Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2021. november 25-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. november 25-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 16 fő: Antunovits Antal, dr. Asztalos Éva, dr. Bács István, Balla Imre, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs

 

Meghívottak:dr. Konkoly Zita jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Ferencz Judit, a Közgazdasági Iroda vezetője, Kuslits Tibor főépítész, Fenyőházi-Nagy Andrea, az Érdi Sport Kft. ügyvezetője

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Tájékoztató az érdi köznevelési intézmények – iskolák – 2020/2021. tanévben végzett munkájáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Rigó Katalin, az Érdi Tankerületi Központ igazgatója

           Pergel Antal, az Érdi Szakképzési Centrum főigazgatója

 

3. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

4. Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

5. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

6. Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

7. Javaslat a BUDAVIDÉK Kereskedelmi és Vagyonhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által benyújtott telepítési tanulmányterv elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

8. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet teljes felülvizsgálata kidolgozására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

9. Javaslat közterület elnevezésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

10. Javaslat az Érdi Sport Kft. 2020. július 1 - 2021. június 30-ig tartó üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

11. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2020/21. év második félévi üzleti tervének módosítására és a 2021/22. év első félévi üzleti tervének elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

12. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

13. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Klímavédelmi Stratégiájának az elfogadására 

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

14. Javaslat a ,,PM_ONKORMUT_2018/135 sz. „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyban történő célokmány elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

15. Javaslat pályázat benyújtására a „Bölcsődei fejlesztési program (3. sz. módosítása)” című pályázati felhívásra

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

16. Javaslat a LIFE+ "Természet és a biológiai sokféleség" című pályázati felhíváson történő részvételre, és a szükséges önerő biztosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

17. Javaslat a 191/2021. (IX. 30.) számú közgyűlési határozat visszavonására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

18. Javaslat a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal történő támogatási szerződés megkötésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

19. Javaslat a Poly-Art Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

20. Javaslat a köztemetőre vonatkozó 2021. évi temetői díjak felülvizsgálatára

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

21. Javaslat Bar-Hegedűs Anita egyéni vállalkozó 22716 helyrajzi számú önkormányzati ingatlannal kapcsolatos, szerződés átruházásra vonatkozó kérelmének elbírálására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

22. Javaslat az érdi 5. számú alapellátási házi gyermekorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

23. Javaslat a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat elbírálására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

24. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

25. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

26. Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

27. Javaslat a Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

28. Javaslat a Szociális Gondozó Központ 2020. évi szakmai munkájának értékelésére

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

29. Javaslat a háziorvosi körzetek felülvizsgálatának kezdeményezésére

Előadó: Simó Károly települési képviselő

 

30. Javaslat a Velencei úton végzett közterületi munkák kapcsán szükséges intézkedésekre

Előadó: Simó Károly települési képviselő

 

31. Egyebek

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

32. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

33. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság új felügyelőbizottsági tagjának megválasztására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

34. Tájékoztató vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményéről

Előadó: dr. Asztalos Éva, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

 

17:00 órától KÖZMEGHALLGATÁS

 

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Köszöntök mindenkit! Megállapítom, hogy a Közgyűlés ülése 15 fővel határozatképes, így az ülést megnyitom. Andrasek Mónika és dr. Bács István képviselőtársaim jelezték távolmaradásukat, T. Mészáros András úr nem jelent meg, majd lehet, hogy csatlakozik később. Megállapítom, hogy 15 fővel határozatképes a Közgyűlés. A kiküldött napirendhez képest több módosítást is javasolok, először is a kiküldött napirendhez képest van egy sürgős előterjesztésünk, ennek kérem a napirendre vételét: „Javaslat a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítására”. Felteszem szavazásra a SÜRGŐS előterjesztés napirendre vételét. 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül napirendre vette a „Javaslat a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítására” című előterjesztést.

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 

 

Dr. Csőzik László polgármester:A SÜRGŐS előterjesztést, amit az előbb napirendre vettünk, javaslom 3. napirendként tárgyalni. Utána következnének az Érdi Sport Kft. előterjesztései: 4. ,,Javaslat az Érdi Sport Kft. 2020. július 1 - 2021. június 30-ig tartó üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására”, 5. ,,Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2020/21. év második félévi üzleti tervének módosítására és a 2021/22. év első félévi üzleti tervének elfogadására”, 6. ,,Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztására”és mivel megkaptuk a nyilvános üléshez való hozzájárulást, a 7. ,,Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság új felügyelőbizottsági tagjának megválasztására”. Továbbá javaslom előrevenni a két pályázatos előterjesztést, a 8. ,,Javaslat pályázat benyújtására a „Bölcsődei fejlesztési program (3. sz. módosítása)” című pályázati felhívásra” és a 9. ,,Javaslat a LIFE+ "Természet és a biológiai sokféleség" című pályázati felhíváson történő részvételre, és a szükséges önerő biztosítására”. Javaslom levenni napirendről az alábbi előterjesztéseket: ,,Javaslat közterület elnevezésére” és a ,,Javaslat a ,,PM_ONKORMUT_2018/135 sz. „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyban történő célokmány elfogadására”. Javaslom, hogy Simó Károly által előterjesztett javaslatokat ne tárgyaljuk a mai ülésen. A háziorvosi körzetek felülvizsgálatának kezdeményezésére vonatkozón már dolgozik a Polgármesteri Hivatal, elképesztően nehéz feladat. A Velencei úton végzett közterületi munkákkal kapcsolatos felvetésére reagálva, ezzel magam is foglalkozom és megvárom, amíg a konkrét kártalanítási igények hozzám is bejönnek, illetve még további tájékozódásra van szükségünk dacára annak, hogy pont ezt kéri tőlem Simó Károly képviselő úr. Mégis azt mondom, hogy ne menjünk elébe, ezt későbbi ülésen tárgyalni fogjuk. Felteszem szavazásra a módosított napirendet.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIREND

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Tájékoztató az érdi köznevelési intézmények – iskolák – 2020/2021. tanévben végzett munkájáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Rigó Katalin, az Érdi Tankerületi Központ igazgatója

           Pergel Antal, az Érdi Szakképzési Centrum főigazgatója

 

3. SÜRGŐS: Javaslat a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

4. Javaslat az Érdi Sport Kft. 2020. július 1 - 2021. június 30-ig tartó üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

5. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2020/21. év második félévi üzleti tervének módosítására és a 2021/22. év első félévi üzleti tervének elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

6. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

7. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság új felügyelőbizottsági tagjának megválasztására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

8. Javaslat pályázat benyújtására a „Bölcsődei fejlesztési program (3. sz. módosítása)” című pályázati felhívásra

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

9. Javaslat a LIFE+ "Természet és a biológiai sokféleség" című pályázati felhíváson történő részvételre, és a szükséges önerő biztosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

10. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

11. Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

12. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

13. Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

14. Javaslat a BUDAVIDÉK Kereskedelmi és Vagyonhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által benyújtott telepítési tanulmányterv elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

15. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet teljes felülvizsgálata kidolgozására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

16. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Klímavédelmi Stratégiájának az elfogadására 

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

17. Javaslat a 191/2021. (IX. 30.) számú közgyűlési határozat visszavonására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

18. Javaslat a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal történő támogatási szerződés megkötésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

19. Javaslat a Poly-Art Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

20. Javaslat a köztemetőre vonatkozó 2021. évi temetői díjak felülvizsgálatára

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

21. Javaslat Bar-Hegedűs Anita egyéni vállalkozó 22716 helyrajzi számú önkormányzati ingatlannal kapcsolatos, szerződés átruházásra vonatkozó kérelmének elbírálására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

22. Javaslat az érdi 5. számú alapellátási házi gyermekorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

23. Javaslat a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat elbírálására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

24. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

25. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

26. Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

27. Javaslat a Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

28. Javaslat a Szociális Gondozó Központ 2020. évi szakmai munkájának értékelésére

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

29. Egyebek

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

30. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

31. Tájékoztató vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményéről

Előadó: dr. Asztalos Éva, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

 

 

17:00 órától KÖZMEGHALLGATÁS

 

 

A módosított napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 

Tovább...