Dr. Csőzik László polgármester: Elmondja, hogy lejár Zsirkai Lászlónak ügyvezetői megbízatása az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.élén.Javasolja, hogy hosszabbítsák meg a megbízatását.

 

Simó Károly képviselő: Megköszöni Zsirkai László eddigi tevékenységét, aki közel a cég megalapítása óta vezeti a Kft-t és igen komplex feladatokkal küzd meg és oldja meg őket sikeresen. Úgy gondolja, hogy méltó a bizalomra a következő időszakban is.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslat pontját

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

  • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a cégjegyzékbe 13-09-126135 cégjegyzékszámon bejegyzett Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítója, a Társaság ügyvezetőjének Zsirkai Lászlót választja meg 2020. november 1-től 2023. december 31-ig. Az ügyvezető az 1. pont szerinti megbízást munkaszerződés keretében bruttó 715.000,- Ft/hó alapbér és az éves alapbér 30%-nak megfelelő összegű prémium ellenében látja el.”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – titkos szavazással – 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslat 1. pontját.

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

  • Alapító elhatározza az Alapító Okirat – társaság ügyvezetőjére vonatkozó – 12. pontjának a fentieknek megfelelő módosítását az alábbiakra:

„12. Az ügyvezető

12.1. A társaság ügyvezetője:

Név: Zsirkai László

Anyja neve:

Lakcím:

Születési helye és ideje:

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2020. november 1.

A megbízatás lejárta: 2023. december 31.

12.2. Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles.

12.3. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkajogviszonyban látja el.”         

Határidő: a határozat továbbítására azonnal

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Alispán utca 2.)

ALAPÍTÓ HATÁROZATA

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében dr. Csőzik László polgármester), mint a cégjegyzékbe 13-09-126135 cégjegyzékszámon és a 2030 Érd, Alispán utca 2. székhellyel bejegyzett Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítója – ügyvezető választása következtében – a Társaság Alapító Okiratának módosítását határozom el a következők szerint:

1/2020. (IX.24.) számú határozat

Alapító 2020. november 1. napi hatállyal 2023. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra Zsirkai Lászlót (anyja neve: ,születési helye és ideje: , lakóhely: ), választja meg a társaság ügyvezetőjévé, amelynek megfelelően elhatározza az Alapító Okirat – ügyvezetőre vonatkozó – 12. pontjának alábbiak szerint történő módosítását:

„12. Az ügyvezető

12.1. A társaság ügyvezetője:

Név: Zsirkai László

Anyja neve:

Lakcím:

Születési helye és ideje:

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2020. november 1.

A megbízatás lejárta: 2023. december 31.

12.2. Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles.

12.3. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkajogviszonyban látja el.”         

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozata érvényes és gondoskodik annak Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Érd, 2020. szeptember 24.

………..........................................

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat

(képv: Dr. Csőzik László polgármester)

alapító

Alulírott dr. Polgár Péter ügyvéd (KASZ: 36067321) a jelen okiratot készítettem és Érden, 2020. szeptember 24. napján ellenjegyzem:”

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

 

A fenti szavazások értelmében Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő határozatot hozta:

 

105/2020. (IX. 24.) 

h a t á r o z a t a

 

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztásáról

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a cégjegyzékbe 13-09-126135 cégjegyzékszámon bejegyzett Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítója, a Társaság ügyvezetőjének Zsirkai Lászlót választja meg 2020. november 1-től 2023. december 31-ig. Az ügyvezető az 1. pont szerinti megbízást munkaszerződés keretében bruttó 715.000,- Ft/hó alapbér és az éves alapbér 30%-nak megfelelő összegű prémium ellenében látja el.

 

2. Alapító elhatározza az Alapító Okirat – társaság ügyvezetőjére vonatkozó – 12. pontjának a fentieknek megfelelő módosítását az alábbiakra:

 

 

„12. Az ügyvezető

 

12.1. A társaság ügyvezetője:

 

Név: Zsirkai László

Anyja neve:

Lakcím:

Születési helye és ideje:

 

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2020. november 1.

A megbízatás lejárta: 2023. december 31.

 

12.2. Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles.

 

12.3. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkajogviszonyban látja el.”        

 

Határidő:        a határozat továbbítására azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester