Dr. Csőzik László polgármester: A Jogi és Közbiztonsági Bizottság a határozati javaslatot is és a rendeletalkotást is 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással javasolja elfogadásra, a Pénzügyi Bizottság pedig a határozati javaslatban foglaltakat 10 igen szavazattal, a rendeletalkotás pedig 8 igen és 2 nem szavazattal javasolja elfogadásra. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában álló intézmények 2021. évi maradványának felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat irányítása alatt álló alábbi intézmények 2021. évi szabad maradványát – összesen 166.342.066 forintot – elvonja, és általános tartalékba helyezi:

Intézmény megnevezése

Maradvány összeg (forint)

Érd Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

13 191 674

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

149 439 912

Szepes Gyula Művelődési Központ

168 518

Szociális Gondozó Központ

728 539

Intézményi Gondnokság

926 751

Magyar Földrajzi Múzeum

120 209

Csuka Zoltán Városi Könyvtár

276 089

Érdi Kincses Óvoda

763 273

Érdi Szivárvány Óvoda

617 725

Pöttöm Sziget Bölcsőde

109 376

Összesen

166 342 066

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 15 igen szavazattal, 5 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

106/2022. (V. 26) határozata

 

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában álló intézmények 2021. évi maradványának felhasználásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában álló intézmények 2021. évi maradványának felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat irányítása alatt álló alábbi intézmények 2021. évi szabad maradványát – összesen 166.342.066 forintot – elvonja, és általános tartalékba helyezi:

Intézmény megnevezése

Maradvány összeg (forint)

Érd Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

13 191 674

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

149 439 912

Szepes Gyula Művelődési Központ

168 518

Szociális Gondozó Központ

728 539

Intézményi Gondnokság

926 751

Magyar Földrajzi Múzeum

120 209

Csuka Zoltán Városi Könyvtár

276 089

Érdi Kincses Óvoda

763 273

Érdi Szivárvány Óvoda

617 725

Pöttöm Sziget Bölcsőde

109 376

Összesen

166 342 066

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Nem

Dr. Bács István

Nem

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a rendeletalkotást.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelettervezet:

„TERVEZET!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 1. Általános rendelkezések

(1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalára (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az Önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra, az Önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.

(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:

 1. a) Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó utca 1.
 2. b) Romics László Egészségügyi Intézmény Érd, Felső utca 39-41.
 3. c) Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd, Fehérvári út 69/B.
 4. d) Intézményi Gondnokság Érd, Budai út 14.
 5. da) Intézményi Gondnokság saját Érd, Budai út 14.
 6. db) Magyar Földrajzi Múzeum Érd, Budai út 4.
 7. dc) Szepes Gyula Művelődési Központ Érd, Alsó utca 9.
 8. dd) Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd, Hivatalnok utca 12.
 9. de) Érdi Szivárvány Óvoda Érd, Hegesztő utca 2-8.
 10. df) Érdi Kincses Óvoda Érd, Edit u. 3.
 11. dg) Szociális Gondozó Központ Érd, Topoly u. 2.
 12. dh) Pöttöm Sziget Bölcsőde Érd, Aradi utca 7/A.
 13. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése
 14. §

(1) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 48.323.892.431 forintban, kiadási főösszegét 28.325.196.262 forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg részletezését működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg részletezését működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra, Polgármesteri Hivatalra és az intézményekre vonatkozóan a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra vonatkozóan a 4. melléklet, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 7. melléklet, az intézményekre vonatkozóan a 10. melléklet tartalmazza.

(6) A bevételek és kiadások rovatrend szerinti megbontását jogcím szerinti részletezésben az Önkormányzatra vonatkozóan az 5. melléklet, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 8. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen a 6. melléklet, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait részletesen a 9. melléklet, az intézmények felhalmozási kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.

(8) Az intézmények bevételi adatait kiemelt előirányzatonként, intézményenkénti bontásban a 11. melléklet, kiadásait kiemelt előirányzatonként, intézményenkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat által folyósított szociális ellátásokkal kapcsolatos kiadásokat a 14. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak részletezését a 15. és 16. mellékletek tartalmazzák.

(11) Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságaival kapcsolatos bevételi és kiadási adatokat kiemelt előirányzatonként, kötelező, és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 17. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat európai uniós támogatási programjaival kapcsolatos bevételek és kiadások adatait a 18. melléklet tartalmazza. A Modern Városok Programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a 19. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat tartalék előirányzatait a 20. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatait, amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is, a 21. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 22. melléklet tartalmazza.

(16) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 23. melléklet tartalmazza.

(17) Az Önkormányzat maradvány-elszámolását a 24. melléklet tartalmazza.

(18) Az Önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 25. melléklet, a 2020. évben fel nem használt, de 2021. évben jogszerűen felhasználható támogatásainak felhasználását a 26. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 27. melléklet tartalmazza.

(19) Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2021. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 28. és 29. mellékletek tartalmazzák.

(20) Az Önkormányzat mérlegét a 30. melléklet tartalmazza.

(21) Az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 31. melléklet tartalmazza.

 1. Záró rendelkezések
 2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”

 

A rendelet tervezet mellékelte annak formátuma (.xlsx) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 11 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

17/2022. (V.27.) önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 1. Általános rendelkezések
 2. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalára (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az Önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra, az Önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

 

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.

(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:

 1. a) Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó utca 1.
 2. b) Romics László Egészségügyi Intézmény Érd, Felső utca 39-41.
 3. c) Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd, Fehérvári út 69/B.
 4. d) Intézményi Gondnokság Érd, Budai út 14.
 5. da) Intézményi Gondnokság saját Érd, Budai út 14.
 6. db) Magyar Földrajzi Múzeum Érd, Budai út 4.
 7. dc) Szepes Gyula Művelődési Központ Érd, Alsó utca 9.
 8. dd) Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd, Hivatalnok utca 12.
 9. de) Érdi Szivárvány Óvoda Érd, Hegesztő utca 2-8.
 10. df) Érdi Kincses Óvoda Érd, Edit u. 3.
 11. dg) Szociális Gondozó Központ Érd, Topoly u. 2.
 12. dh) Pöttöm Sziget Bölcsőde Érd, Aradi utca 7/A.
 13. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése
 14. §

(1) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 48.323.892.431 forintban, kiadási főösszegét 28.325.196.262 forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg részletezését működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg részletezését működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra, Polgármesteri Hivatalra és az intézményekre vonatkozóan a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra vonatkozóan a 4. melléklet, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 7. melléklet, az intézményekre vonatkozóan a 10. melléklet tartalmazza.

(6) A bevételek és kiadások rovatrend szerinti megbontását jogcím szerinti részletezésben az Önkormányzatra vonatkozóan az 5. melléklet, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 8. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen a 6. melléklet, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait részletesen a 9. melléklet, az intézmények felhalmozási kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.

(8) Az intézmények bevételi adatait kiemelt előirányzatonként, intézményenkénti bontásban a 11. melléklet, kiadásait kiemelt előirányzatonként, intézményenkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat által folyósított szociális ellátásokkal kapcsolatos kiadásokat a 14. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak részletezését a 15. melléklet és 16. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságaival kapcsolatos bevételi és kiadási adatokat kiemelt előirányzatonként, kötelező, és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 17. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat európai uniós támogatási programjaival kapcsolatos bevételek és kiadások adatait a 18. melléklet tartalmazza. A Modern Városok Programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a 19. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat tartalék előirányzatait a 20. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatait, amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is, a 21. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 22. melléklet tartalmazza.

(16) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 23. melléklet tartalmazza.

(17) Az Önkormányzat maradvány-elszámolását a 24. melléklet tartalmazza.

(18) Az Önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 25. melléklet, a 2020. évben fel nem használt, de 2021. évben jogszerűen felhasználható támogatásainak felhasználását a 26. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 27. melléklet tartalmazza.

(19) Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2021. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 28. melléklet és 29. melléklet tartalmazza.

(20) Az Önkormányzat mérlegét a 30. melléklet tartalmazza.

(21) Az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 31. melléklet tartalmazza.

 1. Záró rendelkezések
 2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester

 

A Közgyűlés elfogadta a 2022. május 26-ai ülésén.

 

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2022. május 27.

 

dr. Feik Csaba

jegyző

 

A rendelet mellékelte annak formátuma (.xlsx) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

A rendeletalkotási javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Nem

Dr. Bács István

Nem

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem