Szűcs Gábor alpolgármester: Ha jól tudja akkor 2011-ben hozta meg az országgyűlés az egyházak jogállásáról szóló törvényt. Az Egyházi Tanácsnak lenne feladata az egyházi keret felosztása. Az egyházakról szóló törvényben és az EMMI listájában szereplő egyházak 1-1 tagja lenne a tanács tagja és ők osztanák el az egyházi keretet. Két módosító indítvány érkezett a bizottságoktól. Az egyik a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság javaslata volt, hogy az 5. § (1) bekezdés az alábbi h) ponttal egészüljön ki: h) hitéleti tevékenység. Befogadja a módosító indítványt. A Jogi és Közbiztonsági Bizottság javaslata, hogy a 3. § egészüljön ki azzal, hogy az önkormányzat közigazgatási területén „legalább 5 éve” dokumentálhatóan működik, és az alapszabályának megfelelő folyamatos hitéletet folytat. Kéri a Közgyűlést, hogy szavazza le a módosító indítványt és módosítaná az előterjesztését, hogy „legalább 2 éve”. Az egyházi törvény eléggé lecsökkentette az egyházak számát, 32 van bejegyezve, a legtöbb történelmi egyház. Nem látja azt a problémát, hogy ezt még tovább szűkítsék a kört, de azért minimális időt várjanak el, hogy a városban a hitéleti tevékenységet folytassa.

 

Fülöp Sándorné képviselő: Mivel Érden több katolikus, református és evangélikus gyülekezet működik, javasolja, hogy az Egyházi Tanácsba mindegyik gyülekezetből az ott szolgáló lelkész kerüljön be tagnak. Nem biztos, hogy mindegyiknek egyforma elképzelése van.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nem olyan könnyű ám ez. A szabályozás úgy nézne ki, hogy a vallási közösségeknél a felettes egyházi elöljárószerv jelölné ki a tagot. Érti a megfontolást, de szerinte ragaszkodjanak a bevált formulához, ennyire ne avatkozzanak be, ők mondják meg.

 

Dr. Asztalos Éva, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke: A Jogi és Közbiztonsági Bizottság valóban módosítással javasolja elfogadni a rendelet tervezetet. Az önkormányzat támogatását nyilvánvalóan olyan hitéleti tevékenységet folytató egyházak, illetve annak jogi személyiségei végezzék, akik valóban, bizonyítható módon, aktívan részt vesznek az egyházi hitéletben. Az, hogy bizonyítható módon részt vesznek, az meg kívánja azt, hogy bizonyos időt teljesítsenek és ez alatt a bizonyos idő alatt el tudják bírálni, hogy valóban a köz érdekében végzik ezeket a tevékenységüket. A bizottság 5 évet javasolt, de alpolgármester úr 2 éves javaslatát el tudja fogadni, az az idő is elegendő lenne annak megítélésére, hogy milyen hitéleti tevékenységet végeznek ezen egyházak.

 

Dr. Bács István képviselő: El tudja fogadni a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnökének érvelését. Felhívja a figyelmet Fülöp Sándorné képviselőtársa javaslatára. A hívek nem feltétlenül a számuk alapján vannak ebbe képviselve, hanem csak 1-1 szavazattal és így nem biztos, hogy az az arányosság fog kialakulni, ami egyébként elvárható lenne. Ha most meg is szavazzák így, akkor legalább a második ilyen Egyházi Tanács ülés után próbálják meg felülvizsgálni és megnézni, hogy elérte-e rendelet módosítás a célját.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Egyetért, szerinte legyen ez. A hatályos rendeltben az szerepel, hogy az egyházak jelölik ki közös konszenzus alapján, hogy kik a tagjai és ez elég nagy nehézségbe ütközött, ezért választották ezt a módszert.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Részben egyetért dr. Bács István képviselőtársával, folyamatosan nyomon fogják követni a tapasztalatokat, és ha kell és szükséges, akkor a rendelet módosítását újra a Közgyűlés elé fogja terjeszteni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a módosító indítványt. Kéri ennek elutasítását.

 

A szavazásra feltett módosító indítvány:  

„3. §

E rendelet értelmében támogatható a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 7. § (2) b)-c) pontjában meghatározott jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség, vagy annak nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személye (továbbiakban együtt: egyház), mely az önkormányzat közigazgatási területén legalább 5 éve dokumentálhatóan működik, és az alapszabályának megfelelő folyamatos hitéletet folytat.”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 9 igen szavazattal, 9 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül nem fogadta be a módosító indítványt.

 

 

A módosító indítványról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Nem

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Nem

Csépán István

Nem

Dr. Csőzik László

Nem

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Nem

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Nem

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Nem

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Nem

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a rendelet-tervezetet.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet-tervezet:

„…../2020. (IX. 28.)

önkormányzati rendelete

az egyházak, felekezetek és vallási közösségek önkormányzati támogatásáról

szóló 13/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyházak, felekezetek és vallási közösségek önkormányzati támogatásáról szóló 13/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

E rendelet értelmében támogatható a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 7. § (2) b)-c) pontjában meghatározott jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség, vagy annak nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személye (továbbiakban együtt: egyház), mely az önkormányzat közigazgatási területén legalább két éve dokumentálhatóan működik, és az alapszabályának megfelelő folyamatos hitéletet folytat.”

2.§ A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

(1)  Az egyház akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közcélú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Érd Megyei Jogú Város lakosságának érdekeit szolgálja.

(2) A támogatás nyújtásának további feltétele, hogy az egyház (amennyiben volt ilyen) elszámolt az előző évben kapott támogatással, illetve nincs a helyi önkormányzati adóhatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozó lejárt köztartozása, vagy köztartozását folyamatosan az előre meghatározott törlesztő-részlettel teljesíti. Ennek tényét a pályázónak a fenti hatóságok által kiállított hatvan napnál nem régebben kiállított közokirattal, vagy a köztartozás fenn nem állása, illetve törlesztése tekintetében tett 30. napnál nem régebbi közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatával kell igazolnia.”

3. § A Rendelet 5. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„A támogatás célja

5. §

(1) A pénzügyi támogatás igényelhető különösen az egyház által végzett alábbi tevékenységekre:

a) gyermekek üdültetése, táboroztatása,

b) kulturális, közművelődési tevékenység,

c) nevelési, oktatási tevékenység,

d) ifjúsági, sporttevékenység,

e) szociális, egészségügyi tevékenység,

f) karitatív tevékenység,

g)esélyegyenlőség megteremtése, vagy

h)hitéleti tevékenység.

(2) A pénzügyi támogatás igényelhető az egyház működéséhez szükséges technikai, tárgyi és műszaki feltételek megteremtésének elősegítésére is.”

4. § (1) A Rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A pályázatokat a polgármesternek címezve, a polgármesteri hivatal humán irodája felé kell benyújtani.”

(2) A Rendelet 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Különösen indokolt esetben, pályázati eljárás nélküli egyházi támogatás esetén a támogatás odaítéléséről az egyház kérelemére az éves költségvetési rendeletben rögzített ágazati kereteken belül a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság dönt.”

5. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

(1)  A döntés előkészítését a támogatható egyházak képviselőiből álló Egyházi Tanács végzi.

(2) Az Egyházi Tanács elnöke a polgármester, elnökhelyettese az Egyházi Tanács működéséért felelős alpolgármester, további tagjai a 3. § szerinti vallási közösségek közvetlen felettes egyházi szervének képviselője által delegált egy-egy fő.

(3)A tagok delegálásáról szóló döntést a polgármesternek címezve, írásban, a polgármesteri hivatal humán irodája részére kell benyújtani. A delegált tagot a delegáló egyház bármikor visszahívhatja és helyette más tagot delegálhat, illetve a tag megbízatásáról bármikor lemondhat. A visszahívást és a lemondást a polgármesternek kell írásban bejelenteni. A tagsági viszony a bejelentés napjával szűnik meg. A tagját visszahívó egyház a visszahívott tag helyett más tagot delegálhat.

(4) Az Egyházi Tanács tevékenysége a támogatni kívánt cél közérdekűségének, a köz javának, valamint szakmai, gyakorlati megvalósíthatóságának vizsgálatára, a rászorultság indokoltságának vizsgálatára, valamint a támogatás összegének ajánlására terjed ki.

(5) Az Egyházi Tanács a pénzügyi támogatást igénylő egyház képviselőjét meghallgathatja, illetve a pályázat indoklásának kiegészítését is kérheti.

(6) Az Egyházi Tanács a támogatások odaítélésére indoklással ellátott egyhangú, írásos javaslatot tesz.”

 

6. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

(1) A támogatások odaítéléséről - az Egyházi Tanács javaslatának figyelembevételével - a Közgyűlés dönt a javaslattételt követő első rendes ülésén.

(2) A pénzügyi támogatásról szóló határozat tartalmazza:

  • a támogatás célját,
  • a támogatás összegét, átutalási módját (egy összegben vagy meghatározott ütemezéssel),
  • a támogatás elszámolásának határidejét.

(3) A pénzügyi támogatásról szóló határozat alapján az Önkormányzat a nyertes pályázóval a határozat meghozatalától számított 30 napon belül támogatási szerződést köt.”

7. § A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) A támogatási szerződés aláírását követően az önkormányzat a támogatás összegét a kérelmező egyház pénzügyi számlájára 30 munkanapon belül utalja át.”

8. § A Rendelet 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) A támogatás felhasználásáról szóló elszámolások elfogadásáról a Pénzügyi Bizottság dönt.”

9. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

1. melléklet a ……/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez

 

 

EGYHÁZI TÁMOGATÁS

 

PÁLYÁZATI ADATLAP

 

A megpályázott támogatás célja:

 

……………………………………………………………………………………………….

 

 

 

1. A pályázó egyház megnevezése, képviselőjének neve, beosztása:

……………………………………………………………………………………………………

 

 

2. A pályázó egyház adatai:

Település:

 

Irányítószám:

 

Utca, házszám:

 

Telefon:

 

E-mail:

 

1Adószám:

 

 

3. A pályázó egyház értesítési címe:

Település:

 

Irányítószám:

 

Utca, házszám:

 

Telefon:

 

E-mail:

 

 

4. A pályázó egyház nyilvántartási száma, és a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés száma:

 

 

5. Kapott-e Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatától tárgyévben bármilyen jogcímen vissza nem térítendő támogatást?

Igen

Nem

Összege:

 

6. A támogatással megvalósítani kívánt cél rövid leírása:

 

 

7. A támogatással megvalósítani kívánt cél pénzügyi mutatói:

A megvalósításhoz szükséges teljes összeg (Ft):

…………………………...

A megvalósításhoz meglevő saját forrás összege (ha van) (Ft):

………...............................

A megvalósításhoz most kért támogatás összege (Ft):

…………………………...

8. A pályázó bankszámlájának adatai:

Számlavezető fiók neve, címe:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Bankszámla száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. A pályázat kötelezően csatolandó mellékleteinek jegyzéke:

 

Az egyház nyilvántartásba vételét elrendelő bírósági határozat másolata

oldal

Az egyház helyi működésére vonatkozó nyilatkozat

oldal

A hitéleti tevékenység részletes leírása

oldal

A támogatással megvalósítani kívánt cél részletes leírása

oldal

A támogatással megvalósítani kívánt cél részletes költségvetése

oldal

A rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti köztartozás igazolásvagy nyilatkozat

db

A 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy annak hiányáról szóló nyilatkozat

 

 

db

                                                                 

 

Dátum: ………………………, 20..... …………. hó …………nap

Alulírott kijelentem, hogy az itt közölt adatok és megtett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek.

Jelen pályázat elbírálása érdekében felhatalmazom Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát adataim kezelésére.

 

……….………………………………..                                                  ph.

    egyházi pályázó cégszerű aláírása”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:

 

24/2020. (IX. 28.)

önkormányzati rendelete

 

az egyházak, felekezetek és vallási közösségek önkormányzati támogatásáról

szóló 13/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § Az egyházak, felekezetek és vallási közösségek önkormányzati támogatásáról szóló 13/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

 

E rendelet értelmében támogatható a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 7. § (2) b)-c) pontjában meghatározott jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség, vagy annak nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személye (továbbiakban együtt: egyház), mely az önkormányzat közigazgatási területén legalább két éve dokumentálhatóan működik, és az alapszabályának megfelelő folyamatos hitéletet folytat.”

 

2.§ A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„4. §

 

(1)  Az egyház akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közcélú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Érd Megyei Jogú Város lakosságának érdekeit szolgálja.

 

(2) A támogatás nyújtásának további feltétele, hogy az egyház (amennyiben volt ilyen) elszámolt az előző évben kapott támogatással, illetve nincs a helyi önkormányzati adóhatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozó lejárt köztartozása, vagy köztartozását folyamatosan az előre meghatározott törlesztő-részlettel teljesíti. Ennek tényét a pályázónak a fenti hatóságok által kiállított hatvan napnál nem régebben kiállított közokirattal, vagy a köztartozás fenn nem állása, illetve törlesztése tekintetében tett 30. napnál nem régebbi közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatával kell igazolnia.”

3. § A Rendelet 5. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„A támogatás célja

5. §

 

(1) A pénzügyi támogatás igényelhető különösen az egyház által végzett alábbi tevékenységekre:

 

a) gyermekek üdültetése, táboroztatása,

b) kulturális, közművelődési tevékenység,

c) nevelési, oktatási tevékenység,

d) ifjúsági, sporttevékenység,

e) szociális, egészségügyi tevékenység,

f) karitatív tevékenység,

g)esélyegyenlőség megteremtése, vagy

h)hitéleti tevékenység.

 

(2) A pénzügyi támogatás igényelhető az egyház működéséhez szükséges technikai, tárgyi és műszaki feltételek megteremtésének elősegítésére is.”

 

4. § (1) A Rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(4) A pályázatokat a polgármesternek címezve, a polgármesteri hivatal humán irodája felé kell benyújtani.”

 

(2) A Rendelet 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

 

„(5) Különösen indokolt esetben, pályázati eljárás nélküli egyházi támogatás esetén a támogatás odaítéléséről az egyház kérelemére az éves költségvetési rendeletben rögzített ágazati kereteken belül a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság dönt.”

 

5. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„8. §

 

(1)  A döntés előkészítését a támogatható egyházak képviselőiből álló Egyházi Tanács végzi.

 

(2) Az Egyházi Tanács elnöke a polgármester, elnökhelyettese az Egyházi Tanács működéséért felelős alpolgármester, további tagjai a 3. § szerinti vallási közösségek közvetlen felettes egyházi szervének képviselője által delegált egy-egy fő.

 

(3)A tagok delegálásáról szóló döntést a polgármesternek címezve, írásban, a polgármesteri hivatal humán irodája részére kell benyújtani. A delegált tagot a delegáló egyház bármikor visszahívhatja és helyette más tagot delegálhat, illetve a tag megbízatásáról bármikor lemondhat. A visszahívást és a lemondást a polgármesternek kell írásban bejelenteni. A tagsági viszony a bejelentés napjával szűnik meg. A tagját visszahívó egyház a visszahívott tag helyett más tagot delegálhat.

 

(4) Az Egyházi Tanács tevékenysége a támogatni kívánt cél közérdekűségének, a köz javának, valamint szakmai, gyakorlati megvalósíthatóságának vizsgálatára, a rászorultság indokoltságának vizsgálatára, valamint a támogatás összegének ajánlására terjed ki.

 

(5) Az Egyházi Tanács a pénzügyi támogatást igénylő egyház képviselőjét meghallgathatja, illetve a pályázat indoklásának kiegészítését is kérheti.

 

(6) Az Egyházi Tanács a támogatások odaítélésére indoklással ellátott egyhangú, írásos javaslatot tesz.”

 

6. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„9. §

 

(1) A támogatások odaítéléséről - az Egyházi Tanács javaslatának figyelembevételével - a Közgyűlés dönt a javaslattételt követő első rendes ülésén.

 

(2) A pénzügyi támogatásról szóló határozat tartalmazza:

 

  • a támogatás célját,
  • a támogatás összegét, átutalási módját (egy összegben vagy meghatározott ütemezéssel),
  • a támogatás elszámolásának határidejét.

 

(3) A pénzügyi támogatásról szóló határozat alapján az Önkormányzat a nyertes pályázóval a határozat meghozatalától számított 30 napon belül támogatási szerződést köt.”

 

7. § A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„10. § (1) A támogatási szerződés aláírását követően az önkormányzat a támogatás összegét a kérelmező egyház pénzügyi számlájára 30 munkanapon belül utalja át.”

 

8. § A Rendelet 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(5) A támogatás felhasználásáról szóló elszámolások elfogadásáról a Pénzügyi Bizottság dönt.”

 

9. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

 

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • melléklet a 24/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelethez

 

 

EGYHÁZI TÁMOGATÁS

 

PÁLYÁZATI ADATLAP

 

A megpályázott támogatás célja:

 

……………………………………………………………………………………………….

 

 

 

1. A pályázó egyház megnevezése, képviselőjének neve, beosztása:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

2. A pályázó egyház adatai:

Település:

 

Irányítószám:

 

Utca, házszám:

 

Telefon:

 

E-mail:

 

1Adószám:

 

 

3. A pályázó egyház értesítési címe:

Település:

 

Irányítószám:

 

Utca, házszám:

 

Telefon:

 

E-mail:

 

 

4. A pályázó egyház nyilvántartási száma, és a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés száma:

 

 

5. Kapott-e Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatától tárgyévben bármilyen jogcímen vissza nem térítendő támogatást?

Igen

Nem

Összege:

 

6. A támogatással megvalósítani kívánt cél rövid leírása:

 

 

7. A támogatással megvalósítani kívánt cél pénzügyi mutatói:

A megvalósításhoz szükséges teljes összeg (Ft):

…………………………...

A megvalósításhoz meglevő saját forrás összege (ha van) (Ft):

………...............................

A megvalósításhoz most kért támogatás összege (Ft):

…………………………...

8. A pályázó  bankszámlájának adatai:

Számlavezető fiók neve, címe:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Bankszámla száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. A pályázat kötelezően csatolandó mellékleteinek jegyzéke:

 

Az egyház nyilvántartásba vételét elrendelő bírósági határozat másolata

oldal

Az egyház helyi működésére vonatkozó nyilatkozat

oldal

A hitéleti tevékenység részletes leírása

oldal

A támogatással megvalósítani kívánt cél részletes leírása

oldal

A támogatással megvalósítani kívánt cél részletes költségvetése

oldal

A rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti köztartozás igazolásvagy nyilatkozat

db

A 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy annak hiányáról szóló nyilatkozat

 

 

db

                                                                 

 

 

Dátum: ………………………, 20..... …………. hó …………nap

 

 

Alulírott kijelentem, hogy az itt közölt adatok és megtett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek.

 

 

Jelen pályázat elbírálása érdekében felhatalmazom Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát adataim kezelésére.

 

 

……….………………………………..                                                       ph.

    egyházi pályázó cégszerű aláírása

 

 

A rendelet tervezetről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen