Tetlák Örs alpolgármester: Három-négy gondolatot azért gyorsan elmondanék, ami nem biztos, hogy kiderült a beszámolóból, de szeretném, hogyha elhangozna. Az egyik, ami talán a legfontosabb, hogy a pandémia mellett az utóbbi időszakban az ukrajnai menekültek ellátásában is jelentős szerepet vállalt a Szociális Gondozó Központ. Két hónapnál hosszabb időtartamban vállalta ezeket az extra feladatokat és sikerült 65 férőhelyes ideiglenes menedékhelyet kialakítani, illetve a városban más helyszíneken tartózkodó menekültek ellátásában is jelentősen kivették a részüket mások mellett. Tehát nemcsak kárpátaljai magyarokról volt szó, hanem ukrán nemzetiségűekről is, illetve olyan afrikai diákokról, akik korábban Ukrajnában végezték a tanulmányaikat, őket is hónapokon keresztül látta el a Gondozó Központnak a személyzete, és a szállás mellett természetesen egyéb ellátásukat, tehát mindenekelőtt az étkezést, illetve a gyerekekről való folyamatos gondoskodást is meg tudták szervezni. Szeretném, ha szóban is elhangozna legalább négyüknek a neve: Sztasákné Nagy Gabriella, Stehlik-Németh Krisztina, Gecse Simon Orsolya és Bereiné Petrik Mária, akik a legtöbb időt, energiát fordították arra, hogy ezt a maximálisan atipikus feladatot is kiválóan lássák el. A Habilitációs Központ az a tagintézmény, ahol a leglátványosabb és legörvendetesebb fejlődésnek lehetünk szemtanúi. Úgy gondolom, hogy az az intézmény valóban az a bezzeg intézmény lesz hamarosan, vagy már most is az, úgyhogy e tekintetben is szerintem csak hálával gondolhatunk mindenkire, akinek volt ehhez köze. Köszönöm szépen a figyelmet.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Kétség nem fér hozzá, hogy ez egy tűpontos látlelet és dicséret volt a Szociális Gondozó Központ munkatársairól, valóban így van, köszönjük a munkájukat.


Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális Gondozó Központ beszámolóját a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Közgyűlés számára.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a beszámoló elfogadását.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B §-a szerinti fenntartói jogkörében eljárva - a Szociális Gondozó Központ 2021. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

102/2022. (V. 26) határozata

 

a Szociális Gondozó Központ 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B §-a szerinti fenntartói jogkörében eljárva - a Szociális Gondozó Központ 2021. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen