Dr. Csőzik László polgármester: Az önkormányzati rendelet módosításával 3 év + 2 + 2 évre terjesztjük ki az időtartamot a megváltozott viszonyokra tekintettel. Mind a Gazdasági Bizottság, mind a Jogi és Közbiztonsági Bizottság egyhangú szavazással támogatta a javaslatot. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a rendeletmódosítási javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

 „az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.2.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Lakás szolgálati jelleggel csak az (1) bekezdés szerinti jogviszony fennállásának idejére, de legfeljebb három év időtartamra adható bérbe, mely időtartam kérelemre további két évvel meghosszabbítható. Különös méltánylást érdemlő esetben lehetőség van az öt éves időtartamot további két évvel meghosszabbítani. A hét év elteltével, ugyanazon bérlővel új bérleti jogviszony nem létesíthető.”

  1. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 12 igen szavazattal, 4 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

19/2022. (V.27.) önkormányzati rendelete

 

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

  1. §

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.2.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(2) Lakás szolgálati jelleggel csak az (1) bekezdés szerinti jogviszony fennállásának idejére, de legfeljebb három év időtartamra adható bérbe, mely időtartam kérelemre további két évvel meghosszabbítható. Különös méltánylást érdemlő esetben lehetőség van az öt éves időtartamot további két évvel meghosszabbítani. A hét év elteltével, ugyanazon bérlővel új bérleti jogviszony nem létesíthető.”

  1. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester

 

A Közgyűlés elfogadta a 2022. május 26-ai ülésén.

 

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2022. május 27.

dr. Feik Csaba

jegyző

 

A rendeletmódosításról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem