ÉTH Nonprofit Kft.-nek történő bérbeadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

10. Javaslat az Érd 2402/4 helyrajzi számú „kivett közforgalom elől el nem zárt magánút” elnevezésére

          Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

11. Javaslat egyes alapellátási körzetek működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

12. Javaslat mentőtiszti szolgáltatás működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

13. Javaslat a Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

14. Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

15. Javaslat a városban működő nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára, új megállapodások megkötésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

16. Javaslat a polgármesteri hivatalban igazgatási szünet elrendelésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

17. Javaslat a közösségi költségvetés bevezetésére Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál

Előadó: Simó Károly önkormányzati képviselő

 

18. SÜRGŐS: Javaslat az Érdi Sport Kft. 2019. évi üzleti terv módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

19. Egyebek

 

 

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

20. Javaslat az önkormányzat kizárólagos tulajdonában, illetve tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok tisztségviselőivel kapcsolatos döntések meghozatalára:

 

  • Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője és felügyelőbizottsági tagjai visszahívása, új ügyvezető és felügyelőbizottsági tagok választása, valamint az alapító okirat ezzel összefüggő módosítása

 

  • Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság  felügyelőbizottsági tagjainak visszahívása, és további új ügyvezető és felügyelőbizottsági tagok választása, valamint az alapító okirat ezzel összefüggő módosítása

 

  • Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagja visszahívása, új felügyelőbizottsági tag választása

 

  • Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjai visszahívása, új felügyelőbizottsági tagok választása, valamint az alapító okirat ezzel összefüggő módosítása

 

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

21. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 

17:00 órától KÖZMEGHALLGATÁS

 

 

A módosított napirend elfogadásáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

A napirend előtt dr. Aradszki András országgyűlési képviselő elmondta köszöntőbeszédét, illetve átadásra került az Érd Város Szociális Munkájáért Díj és az Érdi Építészeti Nívódíj.

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Megköszöni a kegyetlenül őszinte köszöntőbeszédet, helyenként indokolatlanul bántónak és alaptalannak tartotta. Örül, hogy ennek elmondására nem az alakuló Közgyűlésen került sor. Úgy gondolja, hogy az együttműködés az kényszer mindkettőjük számára. A megválasztott városvezetés keresni fogja a kooperáció lehetőségét dr. Aradszki András országgyűlési képviselővel továbbra is, ennek mikéntjéről, pontos formáiról egyeztetni fognak. Bízik abban, hogy a jövő sokkal pozitívabb lesz ennél.