Tetlák Örs alpolgármester: A Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csatlakozásra nem tudna ellenérvet felhozni, bízik benne, hogy mindenki így gondolkozik, a bizottságok is egyhangúlag támogatták a javaslatot. Hozzáteszi, hogy az előterjesztésben a koordinátorként megbízott kolléga pontos beosztása környezetvédelmi és klíma referens, ezt kéri javítani a határozati javaslatban. A Szövetséghez való csatlakozásnak a tagdíja 300 ezer forint évente, egy elvi döntés már született a Szövetség részéről, hogy örömmel fogadják csatlakozásunkat és mivel a jövő hónapban már október van, az idei évi tagdíj fizetésétől eltekintenek. Készül Érd Városának a Klímastratégiája, melyhez számos szakmai támogatást és jó gyakorlatot tud nyújtani a Szövetség, melyeket ismertet. Fontos tudni, hogy a Szövetség olyan ajánlásokat fogalmaz meg, hogy a klímavédelemmel és klímastratégiával kapcsolatos célokat minél hatékonyabban tudja minden település megvalósítani. A tagdíjért például számos képzés, online workshopot, tudást kaphatnak, melyért egyenként is sokkal több lenne a díj, mint ez a tagdíj.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy Érd Megyei Jogú Város önkormányzata csatlakozni kíván a Klímabarát Települések Szövetségéhez (nyilvántartási szám: 01-02-0013305 ; székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25; Képviseli: Kovács Lajos elnök).

2. A Közgyűlés kinyilvánítja, hogy az Egyesület céljaival egyetért és annak munkájában részt vállal, törekszik a Klímabarát Ajánlások teljesítésére.  Az önkormányzat részéről koordinátorként dr. Palkó Zsolt klímavédelmi és zöld városfejlesztési főtanácsadót nevezi meg.

3. A Közgyűlés vállalja, hogy az egyesület részére az éves tagdíjat befizeti, melynek mértéke 300.000,- Ft/év., továbbá kötelezettséget vállal, hogy az összeg fedezetét 2021-től az éves költségvetésben biztosítja.

4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodások megkötésére, jognyilatkozatok kiadására.

Határidő: csatlakozási kérelem továbbítására – 15 nap

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

130/2020. (IX. 24.)

h a t á r o z a t a

 

a Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csatlakozásról

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy Érd Megyei Jogú Város önkormányzata csatlakozni kíván a Klímabarát Települések Szövetségéhez (nyilvántartási szám: 01-02-0013305; székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25; Képviseli: Kovács Lajos elnök).

 

2. A Közgyűlés kinyilvánítja, hogy az Egyesület céljaival egyetért és annak munkájában részt vállal, törekszik a Klímabarát Ajánlások teljesítésére.  Az önkormányzat részéről koordinátorként dr. Palkó Zsolt környezetvédelmi és klíma referenst nevezi meg.

 

3. A Közgyűlés vállalja, hogy az egyesület részére az éves tagdíjat befizeti, melynek mértéke 300.000,- Ft/év., továbbá kötelezettséget vállal, hogy az összeg fedezetét 2021-től az éves költségvetésben biztosítja.

 

4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodások megkötésére, jognyilatkozatok kiadására.

 

Határidő:        csatlakozási kérelem továbbítására – 15 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen