Tetlák Örs alpolgármester: A szeptemberi Közgyűlésen a FUNDAMED Háziorvosi Szövetkezettel a feladat-ellátási szerződés megszüntetésre került. A Bajcsy-Zsilinszky út 143., illetve a Bajcsy-Zsilinszky út 40.-ben lévő orvosi rendelőkben dolgozó orvosoknak a feladatellátást végző szolgáltató neve fog változni. Ugyanazok az orvosok fogják ellátni a szolgáltatást. A 12. számú fogorvosi körzetben dr. Bernáth Vivien Eszter helyett  dr. Györkös Áron Imre lesz a praxist vivő fogorvos. A 2. számú gyermekorvosi rendelőben dr. Makay Erika helyett dr. Koncz Levente Csaba fogja a továbbiakban a gyerekeket ellátni. Dr. Palánki Mónika házi gyermekorvos az iskola-egészségügyi ellátás feladataira megkötött szerződését az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola tekintetében felmondta, helyette Dr. Zajkás Gábor házi gyermekorvos egyéni vállalkozóként végzi. A további változások adminisztratívak, technikaiak.


Simó Károly képviselő: Volt egy javaslatunk arra nézve, hogy a háziorvosi körzeteket felül kellene vizsgálni nagyon sürgősen, hiszen nőtt a lakosságszám. Elég sok érdi tapasztalja azt, hogy vannak aránytalanságok. Tettünk egy javaslatot arra nézve, hogy sürgősen kezdődjön el ez a munka. Azt hittem, hogy erről fog szólni az előterjesztés, hogy valóban átvizsgálva a címeket, az új utcákat, a lakosságszámot – nyilvánvalóan egyeztetve a háziorvosokkal -, hogy úgy legyen elosztva a körzetekbe tartozó lakosságszám, főleg így pandémia idején, hogy sokkal kisebb zsúfoltságot eredményezzen. Sajnálatos módon ezt most nem látjuk. Kérdezem, hogy miért nem ezzel foglalkozik a városvezetés, hogy minél hamarabb legyenek rendezve a körzetek?


Dr. Csőzik László polgármester
: Tájékoztatom képviselő urat, hogy a városvezetés foglalkozik ezzel, akkor hozzuk be, ha meglesz a megoldás. Két nagy probléma van. Az egyik az ingatlan probléma, amit meg kell oldanunk, hogy mely épületekbe kerülhet elhelyezésre a háziorvos. A másik pedig a kompenzáció, amit a körzethatár átszabás, illetve ellátotti szám okozhat. Ezt a kettőt kezeljük. Nyilvánvalóan mi is azon vagyunk, hogy növekedjen a háziorvosok száma.


Tetlák Örs alpolgármester: Van még egy szempont, hogy találunk-e majd a megnövekedett körzetszámhoz orvosokat. Ezen is dolgozunk, és amint azt egyébként Simon Károly egészen pontosan tudja, hiszen többször elmondtuk, hogy az ő javaslatának beérkezését megelőzően már a hivatal dolgozói dolgoztak a körzethatároknak az átvariálásán és pontosan erről van szó, hogy a megnövekedett lakosságszámot le kell tudnunk követni. Ennek számos feltétele van, aminek meg kell tudni felelni. Ezen a hatáskörrel rendelkező iroda már dolgozik, és amint elkészül, a Közgyűlés elé fogjuk terjeszteni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a rendelet-tervezetet.Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet- tervezet:  

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a), b) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

2. §

Hatályát veszti az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”

 

 

A rendelet tervezet melléklete annak terjedelme miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

 

3/2022. (I. 28.)

önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a), b) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

2. §

Hatályát veszti az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

A rendelet melléklete annak terjedelme miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

A rendelet tervezetről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen