Dr. Asztalos Éva képviselő: Ez a jelentés nagyon súlyos megállapításokat tartalmaz mind a Polgármesteri Hivatal működése, mind pedig az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények működése tekintetében. Úgy gondolom, hogy szükséges lenne ezen okoknak a megvizsgálása, már csak azért is, hogy a jövőben ne kerüljön sor ilyen belső ellenőri megállapításokra. Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy a belső ellenőri megállapítás azt is tartalmazza, hogy a piacon fizetendő közterület-használati díj jogellenesen kerül beszedésre, mivel várakozási díjat kellene szedni az önkormányzatnak, azonban erre vonatkozó önkormányzati rendelet nem áll rendelkezésre. Azt gondolom, hogy ha jogellenesen történik a piac területén a területhasználati díj beszedése, akkor mindaddig ne szedjük be, amíg az Önkormányzat nem hozza meg a várakozási díj tekintetében szükséges rendeletet

 

Dr. Csőzik László polgármester: Egyetértek azzal a javaslattal, hogy amennyiben jogellenes akkor tartózkodjunk a beszedéstől, amíg nem rendezzük a helyzetet. A valóságban hosszú évek óta az a helyzet, hogy erre nézve van szabályozás, de nem rendeleti szinten, hanem egy önkormányzati határozatban, az annak mellékletét képező megállapodás és annak a függelékét képező parkolási rendeletre vonatkozó belső ÉKFI szabályzat, ami rendezi ezt a helyzetet. Az előző ciklusban is így működött, és most is. Nem baj, hogy ráirányult erre a figyelem, azért sem mert az új jegyzőnknek is van ezzel kapcsolatos megjegyzése és volt a bizottsági ülésen is, úgyhogy elsősorban most rá hárul a figyelem, hogy mit kezd ezzel a helyzettel, jogellenesek tartja-e vagy sem.


Dr. Feik Csaba jegyző: Jogellenesnek tartom így, a Pénzügyi Bizottsági ülésen azonban elfogadtuk a belső ellenőri jelentésben foglaltakat, úgy hogy a jelenlegi szabályzat helyett, egy parkolási rendeletre szükség lehet, és abban egyeztünk meg, hogy a szeptemberi Közgyűlés elé kerülhet a parkolási rendelet, ami ezt helyre teheti. A belső ellenőri jelentésben foglaltak megvizsgálásával kapcsolatban, azok a megjegyzések, amik a belső ellenőri jelentésben megfogalmaznak hiányosságokat vagy hibákat, azokat természetesen helyre fogjuk tenni, hiszen a belső ellenőri jelentésnek nemcsak az a lényege, hogy hibákat állapítson meg, hanem azt a célt szolgálja, hogy ezeket a hibákat ki tudjuk küszöbölni, tehát a pozitív oldalát látom minden egyes ilyen jelentésnek, legyen az belső ellenőri jelentés vagy akár ÁSZ jelentés.


Dr. Bács István képviselő: Szeretném elmondani, hogy ebben a tekintetben már 10 éve szélmalomharcot vívok a mindenkori ÉKFI-vel, mert a piac parkolója nem közterület, és nem is közút, még csak nem is parkolóként van feltüntetve, tehát egy parkolási rendeletet oda megalkotni nagyon nehéz lenne véleményem szerint. Elhangzott jegyző úrtól is és le van írva, hogy ez jogellenes, tehát innentől kezdve, hogyha ezek után valaki folytatja tovább a jogellenes tevékenységet, és mégis díjat szed érte, véleményem szerint súlyos hibát követ el. A 3. pedig minden szabály annyit ér, amennyit be nem tartása esetén, be lehet belőle tartatni, tehát a szankciókat alkalmazni, hogy ha valaki nem vesz idézőjelbe parkolójegyet vagy napi helypénzt, akkor arra semmilyen retorzió nem szabható ki a gépjárművével kapcsolatban, hiszen közigazgatási eljárás nem indulhat ellene a parkolások kapcsán megszokott formában, hiszen nincsen parkolási rendelet, mert ez a piac belső szabályzata. Véleményem szerint ebben az esetben az lenne az egyetlen járható út, hogy a piac fenntartója birtokvédelmi eljárást kezdeményez a jegyzőnél azért, hogy ez az autó, jogtalanul használja a területet. Bírságolni nem lehet senkit, épp azért az érdiek nagy része, nemhogy átadja a jegyet, hanem nem is veszi meg.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Bejelentem, hogy leállt a hátsó rendszer, nem megy a hangrögzítés. Szünetet rendelek el.

 

A Közgyűlés szünet után 12 fővel határozatképes létszámban folytatja ülését.

Dr. Bács István, Demjén Attila, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert nem tartózkodik a Közgyűlési teremben.Dr. Csőzik László polgármester: Megállapítom, hogy a Közgyűlés 12 fővel határozatképes.Lengyel Péter képviselő: Jelen napirendi pont után javaslom, hogy a gazdasági társaságok beszámolóit vegyük előre.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nem szeretném ezt a döntést elkapkodni, mert ez nem olyan dolog, hogy improvizáljunk, ezért azt kérem a Hivataltól, hogy alaposan vizsgálja meg a nap hátralevő részében és holnap a parkolással kapcsolatos felvetést.


Dr. Feik Csaba jegyző: Mindenképpen azt javasolom én is polgármester úrnak, tekintettel arra, hogy a szünet alatt konzultáltak erről és felmerült az a kérdés, hogy a parkolási igény a piac területén vajon közterületet, magánterületet, vagy közforgalom számára megnyitott magánterületet érint-e. Mindenképpen meg kell vizsgálni ennek kapcsán a döntés előtt azt, hogy a jelenlegi parkolási rend ott jogszerű-e vagy sem ezzel a megoldással. Ha jogszerű, akkor rendben van, ha mégsem, akkor egy parkolási rendeletet kell alkotni. Először azonban meg kell vizsgálni, hogy jogszerű-e vagy sem a jelenlegi rendszer.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

 „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek 2021. évi belső ellenőrzési jelentéseit jóváhagyja.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 12 tagja, 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

110/2022. (V. 26) határozata

 

a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek 2021. évi belső ellenőrzési jelentéseit jóváhagyja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Távol

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Demjén Attila és Szűcs Gábor visszatért a terembe, a létszám 14 főre módosult, a Közgyűlés továbbra is határozatképes létszámban folytatja ülését.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra, hogy a cégek beszámolóiról szóló napirendeket előre hozzuk.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 14 tagja, 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

111/2022. (V. 26) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. május 26-ai nyilvános ülése napirendjének módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. május 26-ai nyilvános ülésének napirendjéről szóló 98/2022. (V. 26.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

NAPIREND:

 

 1. Beszámoló a Pöttöm Sziget Bölcsőde 2021. évi tevékenységéről

       Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

       Meghívott:       Dávid Dzsenifer intézményvezető, Pöttöm Sziget Bölcsőde

 

 1. Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester        

       Meghívott:       Rózsa Gábor kirendeltség-vezető, Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

                               Nagy László megbízott tűzoltóparancsnok, Érd Hivatásos Tűzoltóság

 

 1. Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2021. évi működéséről

       Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

       Meghívott:       Böjtös Andrea Rita elnök, Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány

 

 1. Beszámoló a Szociális Gondozó Központ 2021. évi munkájáról

       Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

       Meghívott:       Bereiné Petrik Mária intézményvezető, Szociális Gondozó Központ

 

 1. Beszámoló a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2021. évi tevékenységéről

       Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

       Meghívott:       Báló Ottília igazgató

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tájékoztató a Modern Városok Program előrehaladásáról

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2021. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználásáról

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 1. Beszámoló a Vízügyi Építési Alap 2021. évi felhasználásáról

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyására

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyására

       Előadó:           dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. Javaslat az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

       Meghívott:       Kövesdi Péter ügyvezető

 

 1. Javaslat az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

       Meghívott:       Petruska László ügyvezető

 

 1. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

       Meghívott:       Zsirkai László ügyvezető

 

 1. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadására

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

       Meghívott:       Zsirkai László ügyvezető

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

       Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosítására

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére (Gesztelyi-ház bővítése)

       Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Javaslat Klímabarát park létrehozásához szükséges döntések meghozatalára

       Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat az Érdi Batthyány Sportiskola (18223/9 helyrajzi szám) épületén társasháztulajdon alapítására

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat az Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum Társasház (933 helyrajzi szám) épületén társasháztulajdon alapítására

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtására

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat pályázat kiírására az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a 16. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

       Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat a 2022/2023. nevelési év óvodai ellátás feladataival összefüggő döntések meghozatalára

       Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Beszámoló a 2021. évben ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

       Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Beszámoló az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat egyes közgyűlési határozatok visszavonására

       Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére

       Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Egyebek

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

A napirend módosításáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen