Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2019. szeptember 26-ai üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. szeptember 26-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott üléséről

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Dr. Csőzik László, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, T. Mészáros András, Dr. Veres Judit

 

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dr. Ruszcsák Csaba, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője, Péterfia Krisztina, a Közgazdasági Iroda vezetője, Körmöczi Józsefné, a Humán Iroda vezetője, Dudás Erzsébet, a Lakosság-szolgálati Iroda vezetője, Selyem Sándor, a  Városrendészeti Csoport vezetője, Fehérné Tölgyesi Ildikó főépítész, Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője, Mádainé dr. Kovács Judit, a Jogi Iroda vezetője, Mészáros Mihály, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetője, Lázár Evelin diákpolgármester, Borsitzky Kálmánné, a Kemencés és Lakoma Kft. ügyvezetője.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

2. Javaslat a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 62/2009.(X.16.) önkormányzati rendelet újraalkotására, és a Kemencés és Lakoma Kft.-vel megkötött közművelődési megállapodás módosítására

            Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

 

3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításárólszóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

             Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

4. Javaslat a 2. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

            Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

 

5. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására

           Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

6. Javaslat fásítási program elfogadásra

            Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

7. Javaslat a Júlia utca - Vízöntő utca által határolt 078/170, 078/17 és 078/18 hrsz.-ú ingatlanok gazdasági fejlesztését célzó telepítési tanulmányterv elfogadására

           Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

8.Javaslat a Magyar Kajak- Kenu Szövetség csónakház programja tanulmánytervének támogatására

  • : T. Mészáros András polgármester

 

9. Javaslat közterületek elnevezésére

         Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

10. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírása előtti információk közzétételére

          Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

11. Javaslat az „Érdi Köztemető Gondnoksági épület” című projekt megvalósításáról szóló 73/2019. (III.28) határozattal elfogadott célokmány módosítására

          Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

12. Javaslat a ”Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra” című felhívásra benyújtott Érd, Bakonyi úti 3000 m3-es medence belső falainak felújítására irányuló pályázat többlet önerejének biztosítására

          Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

13. Javaslat a ”Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra” című felhívásra benyújtott Érd, Pál utca és környezetének szennyvízcsatorna rekonstrukciójára irányuló pályázat önrészének átvezetésére

          Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

14. Javaslat az Érdi Újságnak a Szuperinfó laphálózathoz történő csatlakozására

          Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

15. Javaslat fiókgyógyszertár létrehozásával kapcsolatos döntés meghozatalára (Újtelep-Sasváros)

         Előadó: dr. Bács István alpolgármester

 

16. Javaslat az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására

Előadó: Szabó Béla, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

 

17. Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról

          Előadó: T. Mészáros András   polgármester

          Meghívott: diák-polgármester

 

18. Tájékoztató a képviselői tevékenységről

          Előadó: települési képviselő

 

19. Egyebek

 

 

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

 

20. Javaslattétel Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított díjak és kitüntetések adományozására

           Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

21. Javaslat Érd Város Szociális Munkájáért Díj adományozására

           Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

22.Javaslat a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztására

          Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

 

23. Javaslat házszám megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

          Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

Tovább...