Lengyel Péter képviselő Ügyrendi hozzászólás: Időnként próbálok 1-1 szavazásba némi szakmai érvet is sejteni vélni, itt most várható volt, természetesen a szavazás, hogy a Média Centrum és a Vízisport Kft. esetében néhány Fideszes képviselő nemmel szavazott egy tényközlésre, míg a Városfejlesztési Kft. esetében egyhangúan elfogadtuk a beszámolót. Tényleg nem értem, hogy ez valami politikai véleménynyilvánítás? Ha nem megfelelőnek ítélik a beszámolót, akkor javasoljanak személycserét, de egész egyszerűen szakmailag nem értem, hogy egy tényközlést, amely arról szól, hogy ez volt a gazdálkodása és az adott cég felügyelőbizottsága jóváhagyta, ami egy abszolút szakmai kérdésre nemmel szavaznak. Ezt, ha nekem valaki megmagyarázza az ellenzéki padsorokban, akkor azt nagyon szívesen venném.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A kérdés költői én tudom rá a válasz, de nem mondom, mert nem vagyok ellenzéki. Térjünk vissza a napirendhez. A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 7 igen szavazattal egyhangú szavazással, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 5 igen, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a rendelet-módosítását.

 

T. Mészáros András képviselő: A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság ülésén már elmondtam, hogy nem értünk egyet az új díj alapításával. Azért nem, mert egyrészt leértékeli a díszpolgári címet, másrészt pedig lényegében a díszpolgári cím feltételrendszerét használja arra, hogy egy olyan díjat adományozzon, aminek a megítélése és a javaslattevők köre leszűkül, ami még így is nagyon bő. Általánosságban a díjaink javaslattévő köre az egész város lakosságára vonatkozik, itt pedig a volt képviselőkre, a volt polgármesterekre stb. szűkül. Van egy lista, ismereteim szerint a munkacsoportok eljárásrendjére is vonatkozik, ami egyébként a bizottságokra vonatkozik. Ha ez tényleg így van, hogy a bizottsági többséget kell valamilyen javaslat, valamilyen szándék mellé állítani, akkor ebben a javaslattételi körben nagyon nehéz meghatározni, hogy mekkora az a kör, aki egyébként javaslattétellel rendelkezhet ebben a tekintetben, hiszen vagy eljön a volt képviselő, a volt polgármester, a volt alpolgármester, a volt díszpolgár a javaslattételi ügyre vagy nem, de akkor ki fog erről dönteni? A vége pedig az lesz, hogy majd a polgármester úr eldönti, hogy a javaslatokból mi fog a Közgyűlés elé kerülni. A Közgyűlés pedig megint egy lényegében bizonytalan módon kialakult javaslatról fog dönteni. Nem lehet előre tudni, hogy ez a definiálatlan emberekből összeálló munkacsoport, hány tagú, mekkora az egyszerűsített többség, mekkora a minősített többség.


Szűcs Gábor alpolgármester: Ezekre az előterjesztés mind választ ad, de alapvetően én nem erről az oldalról közelíteném meg, mert pont azért lett Batthyány Fülöp díj. Nem feltétlenül a csak egy dologban alkotó személy van a városban, hanem aki adott esetben több területen is vállal szerepet, mint mecénás, ahogy Batthyány Fülöp is tette azt annak idején. Azt gondolom, hogy számukra egy ilyen díj, ki tudja mutatni azt, hogy adott esetben, aki például sikeres vállalkozást hoz létre a városban, mind a helyi kultúrát, mind az iskolákat, mind más-más egyéb területet, ami a város szempontjából fontos, támogatni tudott, mint mecénás, számukra lenne adományozható ez a díj. A díjazás kapcsán pedig azt megemlíteném így látható az, hogy kik azok a személyek, akik ciklusokon átívelően, akár évtizedeken keresztül, egy teljes életpálya alatt cselekedtek. Szerintem nagyon pontosan le van határolva, hogy ki a bírálóbizottság, és kik azok, akik javaslatot tehetnek. Az egy másik, szerintem eléggé negatív dolog, hogy a mindenkori város nem tud a volt képviselőiről, nem tud a volt vezetőiről, mert mindegy, hogy éppen milyen pártállású vagy milyen ideológiai alapon működő önkormányzat van, de minden Közgyűlés egésze teszik ki a város döntéshozatali szervét. Szerintem meg kell teremteni azt a terepet is, és a díj létrehozása egy olyan lehetőség, ahol egyrészt az ilyen típusú mecénásokat tudjuk díjazni, illetve képez egy kapcsot akár a ciklusokon átívelő Közgyűlések között.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A díj bevezetését támogatom. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet-módosítási javaslat:

 „az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„1/A. Érdi Batthyány Fülöp Díj

1/A. §

(1) Az Érdi Batthyány Fülöp Díj a város rangos elismeréseként annak a személynek adományozható, aki tevékenységével, támogatásával vagy teljes életművével jelentős mértékben hozzájárult a település gazdasági, kulturális fejlődéséhez, gazdagodásához.

(2) A díj odaítélését a Közgyűlés jelenlegi és korábbi képviselői, a város díszpolgárai, továbbá az Érd Városáért Kitüntetés birtokosai indítványozhatják.

(3) A díj odaítélését megelőző eljárás lefolytatását munkacsoport végzi melynek tagjai a polgármester és az alpolgármester, továbbá a város korábbi polgármesterei és alpolgármesterei.

(4) A munkacsoport javaslatát a polgármester terjeszti a Közgyűlés elé. Az adományozásról a Közgyűlés a munkacsoport javaslata szerint dönt.

(5) A díjhoz díszoklevél és művészi kivitelű, márvány talapzaton álló bronz kisplasztika jár.

(6) A díjjal pénzjutalom nem jár.

(7) Évente legfeljebb egy díj adományozható.

(8) Az Érdi Batthyány Fülöp Díj birtokosát a Közgyűlés és szervei, valamint a város lakossága megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben részesíti, az adományozástól kezdve

 1. a) tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlés és bizottságai nyilvános ülésein,
 2. b) a Közgyűlés döntése alapján az önkormányzatot képviselő delegáció tagja lehet,
 3. c) hivatalos az önkormányzat által rendezett valamennyi ünnepségre, ahol lehetőség szerint megkülönböztetett hely illeti meg,
 4. d) térítésmentesen látogathatja a város kulturális, művészeti rendezvényeit,
 5. e) elhalálozásakor ingyenes díszsírhely illeti meg.

(9) A (8) bekezdésben felsorolt jogok érvényesítéséért a jegyző felelős.”

 1. §

(1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Érdi Közszolgálati Díj adományozható azoknak a városi - önkormányzati vagy állami fenntartásban működő - költségvetési intézményekben dolgozó, köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyeknek és közösségeknek, akik a város szolgálatában hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek, vagy valamely jelentős szellemi alkotással járultak hozzá a közszolgálat színvonalának emeléséhez, s ezzel általános elismerést vívtak ki az ügyfelek és a szolgáltatást igénybe vevők körében.”

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Évente legfeljebb kettő Érdi Közszolgálati Díj adományozható, egy köztisztviselőnek és egy - az (1) bekezdésben meghatározott - közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személynek.”

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az elismerések az Érd Város Díszpolgára, az Érdi Batthyány Fülöp Díj, az Érd Városáért Kitüntetés, az Érd Város Életmű Díja, az Érdi Tudományos Díj és az Érd Város Közéletéért elismerés kivételével megosztva is adományozhatók. Ebben az esetben az adományozottak mindegyike oklevelet és plakettet is kap, a pénzjutalmat a Csuka Zoltán Díj, az Érdi Művészeti Díj, az Érd Közneveléséért Díj, az Érd Egészségügyéért Díj, az Érd Város Szociális Munkájáért Díj, az Érdi Sport, Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj, az Év Rendőre Díj, valamint az Érdi Közszolgálati Díj esetében egyenlő arányban meg kell osztani.”

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 1. §

Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba. 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester

 1. melléklet 

Az önkormányzat által alapított elismerések és azok átadásának időpontja

 

 

A

B

1

Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím

Nemzeti ünnep – március 15.

2

Érd Városáért Kitüntetés

Nemzeti ünnep – március 15.

3

Érd Városáért Kitüntetés – külkapcsolati tagozat

Legkésőbb az adományozásról szóló döntést követő 60. nap

4

Érdi Batthyány Fülöp Díj

Nemzeti ünnep – március 15.

5

Érdi Tudományos Díj

Nemzeti ünnep – március 15.

6

Csuka Zoltán Díj

Nemzeti ünnep – március 15.

7

Érdi Művészeti Díj

Nemzeti ünnep – március 15.

8

Bella István Díj

Nemzeti ünnep – március 15.

9

Érd Közneveléséért Díj

Nemzeti ünnep – augusztus 20.

10

Érd Egészségügyéért Díj

Nemzeti ünnep – augusztus 20.

11

Érdi Közszolgálati Díj

Nemzeti ünnep – augusztus 20.

12

Év Családja Díj

Nemzeti ünnep – augusztus 20.

13

Érdi Sport Díj                       

Nemzeti ünnep – augusztus 20.

14

Érd Város Életmű Díja

Ünnepi megemlékezés – október 23.

15

Érd Város Közéletéért elismerés

Ünnepi megemlékezés – október 23.

16

Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj

Ünnepi megemlékezés – október 23.

17

Év Rendőre Díj

Ünnepi megemlékezés – október 23.

18

Érd Város Szociális Munkájáért Díj

Ünnepi megemlékezés – október 23.

19

Érdi Építészeti Nívódíj

Ünnepi megemlékezés – október 23.

20

Érd Diákságáért Díj

Szeptember utolsó péntekje, az Érdi Diákság Napja

21

Érd Kiváló Diákja Emlékérem

A tárgyévet követő év januárjában, az ez alkalomból szervezett ünnepségen

22

Érd Kiváló Sportolója Díj és az

Érd Kiváló Sportcsapata Díj

A tárgyévet követő év februárjában, ez alkalomból szervezett ünnepségen”

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 11 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

18/2022. (V.27.) önkormányzati rendelete

 

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„1/A. Érdi Batthyány Fülöp Díj

1/A. §

(1) Az Érdi Batthyány Fülöp Díj a város rangos elismeréseként annak a személynek adományozható, aki tevékenységével, támogatásával vagy teljes életművével jelentős mértékben hozzájárult a település gazdasági, kulturális fejlődéséhez, gazdagodásához.

(2) A díj odaítélését a Közgyűlés jelenlegi és korábbi képviselői, a város díszpolgárai, továbbá az Érd Városáért Kitüntetés birtokosai indítványozhatják.

(3) A díj odaítélését megelőző eljárás lefolytatását munkacsoport végzi melynek tagjai a polgármester és az alpolgármester, továbbá a város korábbi polgármesterei és alpolgármesterei.

(4) A munkacsoport javaslatát a polgármester terjeszti a Közgyűlés elé. Az adományozásról a Közgyűlés a munkacsoport javaslata szerint dönt.

(5) A díjhoz díszoklevél és művészi kivitelű, márvány talapzaton álló bronz kisplasztika jár.

(6) A díjjal pénzjutalom nem jár.

(7) Évente legfeljebb egy díj adományozható.

(8) Az Érdi Batthyány Fülöp Díj birtokosát a Közgyűlés és szervei, valamint a város lakossága megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben részesíti, az adományozástól kezdve

 1. a) tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlés és bizottságai nyilvános ülésein,
 2. b) a Közgyűlés döntése alapján az önkormányzatot képviselő delegáció tagja lehet,
 3. c) hivatalos az önkormányzat által rendezett valamennyi ünnepségre, ahol lehetőség szerint megkülönböztetett hely illeti meg,
 4. d) térítésmentesen látogathatja a város kulturális, művészeti rendezvényeit,
 5. e) elhalálozásakor ingyenes díszsírhely illeti meg.

(9) A (8) bekezdésben felsorolt jogok érvényesítéséért a jegyző felelős.”

 1. §

(1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Érdi Közszolgálati Díj adományozható azoknak a városi - önkormányzati vagy állami fenntartásban működő - költségvetési intézményekben dolgozó, köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyeknek és közösségeknek, akik a város szolgálatában hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek, vagy valamely jelentős szellemi alkotással járultak hozzá a közszolgálat színvonalának emeléséhez, s ezzel általános elismerést vívtak ki az ügyfelek és a szolgáltatást igénybe vevők körében.”

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Évente legfeljebb kettő Érdi Közszolgálati Díj adományozható, egy köztisztviselőnek és egy - az (1) bekezdésben meghatározott - közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személynek.”

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az elismerések az Érd Város Díszpolgára, az Érdi Batthyány Fülöp Díj, az Érd Városáért Kitüntetés, az Érd Város Életmű Díja, az Érdi Tudományos Díj és az Érd Város Közéletéért elismerés kivételével megosztva is adományozhatók. Ebben az esetben az adományozottak mindegyike oklevelet és plakettet is kap, a pénzjutalmat a Csuka Zoltán Díj, az Érdi Művészeti Díj, az Érd Közneveléséért Díj, az Érd Egészségügyéért Díj, az Érd Város Szociális Munkájáért Díj, az Érdi Sport, Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj, az Év Rendőre Díj, valamint az Érdi Közszolgálati Díj esetében egyenlő arányban meg kell osztani.”

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 1. §

Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester

 

A Közgyűlés elfogadta a 2022. május 26-ai ülésén.

 

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2022. május 27.

 

dr. Feik Csaba

jegyző

 

 

 

 1. melléklet

 

Az önkormányzat által alapított elismerések és azok átadásának időpontja

 

A

B

1

Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím

Nemzeti ünnep – március 15.

2

Érd Városáért Kitüntetés

Nemzeti ünnep – március 15.

3

Érd Városáért Kitüntetés – külkapcsolati tagozat

Legkésőbb az adományozásról szóló döntést követő 60. nap

4

Érdi Batthyány Fülöp Díj

Nemzeti ünnep – március 15.

5

Érdi Tudományos Díj

Nemzeti ünnep – március 15.

6

Csuka Zoltán Díj

Nemzeti ünnep – március 15.

7

Érdi Művészeti Díj

Nemzeti ünnep – március 15.

8

Bella István Díj

Nemzeti ünnep – március 15.

9

Érd Közneveléséért Díj

Nemzeti ünnep – augusztus 20.

10

Érd Egészségügyéért Díj

Nemzeti ünnep – augusztus 20.

11

Érdi Közszolgálati Díj

Nemzeti ünnep – augusztus 20.

12

Év Családja Díj

Nemzeti ünnep – augusztus 20.

13

Érdi Sport Díj                       

Nemzeti ünnep – augusztus 20.

14

Érd Város Életmű Díja

Ünnepi megemlékezés – október 23.

15

Érd Város Közéletéért elismerés

Ünnepi megemlékezés – október 23.

16

Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj

Ünnepi megemlékezés – október 23.

17

Év Rendőre Díj

Ünnepi megemlékezés – október 23.

18

Érd Város Szociális Munkájáért Díj

Ünnepi megemlékezés – október 23.

19

Érdi Építészeti Nívódíj

Ünnepi megemlékezés – október 23.

20

Érd Diákságáért Díj

Szeptember utolsó péntekje, az Érdi Diákság Napja

21

Érd Kiváló Diákja Emlékérem

A tárgyévet követő év januárjában, az ez alkalomból szervezett ünnepségen

22

Érd Kiváló Sportolója Díj és az

Érd Kiváló Sportcsapata Díj

A tárgyévet követő év februárjában, ez alkalomból szervezett ünnepségen”

 

 

A rendelet-módosításról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Tartózkodik

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Hozzáteszem, hogy próbálok azokra szempontokra figyelni, hogy Harmat Bélát 70. születésnapja alkalmából köszöntöttük, és most június 2-án utolsó tanácselnökünket, későbbi alpolgármestert, Pató Simont fogom köszönteni 70. születésnapja alkalmából.