Dr. Csőzik László polgármester: A Szociális Gondozó Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának módosítására vonatkozó javaslatot a Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra javasolta. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt fenntartói jogkörében eljárva – a Szociális Gondozó Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szakmai programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat jelen szakmai programjának elfogadásával a Közgyűlés 148/2021. (VI.29.) határozatával elfogadott szakmai program hatályát veszti.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

273/2021. (XII. 16.)

h a t á r o z a t a

 

a Szociális Gondozó Központ

Család- és Gyermekjóléti Szolgálata szakmai programjának módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt fenntartói jogkörében eljárva – a Szociális Gondozó Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szakmai programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat jelen szakmai programjának elfogadásával a Közgyűlés 148/2021. (VI.29.) határozatával elfogadott szakmai program hatályát veszti.

 

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozat melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen