Szűcs Gábor alpolgármester: Van egy nem teljesen kihasznált raktárépület, ami élettel tölthetné meg a sétányt, a városközpont attraktívabb, akciódúsabb, illetve élettel teli legyen és a közösségi fórum funkcióját el tudja látni.

 

Tekauer Norbert képviselő: Kérdezi, hogy van konkrét elképzelés az épülettel, illetve a funkcióval kapcsolatban.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: A konkrét elképzelés az, hogy felújításra kerüljön, nincs konkrét, hogy mivel töltődjön meg. Alapvetően azért is írnák ki a pályázatot, hogy megmozduljon a sétány azon része. Szerinte valami olyannak lenne értelme létrejönni, ami egyrészt gazdaságilag fenntartható, másrészt pedig maga cél az, hogy valami lehetővé tegye plusz forgalmat odavonzani és esetleg a Helytörténeti Múzeumnak is nagyobb látogatottsága lehetne, a romos épületet pedig felújítani, mert sajnos a városnak saját forrása erre nincs.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012.(III.27.) önkormányzati rendelet 26.§-a alapján pályázatot ír ki az Önkormányzat tulajdonában lévő, a Múzeum sétányon található 22716 hrsz.-ú ingatlan 38,6 m² nagyságú részének határozatlan idejű hasznosítására a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban  foglalt feltételekkel.

2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a pályázatok véleményezésére az alábbi összetételű Értékelési Bizottságot hozza létre:

  • Szűcs Gábor, Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere,
  • Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke,
  • Fehérné Tölgyesi Ildikó főépítész,
  • dr. Fiam Ildikó, a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport ügyintézője.

Határidő:        közzétételre: döntést követő 5 napon belül

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

Melléklet a ……./2020.(IX. 24.) KGY határozathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kiíró megnevezése, székhelye:           Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

                                                           2030 Érd, Alsó utca 1-3. (a továbbiakban: kiíró)

Pályázat tárgya: Érd, Múzeum sétányon található 22716 hrsz.-ú, az ingatlan-nyilvántartás szerint kivett közterület, múzeum megnevezésű ingatlan 38.6 m² nagyságú ingatlan - mellékelt alaprajzon jelölt - épületrészének hasznosítása.

Az ingatlan a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) szerint Z-vk városközponti fásított sétány besorolású, mely a HÉSZ 49. § (10) bekezdése szerint az alábbi előírásokkal bír:

 

a) Az övezet telkén a pihenést szolgáló berendezések-építmények (pad, pergola, szökőkút, szobor, térplasztika, kerékpártároló, stb.) helyezhetők el.

b) Az Alsó és Felső utcában terepszint alatt mélygarázs létesíthető. A mélygarázs felett a kialakítandó fás zöldfelületek számára legalább 0,4 méter földtakarás kötelező.

c) Az övezet területén épület nem helyezhető el (a mélygarázsok kijáratainak kivételével).   Az övezetben meglévő épület (Helytörténeti Gyűjtemény, 22908 és 22909 hrsz-ú ingatlanon található utcával párhuzamos főépület és a 24359, 24343 hrsz-ú ingatlanokon álló épület) felújítható, újjáépíthető, de bővítése nem lehetséges.

A 22716 hrsz-ú ingatlan a helytörténeti Gyűjteménynek helyet adó Felső utcai tornácos épületrész indokán helyi egyedi védelem alatt álló érték ingatlana. Érd MJV településképe védelmének helyi szabályairól szóló 5/2018. (II.21.) rendelet (településképi rendelet) 5.§ (4) bekezdés szerint:

 (4) A helyi egyedi védelem az egyedi védelem alatt álló építmény telkére is kiterjed. Az egyes védett értékek esetében a rendelet 1. függeléke szerinti helyi értékvédelmi kataszterben meghatározott elemek védettek, de a védelem az értéket hordozó melléképületekre, minden eredeti, szerves alkotórészre – ideértve a kiegészítő külső és belső szerkezeteket, díszítő elemeket is – vonatkozik.

A HÉSZ 49.§(10) c) bekezdés szerint végezhető beruházások csak a fentiek, a településképi rendelet településképi követelményei betartásával, a 47-49.§-ok szerinti településképi bejelentési eljárás alkalmával hozott hozzájáruló tartalmú határozat birtokában végezhetők.

A Kiíró által meghatározott minimális bérleti díj:

A bérleti díj: minimum 100.000,- Ft+ÁFA/hó

A kaució összege: 240.000,- Ft, melyet a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni az Önkormányzat 12001008-00209494-00100001 számú számlájára.

Ingatlanhasználat feltételei, fizetési mód:

A pályázatnak tartalmaznia kell a hasznosítás részletes leírását.

Hasznosítás esetén a tulajdonos külön engedélyével az ingatlanba történő beruházás, a bérleti díjba beszámításra kerül, ezért a bérleti jogviszony megszűnésével a bérlő a létesített beruházást – kártalanítási, kártérítési igény nélkül – a tulajdonos tulajdonába kerül.

Az ingatlan önálló közüzemi mérőórákkal nem rendelkezik, ezért a bérlő köteles a bérleti szerződésen felül, a közüzemi számlák fizetésére külön megállapodást kötni.

A bérleti szerződés időtartama: határozatlan idő, rendes felmondási idő: 90 nap. A bérleti díj megfizetése havonta, a kiállított számlán szereplő határidőben történik.

Az ajánlatok benyújtásának helye és módja:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Ügyfélszolgálati Iroda (Érd, Alsó utca 3. sz. alatti Polgárok Háza).

A pályázatokat zárt borítékban, az azonosításra közvetlenül alkalmatlan módon egy példányban személyesen, vagy meghatalmazott útján kell benyújtani. A borítékra rá kell írni:

„Ingatlanhasznosítási pályázat- Érd, Múzeum sétány 22716 hrsz”

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

a) az ajánlattevő nevét, lakóhelyét (székhelyét), telefonszámát, telefaxszámát,

b) az ajánlattevő rövid bemutatását, tevékenységét,

c) a megajánlott vételár, vagy ellenszolgáltatás összegét,

d) az ajánlat pénzügyi feltételeit, a fizetés módját,

e) a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozó nyilatkozatot.

Amennyiben az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, vagy cégbejegyzés iránti kérelmének másolatát, illetve a nyilvántartásba vételről szóló okiratot, az aláírásra jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát, amennyiben ilyenre kötelezett.

Amennyiben az ajánlattevő egyéni vállalkozó, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő vállalkozói engedélyének hiteles másolatát.

Amennyiben az ajánlattevő természetes személy, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő személyi adatait.

A konzorciumban pályázóknak ajánlatukhoz csatolni kell a közöttük létrejött megállapodást és meg kell jelölniük a meghatalmazással eljáró képviselőjük nevét és a konzorciumi tagokra vonatkozó cégkivonatot, aláírási címpéldányt.

A pályázaton csak az vehet részt, aki a pályázatában nyilatkozik arról, hogy a pályázati kiírásnak megfelel, nyilatkozik továbbá arról, hogy neki, és nem természetes személy pályázónál az érdekeltségi körébe tartozó más személynek sem áll fenn tartozása az önkormányzattal vagy adóhatósággal szemben. A Pályázathoz csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolásokat is.  (NAV, Önkormányzat)

A Kiíró hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

Pályázat beérkezésének határideje: 2020. október 9-én, (péntek) 12.00 óráig.

Pályázattal kapcsolatos információ:

A pontos információ a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoportjánál a 06-23-522-362, és a városi Főépítésznél a 06-23/522-396-os telefonszámon szerezhető be.

Pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot érvényes ajánlatok esetén is eredménytelenné nyilvánítsa, illetve visszavonja.

Pályázatok felbontásának ideje és helyszíne:

2020. október 12-én 10.00 óra

Polgármesteri Hivatal

Érd, Alsó u. 1. II. emeleti tárgyaló

 

 

A pályázat elbírálásának menete:

A pályázatokat Értékelő Bizottság véleményezi és javaslatot tesz tulajdonosi döntéshozatalra. A Közgyűlés az értékelést követő legközelebbi ülésén bírálja el a pályázatokat.

Több jelentkező esetén előnyt élvez az érdi illetőségű, magasabb bérleti díjat felajánló pályázó. Amennyiben a felajánlott bérleti díj megegyezik, előnyt élvez az, aki több munkaerő foglalkoztatásával járó hasznosítási pályázatot nyújtott be.

Eredményhirdetés módja:      a Közgyűlés döntését követő 8 napon belül írásban történik.

Tárgyalásos eljárásra való áttérés lehetősége:

A kiíró a tárgyalásos eljárásra való áttérésre lehetőséget biztosít.”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

106/2020. (IX. 24.) 

h a t á r o z a t a

 

a Múzeum sétányon található 22716 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan egy részének hasznosításáról

 

 

1.Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012.(III.27.) önkormányzati rendelet 26.§-a alapján pályázatot ír ki az Önkormányzat tulajdonában lévő, a Múzeum sétányon található 22716 hrsz.-ú ingatlan 38,6 m² nagyságú részének határozatlan idejű hasznosítására a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban  foglalt feltételekkel.

 

2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a pályázatok véleményezésére az alábbi összetételű Értékelési Bizottságot hozza létre:

 

  • Szűcs Gábor, Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere,
  • Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke,
  • Fehérné Tölgyesi Ildikó főépítész,
  • dr. Fiam Ildikó, a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport ügyintézője.

 

Határidő:        közzétételre: döntést követő 5 napon belül

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

Melléklet a 106/2020.(IX. 24.) KGY határozathoz

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Kiíró megnevezése, székhelye:          Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

                                                           2030 Érd, Alsó utca 1-3. (a továbbiakban: kiíró)

 

Pályázat tárgya: Érd, Múzeum sétányon található 22716 hrsz.-ú, az ingatlan-nyilvántartás szerint kivett közterület, múzeum megnevezésű ingatlan 38.6 m² nagyságú ingatlan - mellékelt alaprajzon jelölt - épületrészének hasznosítása.

 

Az ingatlan a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) szerint Z-vk városközponti fásított sétány besorolású, mely a HÉSZ 49. § (10) bekezdése szerint az alábbi előírásokkal bír:

 

a) Az övezet telkén a pihenést szolgáló berendezések-építmények (pad, pergola, szökőkút, szobor, térplasztika, kerékpártároló, stb.) helyezhetők el.

b) Az Alsó és Felső utcában terepszint alatt mélygarázs létesíthető. A mélygarázs felett a kialakítandó fás zöldfelületek számára legalább 0,4 méter földtakarás kötelező.

c) Az övezet területén épület nem helyezhető el (a mélygarázsok kijáratainak kivételével).   Az övezetben meglévő épület (Helytörténeti Gyűjtemény, 22908 és 22909 hrsz-ú ingatlanon található utcával párhuzamos főépület és a 24359, 24343 hrsz-ú ingatlanokon álló épület) felújítható, újjáépíthető, de bővítése nem lehetséges.

 

A 22716 hrsz-ú ingatlan a helytörténeti Gyűjteménynek helyet adó Felső utcai tornácos épületrész indokán helyi egyedi védelem alatt álló érték ingatlana. Érd MJV településképe védelmének helyi szabályairól szóló 5/2018. (II.21.) rendelet (településképi rendelet) 5.§ (4) bekezdés szerint:

 (4) A helyi egyedi védelem az egyedi védelem alatt álló építmény telkére is kiterjed. Az egyes védett értékek esetében a rendelet 1. függeléke szerinti helyi értékvédelmi kataszterben meghatározott elemek védettek, de a védelem az értéket hordozó melléképületekre, minden eredeti, szerves alkotórészre – ideértve a kiegészítő külső és belső szerkezeteket, díszítő elemeket is – vonatkozik.

 

 A HÉSZ 49.§(10) c) bekezdés szerint végezhető beruházások csak a fentiek, a településképi rendelet településképi követelményei betartásával, a 47-49.§-ok szerinti településképi bejelentési eljárás alkalmával hozott hozzájáruló tartalmú határozat birtokában végezhetők.

 

A Kiíró által meghatározott minimális bérleti díj:

A bérleti díj: minimum 100.000,- Ft+ÁFA/hó

A kaució összege: 240.000,- Ft, melyet a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni az Önkormányzat 12001008-00209494-00100001 számú számlájára.

 

Ingatlanhasználat feltételei, fizetési mód:

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a hasznosítás részletes leírását.

Hasznosítás esetén a tulajdonos külön engedélyével az ingatlanba történő beruházás, a bérleti díjba beszámításra kerül, ezért a bérleti jogviszony megszűnésével a bérlő a létesített beruházást – kártalanítási, kártérítési igény nélkül – a tulajdonos tulajdonába kerül.

Az ingatlan önálló közüzemi mérőórákkal nem rendelkezik, ezért a bérlő köteles a bérleti szerződésen felül, a közüzemi számlák fizetésére külön megállapodást kötni.

 

A bérleti szerződés időtartama: határozatlan idő, rendes felmondási idő: 90 nap. A bérleti díj megfizetése havonta, a kiállított számlán szereplő határidőben történik.

 

Az ajánlatok benyújtásának helye és módja:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Ügyfélszolgálati Iroda (Érd, Alsó utca 3. sz. alatti Polgárok Háza).

A pályázatokat zárt borítékban, az azonosításra közvetlenül alkalmatlan módon egy példányban személyesen, vagy meghatalmazott útján kell benyújtani. A borítékra rá kell írni:

„Ingatlanhasznosítási pályázat- Érd, Múzeum sétány 22716 hrsz”

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

a) az ajánlattevő nevét, lakóhelyét (székhelyét), telefonszámát, telefaxszámát,

b) az ajánlattevő rövid bemutatását, tevékenységét,

c) a megajánlott vételár, vagy ellenszolgáltatás összegét,

d) az ajánlat pénzügyi feltételeit, a fizetés módját,

e) a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozó nyilatkozatot.

 

Amennyiben az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, vagy cégbejegyzés iránti kérelmének másolatát, illetve a nyilvántartásba vételről szóló okiratot, az aláírásra jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát, amennyiben ilyenre kötelezett.

 

Amennyiben az ajánlattevő egyéni vállalkozó, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő vállalkozói engedélyének hiteles másolatát.

 

Amennyiben az ajánlattevő természetes személy, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő személyi adatait.

 

A konzorciumban pályázóknak ajánlatukhoz csatolni kell a közöttük létrejött megállapodást és meg kell jelölniük a meghatalmazással eljáró képviselőjük nevét és a konzorciumi tagokra vonatkozó cégkivonatot, aláírási címpéldányt.

 

A pályázaton csak az vehet részt, aki a pályázatában nyilatkozik arról, hogy a pályázati kiírásnak megfelel, nyilatkozik továbbá arról, hogy neki, és nem természetes személy pályázónál az érdekeltségi körébe tartozó más személynek sem áll fenn tartozása az önkormányzattal vagy adóhatósággal szemben. A Pályázathoz csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolásokat is.  (NAV, Önkormányzat)

 

A Kiíró hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

 

Pályázat beérkezésének határideje: 2020. október 9-én, (péntek) 12.00 óráig.

 

Pályázattal kapcsolatos információ:

A pontos információ a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoportjánál a 06-23-522-362, és a városi Főépítésznél a 06-23/522-396-os telefonszámon szerezhető be.

 

Pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot érvényes ajánlatok esetén is eredménytelenné nyilvánítsa, illetve visszavonja.

 

Pályázatok felbontásának ideje és helyszíne:

2020. október 12-én 10.00 óra

Polgármesteri Hivatal

Érd, Alsó u. 1. II. emeleti tárgyaló

 

A pályázat elbírálásának menete:

A pályázatokat Értékelő Bizottság véleményezi és javaslatot tesz tulajdonosi döntéshozatalra. A Közgyűlés az értékelést követő legközelebbi ülésén bírálja el a pályázatokat.

Több jelentkező esetén előnyt élvez az érdi illetőségű, magasabb bérleti díjat felajánló pályázó. Amennyiben a felajánlott bérleti díj megegyezik, előnyt élvez az, aki több munkaerő foglalkoztatásával járó hasznosítási pályázatot nyújtott be.

 

Eredményhirdetés módja:     a Közgyűlés döntését követő 8 napon belül írásban történik.

 

Tárgyalásos eljárásra való áttérés lehetősége:

A kiíró a tárgyalásos eljárásra való áttérésre lehetőséget biztosít.

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen