Simó Károly alpolgármester: A Tárnoki út felújításra az a pályázat volt, amit az előző városvezetés idején megnyertünk és a pénzösszeg is rendelkezésre állt, csak sajnos túl sokáig nem írt ki semmilyen közbeszerzést az új városvezetés, éppen ezért most itt van előttünk egy olyan előterjesztés, ami arról szól, hogy hány 10 millió forinttal többe kerül ez a késlekedés. Magát a Tárnoki utat nyilván fel kell újítani és ezért pályáztunk, ezért dolgoztuk ki ezt a projektet, viszont ezzel a felelőtlenségből eredő költségnövekménnyel nem tudunk egyetérteni. Jelenleg nem a Tárnoki út felújításáról szavazunk, hanem arról, hogy biztosítja az önkormányzat azt a plusz pénzt, ami kizárólag azért kell, mert nem megfelelő időben lett kiírva a közbeszerzés. Itt hívnám fel a figyelmet, hogy a közbeszerzési kiírás és az előterjesztés között van némi ellentmondás, nyilván a hozzáértő közbeszerzési szakértők el tudják mondani, hogy mi a probléma, hogyha ez ebben a formában és így lenne kihirdetve, illetve elfogadva. Megnéztem még az EPER rendszerben, én úgy látom, hogy a mai napig nem lett kihirdetve az eredmény a közbeszerzésen.

 

dr. Csőzik László polgármester: Ez nem képezi akadályát célokmány elfogadásának, nem érzem ezt problémának, de szóljon a hivatal, ha probléma. Aljegyző úr szerint is talán így logikusabb is, úgyhogy biztos, hogy nem probléma a célokmány elfogadása, mely minket köt. Ez volt az a beruházás, amiről én azt az információt kaptam, hogy vissza akartatok adni, mert olyan hatalmas önerő terhelte, és a szükséges önerő megképzése gyakorlatilag mostanra tudott megtörténni, tehát inkább azon fáradozunk, hogy megmentsük ezt a pályázatot.

 

Simó Károly alpolgármester: Ez nem igaz. A Közgyűlés meghozta a döntést, az önerő rendelkezésre állt, benne volt a költségvetésben mind 2019-ben, mind 2020-ban. Felhívnám még egyszer a figyelmet a közbeszerzési kiírásra. Ez most egy feltételes közbeszerzés, aminek az a feltétele a közbeszerzési kiírás szerint, ilyen irányban tájékoztatta az ajánlatkérő az ajánlat adókat, hogy a Kormányhoz kíván fordulni támogatás növelése céljából. Igazából a közbeszerzés lezárásának nem feltétele, hogy meglegyen a teljes összeg. Ez egy feltételes közbeszerzés volt, mint az összes többi, és amikor ez le van zárva, akkor lehet bármi egyébről beszélni. Hozzáteszem, ez egy nagyon régóta húzódó közbeszerzés. Még egyszer felhívnám a figyelmet, hogy keveredés van, amit jogilag alaposan meg kellene vizsgálni, mert jelenleg az előttünk lévő előterjesztés, ami a célokmányról szól és a közbeszerzési felhívásban szereplő indoklás nincs összhangban. Csak óvok mindenkit attól, hogy olyan jogi helyzetet állítsunk elő, amiből nehéz lesz kijönni.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Így lesz az, hogy kihirdethető legyen, eredményes legyen, pont ezzel biztosítjuk a fedezetet.

 

dr. Csőzik László polgármester: Szerintem indifferens, de azzal nem lesz nagy a kockázat, ha ezt a célokmányt most elfogadjuk, a közbeszerzést pedig lezárjuk. A rendeletre való hivatkozás is úgy szól, hogy a célokmány elfogadása szükséges ahhoz, hogy a beruházás előkészítése lezárulhasson.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a PM_ONKORMUT_2018/135. azonosítószámú, az „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyában elkészített – jelen határozat mellékletét képező – célokmányt elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

Melléklet a Közgyűlés     /2022. (I. 27.) számú határozatához

 

CÉLOKMÁNY

 

1. A beruházó neve és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1–3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

,,PM_ONKORMUT_2018/135 számú „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása”

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása:

BPM-ÁPI/1160-1/2019 iktatószámú Támogatási Szerződés alapján

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

fejlesztési területek: 10925; 7314 helyrajzi szám;  belterületi gyűjtő és feltáró út ; Tárnoki út (Bor utca – Damjanich utca közötti szakasza)

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

igénybevett terület: 10925, 7314 helyrajzi szám, összesen 26.295 négyzetméter

Műszaki tartalom:

Meglévő belterületi, „C” forgalmi terhelési és B.V.c.B. tervezési kategóriába sorolt, gyűjtő és feltáró út, aszfalt szerkezetű 5,5–6,0 méter széles útpályájának felújítása burkolatmarással és új aszfaltréteg terítésével, lokális pályaszerkezet cserével, többlet forgalmi sáv nélküli szélesítéssel, az útkategória- illetve a magassági és vízszintes vonalvezetés jellemzőinek változtatása nélkül

Meglévő kiemelt és süllyesztett szegélysor elbontása, „K”-, süllyesztett- vagy kiemelt szegélysor épül. Meglévő kapubehajtók elbontása és egységes pályaszerkezettel történő újraépítése, lejtésiránytól függőek rácsos folyóka beépítésével, árokba történő bekötéssel. Lekerekítő ívek bővítése helyszínrajzon jelölt helyeken. Murva burkolatú utak csatlakozásánál „sárrázó” készül kb. 20 méter hosszan kifuttatva.

Felújítás AC11 típusú aszfalttal történik, beépítés helyétől (réteg) függően normál (N) illetve fokozott (F) igénybevételre tervezve. Felújítással érintett részeken szakaszolástól függően 10–12 centiméter vastagságú új aszfaltréteg kerül beépítésre, a megerősítendő részeken 17–19 centiméter. Pályaszerkezet cserével érintett részeken az alábbi rétegrend kerül beépítésre:

5 cm AC11(F) kopó

5-7 cm AC11(N) kopó kiegyenlítő rétegként

7 cm AC11(F) kiegyenlítő réteg

20 cm M63

20 cm FZKA 0/56

TR160/160

GRK-3 geotextília

 

Csapadékvíz-elvezetés a meglévő koncepció megtartásával, meglévő befogadókkal és- lefolyási viszonyok megtartása mellett nyílt árkos vízelvezetéssel történik, melynek része a meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer (átereszek, csapadékcsatorna és nyílt vízelvezető árkok) felújítása, jó karba helyezése minimum 30 centiméter átmérőjű átereszek cseréjével valamint árkok gyephézagos burkolattal való ellátása és surrantók kialakítása.

Forgalomtechnikai beavatkozás részeként új tartós kivitelű burkolati jelek készülnek, „Állj! Elsőbbségadás kötelező” táblák helyére „Elsőbbségadás kötelező” táblák kerülnek. Megszüntetésre kerül a Tárnoki út 98. (7215 helyrajzi szám) előtt levő figyelmeztető és sebességkorlátozó tábla.

Tárgyi kivitelezésnek közműkiváltási munkálatok nem képezik részét. Aknafedlapok szintbe helyezését el kell végezni. Beavatkozási szakaszon buszmegálló, tömegközlekedési vonal nem található.

Műszaki megoldás indokolása: Érd a projekt előkészítéseként tárgyi útszakaszon behajlásmérési  és mintavételi vizsgálatok elvégzését rendelte meg. Közbeszerzési eljárás eredményeképpen Zahora Kft. mint tervező került ki nyertes ajánlattevőként aki vizsgálatok és minták kiértékelését követően technológiai javaslatot készített, mely két részre bontotta tárgyi útszakaszt (Riminyáki út – Ürmös utca; György utca – Damjanich utca). Technológiai javaslatra épülve készült útfelújítási (rekonstrukciós) tervdokumentáció, mely szerint tárgyi kivitelezési munkák megvalósulnak.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét);

a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás stb.)

Előkészítési költségek:

rekonstrukciós terv elkészítésének költsége bruttó 6.223.000 forint,

fúrt mintavétel elkészítése bruttó 406.400 forint,

teherbírás mérés elkészítése bruttó 431.800 forint.

 

Közbeszerzési eljárások költségei:

Közbeszerzési eljárások és a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó költsége bruttó 1.921.600 forint

 

Építési költségek:

A legkedvezőbb ajánlat:

A nettó ajánlati ár 192.828.280, amely bruttó 244.891.916 forint

A rendelkezésre álló nettó fedezet 164.213.425 forint, amely bruttó 208.551.050 forint

A nettó fedezeti hiány 28.614.855, amely bruttó 36.340.866 forint

 

A második legkedvezőbb ajánlat:

A nettó ajánlati ár 217.496.752, amely bruttó 276.220.875 forint

A rendelkezésre álló nettó fedezet 164.213.425, amely bruttó 208.551.050 forint

A nettó fedezeti hiány 53.283.327, amely bruttó 67.669.825 forint

 

Műszaki ellenőri költségek:

Nettó 6.988.000, amely bruttó 8.874.760 forint

(kamarai ajánlás, becsült érték).

 

Fenti árak 2021. évben lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményei és 2022. évben történő megvalósításra vonatkoznak.

 

Költségbecslés módja:

Tervezői költségek: lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként

Kivitelezési költségek: kivitelező kiválasztására irányuló lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján

Műszaki ellenőri költségek: mérnökkamarai ajánlás alapján

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

támogatás terhére;

126/2021. (VI. 29.) számú közgyűlési határozatban szereplő beruházási hitel

(A támogatás+kötelező önrész fedezetén túli költségek, bruttó 50.828.426 forint, illetőleg a második legkedvezőbb ajánlati ár ajánlattevőjével történő szerződés kötés esetén bruttó 82.157.385 forint a 126/2021. (VI. 29.) számú közgyűlési határozatban szereplő beruházási hitel

terhére kerülnek finanszírozásra)

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

közbeszerzés útján

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.):

Az érintett területek az Önkormányzat tulajdonában vannak.

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

lásd 6. pontban foglaltakat

 

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére:

Jelen beruházáshoz nem tartoznak közműkiváltási munkák (lásd 5. pontban).

Tervezett beruházástól nem várható az infrastruktúra számottevő terhelődése.

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése:

tulajdonos: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata;

üzemeltető: Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja:

beruházás nem építési engedélyköteles, kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárással zárul legkésőbb 2023. január 31-ig.

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése:

üzemeltetésbe adás után Érdi Közterület-fenntartó Intézmény saját költségvetése

15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje:

tervezett beruházás eredményeképpen tárgyi útszakaszon kb. 10 évig nem kell felújítási munkákat végezni, karbantartási költségek ezen időszak alatt jelentősen csökkennek.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 12 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

 

6/2022. (I. 27.)

h a t á r o z a t a

 

a ,,PM_ONKORMUT_2018/135 számú „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyában történő célokmány elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a PM_ONKORMUT_2018/135. azonosítószámú, az „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyában elkészített – jelen határozat mellékletét képező – célokmányt elfogadja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

Melléklet a Közgyűlés 6/2022. (I. 27.) számú határozatához

 

CÉLOKMÁNY

 

1. A beruházó neve és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1–3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

,,PM_ONKORMUT_2018/135 számú „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása”

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása:

BPM-ÁPI/1160-1/2019 iktatószámú Támogatási Szerződés alapján

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

fejlesztési területek: 10925; 7314 helyrajzi szám;  belterületi gyűjtő és feltáró út ; Tárnoki út (Bor utca – Damjanich utca közötti szakasza)

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

igénybevett terület: 10925, 7314 helyrajzi szám, összesen 26.295 négyzetméter

Műszaki tartalom:

Meglévő belterületi, „C” forgalmi terhelési és B.V.c.B. tervezési kategóriába sorolt, gyűjtő és feltáró út, aszfalt szerkezetű 5,5–6,0 méter széles útpályájának felújítása burkolatmarással és új aszfaltréteg terítésével, lokális pályaszerkezet cserével, többlet forgalmi sáv nélküli szélesítéssel, az útkategória- illetve a magassági és vízszintes vonalvezetés jellemzőinek változtatása nélkül

Meglévő kiemelt és süllyesztett szegélysor elbontása, „K”-, süllyesztett- vagy kiemelt szegélysor épül. Meglévő kapubehajtók elbontása és egységes pályaszerkezettel történő újraépítése, lejtésiránytól függőek rácsos folyóka beépítésével, árokba történő bekötéssel. Lekerekítő ívek bővítése helyszínrajzon jelölt helyeken. Murva burkolatú utak csatlakozásánál „sárrázó” készül kb. 20 méter hosszan kifuttatva.

Felújítás AC11 típusú aszfalttal történik, beépítés helyétől (réteg) függően normál (N) illetve fokozott (F) igénybevételre tervezve. Felújítással érintett részeken szakaszolástól függően 10–12 centiméter vastagságú új aszfaltréteg kerül beépítésre, a megerősítendő részeken 17–19 centiméter. Pályaszerkezet cserével érintett részeken az alábbi rétegrend kerül beépítésre:

5 cm AC11(F) kopó

5-7 cm AC11(N) kopó kiegyenlítő rétegként

7 cm AC11(F) kiegyenlítő réteg

20 cm M63

20 cm FZKA 0/56

TR160/160

GRK-3 geotextília

 

Csapadékvíz-elvezetés a meglévő koncepció megtartásával, meglévő befogadókkal és- lefolyási viszonyok megtartása mellett nyílt árkos vízelvezetéssel történik, melynek része a meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer (átereszek, csapadékcsatorna és nyílt vízelvezető árkok) felújítása, jó karba helyezése minimum 30 centiméter átmérőjű átereszek cseréjével valamint árkok gyephézagos burkolattal való ellátása és surrantók kialakítása.

Forgalomtechnikai beavatkozás részeként új tartós kivitelű burkolati jelek készülnek, „Állj! Elsőbbségadás kötelező” táblák helyére „Elsőbbségadás kötelező” táblák kerülnek. Megszüntetésre kerül a Tárnoki út 98. (7215 helyrajzi szám) előtt levő figyelmeztető és sebességkorlátozó tábla.

Tárgyi kivitelezésnek közműkiváltási munkálatok nem képezik részét. Aknafedlapok szintbe helyezését el kell végezni. Beavatkozási szakaszon buszmegálló, tömegközlekedési vonal nem található.

Műszaki megoldás indokolása: Érd a projekt előkészítéseként tárgyi útszakaszon behajlásmérési  és mintavételi vizsgálatok elvégzését rendelte meg. Közbeszerzési eljárás eredményeképpen Zahora Kft. mint tervező került ki nyertes ajánlattevőként aki vizsgálatok és minták kiértékelését követően technológiai javaslatot készített, mely két részre bontotta tárgyi útszakaszt (Riminyáki út – Ürmös utca; György utca – Damjanich utca). Technológiai javaslatra épülve készült útfelújítási (rekonstrukciós) tervdokumentáció, mely szerint tárgyi kivitelezési munkák megvalósulnak.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét);

a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás stb.)

Előkészítési költségek:

rekonstrukciós terv elkészítésének költsége bruttó 6.223.000 forint,

fúrt mintavétel elkészítése bruttó 406.400 forint,

teherbírás mérés elkészítése bruttó 431.800 forint.

 

Közbeszerzési eljárások költségei:

Közbeszerzési eljárások és a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó költsége bruttó 1.921.600 forint

 

Építési költségek:

A legkedvezőbb ajánlat:

A nettó ajánlati ár 192.828.280, amely bruttó 244.891.916 forint

A rendelkezésre álló nettó fedezet 164.213.425 forint, amely bruttó 208.551.050 forint

A nettó fedezeti hiány 28.614.855, amely bruttó 36.340.866 forint

 

A második legkedvezőbb ajánlat:

A nettó ajánlati ár 217.496.752, amely bruttó 276.220.875 forint

A rendelkezésre álló nettó fedezet 164.213.425, amely bruttó 208.551.050 forint

A nettó fedezeti hiány 53.283.327, amely bruttó 67.669.825 forint

 

Műszaki ellenőri költségek:

Nettó 6.988.000, amely bruttó 8.874.760 forint

(kamarai ajánlás, becsült érték).

 

Fenti árak 2021. évben lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményei és 2022. évben történő megvalósításra vonatkoznak.

 

Költségbecslés módja:

Tervezői költségek: lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként

Kivitelezési költségek: kivitelező kiválasztására irányuló lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján

Műszaki ellenőri költségek: mérnökkamarai ajánlás alapján

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

támogatás terhére;

126/2021. (VI. 29.) számú közgyűlési határozatban szereplő beruházási hitel

(A támogatás+kötelező önrész fedezetén túli költségek, bruttó 50.828.426 forint, illetőleg a második legkedvezőbb ajánlati ár ajánlattevőjével történő szerződés kötés esetén bruttó 82.157.385 forint a 126/2021. (VI. 29.) számú közgyűlési határozatban szereplő beruházási hitel

terhére kerülnek finanszírozásra)

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

közbeszerzés útján

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.):

Az érintett területek az Önkormányzat tulajdonában vannak.

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

lásd 6. pontban foglaltakat

 

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére:

Jelen beruházáshoz nem tartoznak közműkiváltási munkák (lásd 5. pontban).

Tervezett beruházástól nem várható az infrastruktúra számottevő terhelődése.

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése:

tulajdonos: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata;

üzemeltető: Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja:

beruházás nem építési engedélyköteles, kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárással zárul legkésőbb 2023. január 31-ig.

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése:

üzemeltetésbe adás után Érdi Közterület-fenntartó Intézmény saját költségvetése

15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje:

tervezett beruházás eredményeképpen tárgyi útszakaszon kb. 10 évig nem kell felújítási munkákat végezni, karbantartási költségek ezen időszak alatt jelentősen csökkennek.

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Tartózkodik

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem