Dr. Csőzik László polgármester: Lezajlott a koncessziós pályáztatás, ennek megfelelően a következő 25 évre koncessziós szerződést kötünk a Veolia Energia Zrt-vel koncessziós társaságot létrehozva a csatolt szerződés szerint. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.


Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati tulajdonban lévő fűtőmű (2030 Érd, Emília utca 4.), valamint a korábbi koncessziós szerződés alapján a szerződés megszüntetésével könyv szerinti értéken az önkormányzat tulajdonába kerülő távfűtési rendszer (távvezeték hálózat hőközpontok és szekunder rendszer stb.) üzemeltetésére, működtetésére a Veolia Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlatát elfogadja, és vele – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény keretei között 25 évre szóló koncessziós szerződést köt.

2. A nyertes gazdasági társaság feladata Érd Város távhőtermelő és távhőszolgáltató rendszerének koncessziós társasággal történő teljes körű üzemeltetése a szerződéses időtartam alatt. Ennek végrehajtása érdekében a Veolia Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság vállalja, hogy a szerződés aláírását követően koncessziós társaságot hoz létre.

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet tartalma szerinti koncessziós szerződést aláírja.

Határidő:        szerződés aláírására 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A határozati javaslat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.

 


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 12 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

1/2022. (I. 27.)

h a t á r o z a t a

 

az Érd Megyei Jogú Város távhőtermelő és -szolgáltató rendszerének üzemeltetése, működtetése tárgyában indult koncessziós beszerzési eljárás lezárásáról

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati tulajdonban lévő fűtőmű (2030 Érd, Emília utca 4.), valamint a korábbi koncessziós szerződés alapján a szerződés megszüntetésével könyv szerinti értéken az önkormányzat tulajdonába kerülő távfűtési rendszer (távvezeték hálózat hőközpontok és szekunder rendszer stb.) üzemeltetésére, működtetésére a Veolia Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlatát elfogadja, és vele – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény keretei között 25 évre szóló koncessziós szerződést köt.

 

2. A nyertes gazdasági társaság feladata Érd Város távhőtermelő és távhőszolgáltató rendszerének koncessziós társasággal történő teljes körű üzemeltetése a szerződéses időtartam alatt. Ennek végrehajtása érdekében a Veolia Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság vállalja, hogy a szerződés aláírását követően koncessziós társaságot hoz létre.

 

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet tartalma szerinti koncessziós szerződést aláírja.

 

 

Határidő:        szerződés aláírására 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Nem

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen