Dr. Csőzik László polgármester: Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó rendelet megalkotására minden év decemberében kerül sor. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a rendeletalkotásra vonatkozó javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendeletalkotási javaslat:

„TERVEZET!

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

…/2022. (....)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. Általános rendelkezések
 2. §

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) felhatalmazást ad a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadásoknak a 4–7. §-ban meghatározott feltételekkel történő teljesítésére.

 1. §

E rendelet hatálya kiterjed:

 1. a) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat);
 2. b) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára (a továbbiakban: polgármesteri hivatal);
 3. c) az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervekre,
 4. d) az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságokra.
 5. Kötelezettségvállalás
 6. §

(1) Az átmeneti időszakban új kötelezettség vállalására a Közgyűlés és az illetékes bizottságok hatáskörébe tartozó eseti döntések, valamint a 4–7. §-okban foglaltak kivételével nem kerülhet sor.

(2) Kötelezettségvállalásnak minősül a rendelet 2. §-ában meghatározott szervezetek által a kiadási előirányzatok terhére fizetési kötelezettség – így különösen foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló – vállalásáról szóló szabályszerűen megtett jognyilatkozat és új közbeszerzési eljárás kiírása.

(3) Az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt új kötelezettség vállalása kizárólag az alábbi esetekben lehetséges:

 1. a) a Közgyűlés és a döntési hatáskörrel rendelkező bizottságok által hozott eseti döntésekből fakadó kötelezettségvállalás;
 2. b) az önkormányzat kötelező feladatai ellátásából fakadó kiadás esetén a polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával vállalt kötelezettség;
 3. c) a 4–7. §-ban foglaltak szerint vállalt kötelezettség.
 4. Az önkormányzat működési kiadásainak teljesítése
 5. §

(1) Az önkormányzat igazgatási és egyéb feladatai működési kiadásainak teljesítése havonta a 2022. évi eredeti költségvetés működési előirányzatának 1/12-ed részéig terjedhet, ide nem értve az energiaszolgáltatók részére teljesített kiadásokat. Az energiaszolgáltatások beszerzésére a szükséges mértékben, a beszerzésre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kötelezettség vállalható.

(2) Az önkormányzat folyamatos működésének biztosításához szükséges – előre nem látható vis maior körülmények bekövetkezése miatt felmerült – kiadások esetén, amennyiben az (1) bekezdés hatálya alá tartozó kiadások teljesítéséhez szükséges finanszírozási igény meghaladja a megállapított mértéket, úgy a többletigény külön elbírálás alá esik, melyről a polgármester dönt.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépéséig – amennyiben törvény, vagy az önkormányzat rendelete másként nem rendelkezik – általános bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni nem lehet, mely alól kivétel a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletbérek időarányos része és a teljesítményértékelésen alapuló illetményeltérítés. Engedélyezett álláshely betöltésére új köztisztviselői, közalkalmazotti és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése alapján létesíthető.

(4) Az önkormányzat állományába nem tartozó, 2022. évben megbízási szerződés keretében foglalkoztatottakra vonatkozóan az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet időtartama alatt kötelezettség vállalható.

(5) Az önkormányzat szakmai tevékenységét segítő, és a folyamatos feladatellátásához szükséges tanácsadói és megbízási szerződésekkel összefüggésben kötelezettség vállalható azokra a feladatokra, amelyek 2023. január 1-jét megelőzően is külső szolgáltatók igénybevételével kerültek ellátásra.

(6) A közfoglalkoztatási program keretében történő foglalkoztatás személyi juttatásainak arányos része kifizethető.

(7) A mezőőri feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő kiadások a mezőőri járulékból befolyt összeg felhasználásáról és a mezőőrök ruházati alap- és utánpótlási ellátásáról szóló 1/2017. számú polgármesteri utasítás 2. mellékletében foglaltak szerint vállalhatóak. A gyepmester munkavégzéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez kötelezettség vállalható.

(8) Az önkormányzat 2022. évi maradványa terhére – a 2022. évi maradványok hatályos előírások szerinti felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig – előirányzat nélkül teljesíthet kiadásokat a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások konkrét, átvett pénzeszközök 2023. évi felhasználásával kapcsolatosak.

(9) A 2022. évi maradvány terhére az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésén kívül kifizetések a 2022. évi maradvány felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig nem teljesíthetők.

(10) A jogerős és végleges határozatokból, végzésekből és bírósági ítéletekből eredő fizetési kötelezettségek az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt teljesíthetőek.

(11) A szociális feladatok ellátásának folyamatos biztosítása érdekében az önkormányzat a hatályos szociális tárgyú rendeletében foglaltak alapján kifizetéseket, továbbá kötelezettséget vállalhat a jogszabályban kötelezően előírt szakértői díjak kifizetésére. Köztemetéssel összefüggő temetkezési feladatokra kötelezettség vállalható. A hatályos önkormányzati rendeletek alapján a sport, ösztöndíj és egyéb díjak összege kifizethető. Az újszülöttek és az időskorúak támogatására, valamint a tüzelőanyag támogatással kapcsolatosan a szociális rendeletben foglaltak szerint kötelezettség vállalható. Rendkívüli időjárási viszonyokra tekintettel kötelezettség a polgármester előzetes döntése alapján vállalható.

(12) A COVID 19 járvány elleni vírusvédelmi kiadásokra vonatkozóan kötelezettség vállalható.

(13) Az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és járdaépítések szervezéséről és a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 28/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelet alapján a pályázat kiírásához szükséges fedezetet az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt az önkormányzat biztosítja.

(14) Az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt lebonyolított városi rendezvényekkel kapcsolatosan kötelezettség vállalható.

 1. Az önkormányzat felhalmozási, fejlesztési, szakértői, egyéb szolgáltatási kiadásainak teljesítése
 2. §

(1) Az átmeneti időszak alatt új kötelezettség vállalható:

 1. a konkrét célú pénzeszköz-átvételekkel összefüggésben, a tényleges szükségletnek megfelelően, legfeljebb az átvett összeg erejéig, amennyiben a pénzeszköz az önkormányzat vagy az intézmény számlájára beérkezett;
 2. a nyertes pályázatokkal összefüggésben, az aláírt támogatási szerződésben és támogatói okiratban meghatározott összeg erejéig, azzal, hogy a kötelezettségvállalás alapján 2023. évben csak a 2022. évre ütemezett, de ki nem fizetett vagy kötelezettségvállalással nem terhelt, 2023. évi fizetési ütemezés szerinti kiadások erejéig kerülhet sor kifizetésre;
 3. „Bölcsődei fejlesztési program”, RRF bölcsődei pályázati program tárgyú pályázatok előkészítési és előfinanszírozandó költségeire vonatkozóan;
 4. bölcsőde- és óvoda fejlesztési tevékenység keretében tervezési, telek alakítási, területrendezési feladatokra;
 5. TOP Plusz pályázat keretében megvalósítandó projektek előkészítésével, előfinanszírozásával kapcsolatosan;
 6. az önkormányzati beruházások előkészítéséről és megvalósítási rendjéről szóló rendeletben foglaltak szerint összeállított és a közgyűlés által jóváhagyott beruházási célokmányokban foglalt beruházási kiadásokra, valamint pályázatok célokmányban rögzített önrész összegére vonatkozóan;
 7. VEKOP forrásból megvalósítandó, útfejlesztés célú beruházási projektek célokmányainak vagy azok módosításainak közgyűlés által történő jóváhagyásáig a pályázati forrást kiegészítő önrészre vonatkozóan;
 8. a Modern Városok Program keretében beszerzett eszközök leltári nyilvántartásba vételére vonatkozóan;
 9. a fenntartási időszak alatt pályázatokkal összefüggésben felmerülő kiadásokra;
 10. a testvérvárosi kapcsolatok erősítése érdekében benyújtandó pályázatok tekintetében;
 11. a városgazdálkodási beruházási- és felújítási kiadások esetében, amennyiben azok a 2022. évi költségvetésben szerepeltek és a kötelezettség vállalása vagy annak kifizetése az átmeneti gazdálkodás időszakára esik vagy közbeszerzési, pályáztatási eljárásuk az átmeneti időszakban fejeződik be, legfeljebb a 2022. évi előirányzat maradvány erejéig;
 12. beruházások, felújítási, karbantartási munkákkal kapcsolatos műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozóan;
 13. közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatosan felmerülő kiadásokra vonatkozóan;
 14. az önkormányzat szakmai tevékenységét segítő, és a folyamatos feladatellátásához szükséges tanácsadói és megbízási szerződésekkel összefüggésben azokra a feladatokra, amelyek 2023. január 1-jét megelőzően is külső szolgáltatók igénybevételével kerültek ellátásra;
 15. a Modern Városok Program és a Programhoz kacsolódó pályázati projektek keretében az önkormányzat számára biztosított források felhasználásával, valamint a felhasználás előkészítésével kapcsolatban;
 16. pályázati projektekhez szükséges, nem elszámolható költségek és támogatással nem fedezett önrész összegekhez szükséges források biztosításához a polgármester saját hatáskörű döntése alapján kötelezettség vállalható;
 17. beruházási hitel fedezetével megvalósuló fejlesztésekhez;
 18. településtervek elkészítésére;
 19. településszerkezeti terv, továbbá a Helyi Építési Szabályzat módosításával összefüggésben felmerülő kiadásokra vonatkozóan, valamint a szükséges közterület-alakítási koncepció elkészítésére;
 20. az önkormányzati ingatlanok érintésvédelmi kiadásaival kapcsolatosan;
 21. a gyepmesteri telep és ebmenhely üzemeltetésével, szükségszerű karbantartásával kapcsolatosan;
 22. közvilágítási lámpatestek cseréjével kapcsolatosan;
 23. a COVID 19 járvány elleni vírusvédelmi kiadásokra vonatkozóan;
 24. mentőtiszti gépjármű üzemeltetésével, sportorvosi vizsgálat ellátásával kapcsolatosan;
 25. a 2022. évben indított közbeszerzési eljárások alapján megkötendő szerződésekkel kapcsolatosan;
 26. a Papi földek üzemeltetésének előkészítésével kapcsolatosan felmerülő kiadásokra;
 27. a 2023. évben végrehajtandó szúnyoggyérítés-előkészítési feladatokra.

(2) A Modern Városok program keretében megvalósítandó beruházásokra vonatkozóan, amennyiben a beruházáshoz kapcsolódóan a támogató részéről támogatói okirat kibocsátásra került, de a forrást még nem bocsátotta az önkormányzat rendelkezésére, kötelezettség abban az esetben vállalható, ha a várható pénzügyi teljesítés időpontjában a szükséges pénzügyi fedezet támogatás formájában rendelkezésre fog állni vagy annak megelőlegezése likviditási nehézséget nem okoz a gazdálkodás során.

(3) Új, induló fejlesztési feladatokra és pénzeszközök átadására az 5. § (1)–(2) bekezdésekben foglaltak kivételével kötelezettség nem vállalható, kifizetés nem teljesíthető.

 1. Gazdasági társaságok, egyéb szervezetek működtetésének kiadásaira vonatkozó rendelkezések
 2. §

Az alábbiakban felsorolt szervezetek folyamatos működéséhez szükséges fedezetet a Közgyűlés biztosítja, és egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közgyűlés által elfogadott támogatások, üzleti terveik alapján finanszírozza a saját tulajdonú gazdasági társaságait és az egyéb szervezeteket, a polgármester az ezzel kapcsolatos szerződéseket megkösse:

 1. a) Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére a társaság 2023. évi üzleti terve elfogadásáig a társaság 2022. évi üzleti tervében szereplő szolgáltatási díjak időarányos összege fizethető ki.
 2. b) Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére a társaság 284/2022. (XI.24.) számú közgyűlési döntésben foglaltak szerinti megszűntetéséig kötelezettség az alábbi szempontok szerint vállalható:
 3. ba) A társaság által ellátott létesítmény üzemeltetési feladatokra vonatkozóan az önkormányzat által fizetendő szolgáltatási díjat oly módon kell megállapítani, hogy abban a szolgáltatások aktuális önköltségi áron kerüljenek meghatározásra.
 4. bb) Az önköltségi árat számlákkal és egyéb dokumentumokkal, személyi juttatások kifizetését alátámasztó dokumentumokkal alátámasztott módon kell megállapítani.
 5. bc) A szolgáltatási díjak megállapítása során figyelembe kell venni az üzemeltetés során keletkező bevételeket, amelyek az önkormányzat által fizetendő szolgáltatási díjat csökkentik.
 6. bd) A Társaság új kötelezettséget a polgármester írásbeli engedélye alapján vállalhat.
 7. c) A civil szervezetek és egyesületek részére a 2022. évi folyamatos működésének biztosításához az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének 63. § (2) bekezdésében foglalt előírások betartásával a támogatások arányos része kifizethető.
 8. d) Az Érdi Sport Korlátolt Felelősségű Társaság részére a 142/2022. (VI.23.) közgyűlési határozatban foglaltak szerinti szolgáltatási díj fizethető ki, amennyiben az önkormányzat pénzügyi helyzete a kötelezettségvállalást lehetővé teszi.
 9. A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat fenntartásában működő intézmények gazdálkodására vonatkozó rendelkezések
 10. §

(1) A polgármesteri hivatal igazgatási és egyéb feladatai működési kiadásainak teljesítése havonta a 2022. évi eredeti költségvetés működési előirányzatának 1/12-ed részéig terjedhet. A polgármesteri hivatal kamatmentes kölcsönt nyújthat a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet figyelembevételével. Az átmeneti finanszírozás alatt a munkáltatói kölcsön összege nem haladhatja meg a 2022. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott előirányzatot.

(2) A költségvetési szervek működési kiadásainak havi teljesítéséhez a 2022. évi eredeti működési célú költségvetési támogatások támogatási előirányzatának 1/12-ed részéig terjedhet havonta a biztosítható fenntartói támogatás összege.

(3) Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény részére a szélsőséges időjárási körülmények következtében felmerülő kiadásokkal összefüggésben kötelezettség vállalható és kiadás teljesíthető.

(4) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények belső ellenőrzési feladatok ellátására a fenntartó hozzájárulásával kötelezettséget vállalhatnak.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépéséig – amennyiben törvény, vagy az önkormányzat rendelete másként nem rendelkezik – általános bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni nem lehet, mely alól kivétel a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletbérek időarányos része és a teljesítményértékelésen alapuló illetményeltérítés. Engedélyezett álláshely betöltésére új közszolgálati, közalkalmazotti és munka törvényköve hatálya alá tartozó jogviszony az intézmény vezetőjének döntése alapján létesíthető.

(6) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján a közszolgálati szabályzatban rögzített juttatások 2022. évi előirányzatnak megfelelő időarányos összeg kifizethető. Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottaknak a vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti juttatások időarányos összege kifizethető. A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek alkalmazottai részére a 2022. évben biztosított összeggel megegyező illetményeltérítések és illetménykiegészítések az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet időtartama alatt kifizethetőek.

(7) A Polgármesteri Hivatal épülete és számítástechnikai rendszere folyamatos, biztonságos működésének biztosításához szükséges karbantartással és üzemeltetéssel, védelmi rendszerével kapcsolatos kötelezettségek vállalhatók.

(8) A Polgármesteri Hivatal folyamatos és biztonságos működéséhez szükséges, megrongálódott, a feladat ellátására műszakilag alkalmatlan eszközök cseréjére, továbbá a hivatal feladatellátásához szükséges irodaszer beszerzéséhez kötelezettség vállalható.

(9) A Polgármesteri Hivatal szakmai tevékenységét segítő, és a folyamatos feladatellátásához szükséges tanácsadói és megbízási szerződésekkel összefüggésben kötelezettség vállalható azokra a feladatokra, amelyek 2023. január 1-jét megelőzően is külső szolgáltatók igénybevételével kerültek ellátásra.

(10) Jutalom nem fizethető ki, kivétel a jubileumi jutalom és a 2022. évben, továbbá 2023. első negyedévében célfeladatként meghatározott feladatok teljesítésével összefüggésben kifizetendő céljutalom. A Hivatal állományába tartozó köztisztviselők részére a munkaidőn túli munkavégzésből adódó szabadidő-megváltás, továbbá az elrendelt célfeladatoknak megfelelő juttatások összege kifizethető. A közszolgálati tisztviselőkkel kötött tanulmányi szerződések, vagy szakmailag indokolt, új tanulmányi szerződés megkötése és egyéb a munkavégzéshez szükséges képzések, továbbképzési költségeire vonatkozóan kötelezettség vállalható.

(11) A költségvetési szervek és a polgármesteri hivatal a 2022. évi maradványa terhére – a 2022. évi maradványok hatályos előírások szerinti felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig – előirányzat nélkül teljesíthet kiadásokat a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások konkrét, átvett pénzeszközök 2022. évi felhasználásával kapcsolatosak.

(12) A 2022. évi maradvány terhére az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésén kívül kifizetések a 2022. évi maradvány felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig nem teljesíthetők.

(13) A jogerős, és végleges határozatokból és bírósági ítéletekből eredő fizetési kötelezettségek az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt teljesíthetőek.

 1. §

Az átmeneti időszakban teljesített bevételeket és kiadásokat az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletébe be kell építeni.

 1. Záró rendelkezések
 2. §

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti.”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 11 igen szavazattal, 5 nem szavazattal tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

39/2022. (XII.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. Általános rendelkezések
 2. §

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) felhatalmazást ad a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadásoknak a 4–7. §-ban meghatározott feltételekkel történő teljesítésére.

 1. §

E rendelet hatálya kiterjed:

 1. a) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat);
 2. b) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára (a továbbiakban: polgármesteri hivatal);
 3. c) az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervekre,
 4. d) az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságokra.
 5. Kötelezettségvállalás
 6. §

(1) Az átmeneti időszakban új kötelezettség vállalására a Közgyűlés és az illetékes bizottságok hatáskörébe tartozó eseti döntések, valamint a 4–7. §-okban foglaltak kivételével nem kerülhet sor.

(2) Kötelezettségvállalásnak minősül a rendelet 2. §-ában meghatározott szervezetek által a kiadási előirányzatok terhére fizetési kötelezettség – így különösen foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló – vállalásáról szóló szabályszerűen megtett jognyilatkozat és új közbeszerzési eljárás kiírása.

(3) Az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt új kötelezettség vállalása kizárólag az alábbi esetekben lehetséges:

 1. a) a Közgyűlés és a döntési hatáskörrel rendelkező bizottságok által hozott eseti döntésekből fakadó kötelezettségvállalás;
 2. b) az önkormányzat kötelező feladatai ellátásából fakadó kiadás esetén a polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával vállalt kötelezettség;
 3. c) a 4–7. §-ban foglaltak szerint vállalt kötelezettség.
 4. Az önkormányzat működési kiadásainak teljesítése
 5. §

(1) Az önkormányzat igazgatási és egyéb feladatai működési kiadásainak teljesítése havonta a 2022. évi eredeti költségvetés működési előirányzatának 1/12-ed részéig terjedhet, ide nem értve az energiaszolgáltatók részére teljesített kiadásokat. Az energiaszolgáltatások beszerzésére a szükséges mértékben, a beszerzésre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kötelezettség vállalható.

(2) Az önkormányzat folyamatos működésének biztosításához szükséges – előre nem látható vis maior körülmények bekövetkezése miatt felmerült – kiadások esetén, amennyiben az (1) bekezdés hatálya alá tartozó kiadások teljesítéséhez szükséges finanszírozási igény meghaladja a megállapított mértéket, úgy a többletigény külön elbírálás alá esik, melyről a polgármester dönt.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépéséig – amennyiben törvény, vagy az önkormányzat rendelete másként nem rendelkezik – általános bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni nem lehet, mely alól kivétel a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletbérek időarányos része és a teljesítményértékelésen alapuló illetményeltérítés. Engedélyezett álláshely betöltésére új köztisztviselői, közalkalmazotti és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése alapján létesíthető.

(4) Az önkormányzat állományába nem tartozó, 2022. évben megbízási szerződés keretében foglalkoztatottakra vonatkozóan az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet időtartama alatt kötelezettség vállalható.

(5) Az önkormányzat szakmai tevékenységét segítő, és a folyamatos feladatellátásához szükséges tanácsadói és megbízási szerződésekkel összefüggésben kötelezettség vállalható azokra a feladatokra, amelyek 2023. január 1-jét megelőzően is külső szolgáltatók igénybevételével kerültek ellátásra.

(6) A közfoglalkoztatási program keretében történő foglalkoztatás személyi juttatásainak arányos része kifizethető.

(7) A mezőőri feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő kiadások a mezőőri járulékból befolyt összeg felhasználásáról és a mezőőrök ruházati alap- és utánpótlási ellátásáról szóló 1/2017. számú polgármesteri utasítás 2. mellékletében foglaltak szerint vállalhatóak. A gyepmester munkavégzéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez kötelezettség vállalható.

(8) Az önkormányzat 2022. évi maradványa terhére – a 2022. évi maradványok hatályos előírások szerinti felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig – előirányzat nélkül teljesíthet kiadásokat a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások konkrét, átvett pénzeszközök 2023. évi felhasználásával kapcsolatosak.

(9) A 2022. évi maradvány terhére az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésén kívül kifizetések a 2022. évi maradvány felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig nem teljesíthetők.

(10) A jogerős és végleges határozatokból, végzésekből és bírósági ítéletekből eredő fizetési kötelezettségek az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt teljesíthetőek.

(11) A szociális feladatok ellátásának folyamatos biztosítása érdekében az önkormányzat a hatályos szociális tárgyú rendeletében foglaltak alapján kifizetéseket, továbbá kötelezettséget vállalhat a jogszabályban kötelezően előírt szakértői díjak kifizetésére. Köztemetéssel összefüggő temetkezési feladatokra kötelezettség vállalható. A hatályos önkormányzati rendeletek alapján a sport, ösztöndíj és egyéb díjak összege kifizethető. Az újszülöttek és az időskorúak támogatására, valamint a tüzelőanyag támogatással kapcsolatosan a szociális rendeletben foglaltak szerint kötelezettség vállalható. Rendkívüli időjárási viszonyokra tekintettel kötelezettség a polgármester előzetes döntése alapján vállalható.

(12) A COVID 19 járvány elleni vírusvédelmi kiadásokra vonatkozóan kötelezettség vállalható.

(13) Az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és járdaépítések szervezéséről és a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 28/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelet alapján a pályázat kiírásához szükséges fedezetet az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt az önkormányzat biztosítja.

(14) Az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt lebonyolított városi rendezvényekkel kapcsolatosan kötelezettség vállalható.

 1. Az önkormányzat felhalmozási, fejlesztési, szakértői, egyéb szolgáltatási kiadásainak teljesítése
 2. §

(1) Az átmeneti időszak alatt új kötelezettség vállalható:

 1. a konkrét célú pénzeszköz-átvételekkel összefüggésben, a tényleges szükségletnek megfelelően, legfeljebb az átvett összeg erejéig, amennyiben a pénzeszköz az önkormányzat vagy az intézmény számlájára beérkezett;
 2. a nyertes pályázatokkal összefüggésben, az aláírt támogatási szerződésben és támogatói okiratban meghatározott összeg erejéig, azzal, hogy a kötelezettségvállalás alapján 2023. évben csak a 2022. évre ütemezett, de ki nem fizetett vagy kötelezettségvállalással nem terhelt, 2023. évi fizetési ütemezés szerinti kiadások erejéig kerülhet sor kifizetésre;
 3. „Bölcsődei fejlesztési program”, RRF bölcsődei pályázati program tárgyú pályázatok előkészítési és előfinanszírozandó költségeire vonatkozóan;
 4. bölcsőde- és óvoda fejlesztési tevékenység keretében tervezési, telek alakítási, területrendezési feladatokra;
 5. TOP Plusz pályázat keretében megvalósítandó projektek előkészítésével, előfinanszírozásával kapcsolatosan;
 6. az önkormányzati beruházások előkészítéséről és megvalósítási rendjéről szóló rendeletben foglaltak szerint összeállított és a közgyűlés által jóváhagyott beruházási célokmányokban foglalt beruházási kiadásokra, valamint pályázatok célokmányban rögzített önrész összegére vonatkozóan;
 7. VEKOP forrásból megvalósítandó, útfejlesztés célú beruházási projektek célokmányainak vagy azok módosításainak közgyűlés által történő jóváhagyásáig a pályázati forrást kiegészítő önrészre vonatkozóan;
 8. a Modern Városok Program keretében beszerzett eszközök leltári nyilvántartásba vételére vonatkozóan;
 9. a fenntartási időszak alatt pályázatokkal összefüggésben felmerülő kiadásokra;
 10. a testvérvárosi kapcsolatok erősítése érdekében benyújtandó pályázatok tekintetében;
 11. a városgazdálkodási beruházási- és felújítási kiadások esetében, amennyiben azok a 2022. évi költségvetésben szerepeltek és a kötelezettség vállalása vagy annak kifizetése az átmeneti gazdálkodás időszakára esik vagy közbeszerzési, pályáztatási eljárásuk az átmeneti időszakban fejeződik be, legfeljebb a 2022. évi előirányzat maradvány erejéig;
 12. beruházások, felújítási, karbantartási munkákkal kapcsolatos műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozóan;
 13. közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatosan felmerülő kiadásokra vonatkozóan;
 14. az önkormányzat szakmai tevékenységét segítő, és a folyamatos feladatellátásához szükséges tanácsadói és megbízási szerződésekkel összefüggésben azokra a feladatokra, amelyek 2023. január 1-jét megelőzően is külső szolgáltatók igénybevételével kerültek ellátásra;
 15. a Modern Városok Program és a Programhoz kacsolódó pályázati projektek keretében az önkormányzat számára biztosított források felhasználásával, valamint a felhasználás előkészítésével kapcsolatban;
 16. pályázati projektekhez szükséges, nem elszámolható költségek és támogatással nem fedezett önrész összegekhez szükséges források biztosításához a polgármester saját hatáskörű döntése alapján kötelezettség vállalható;
 17. beruházási hitel fedezetével megvalósuló fejlesztésekhez;
 18. településtervek elkészítésére;
 19. településszerkezeti terv, továbbá a Helyi Építési Szabályzat módosításával összefüggésben felmerülő kiadásokra vonatkozóan, valamint a szükséges közterület-alakítási koncepció elkészítésére;
 20. az önkormányzati ingatlanok érintésvédelmi kiadásaival kapcsolatosan;
 21. a gyepmesteri telep és ebmenhely üzemeltetésével, szükségszerű karbantartásával kapcsolatosan;
 22. közvilágítási lámpatestek cseréjével kapcsolatosan;
 23. a COVID 19 járvány elleni vírusvédelmi kiadásokra vonatkozóan;
 24. mentőtiszti gépjármű üzemeltetésével, sportorvosi vizsgálat ellátásával kapcsolatosan;
 25. a 2022. évben indított közbeszerzési eljárások alapján megkötendő szerződésekkel kapcsolatosan;
 26. a Papi földek üzemeltetésének előkészítésével kapcsolatosan felmerülő kiadásokra;
 27. a 2023. évben végrehajtandó szúnyoggyérítés-előkészítési feladatokra.

(2) A Modern Városok program keretében megvalósítandó beruházásokra vonatkozóan, amennyiben a beruházáshoz kapcsolódóan a támogató részéről támogatói okirat kibocsátásra került, de a forrást még nem bocsátotta az önkormányzat rendelkezésére, kötelezettség abban az esetben vállalható, ha a várható pénzügyi teljesítés időpontjában a szükséges pénzügyi fedezet támogatás formájában rendelkezésre fog állni vagy annak megelőlegezése likviditási nehézséget nem okoz a gazdálkodás során.

(3) Új, induló fejlesztési feladatokra és pénzeszközök átadására az 5. § (1)–(2) bekezdésekben foglaltak kivételével kötelezettség nem vállalható, kifizetés nem teljesíthető.

 1. Gazdasági társaságok, egyéb szervezetek működtetésének kiadásaira vonatkozó rendelkezések
 2. §

Az alábbiakban felsorolt szervezetek folyamatos működéséhez szükséges fedezetet a Közgyűlés biztosítja, és egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közgyűlés által elfogadott támogatások, üzleti terveik alapján finanszírozza a saját tulajdonú gazdasági társaságait és az egyéb szervezeteket, a polgármester az ezzel kapcsolatos szerződéseket megkösse:

 1. a) Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére a társaság 2023. évi üzleti terve elfogadásáig a társaság 2022. évi üzleti tervében szereplő szolgáltatási díjak időarányos összege fizethető ki.
 2. b) Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére a társaság 284/2022. (XI.24.) számú közgyűlési döntésben foglaltak szerinti megszűntetéséig kötelezettség az alábbi szempontok szerint vállalható:
 3. ba) A társaság által ellátott létesítmény üzemeltetési feladatokra vonatkozóan az önkormányzat által fizetendő szolgáltatási díjat oly módon kell megállapítani, hogy abban a szolgáltatások aktuális önköltségi áron kerüljenek meghatározásra.
 4. bb) Az önköltségi árat számlákkal és egyéb dokumentumokkal, személyi juttatások kifizetését alátámasztó dokumentumokkal alátámasztott módon kell megállapítani.
 5. bc) A szolgáltatási díjak megállapítása során figyelembe kell venni az üzemeltetés során keletkező bevételeket, amelyek az önkormányzat által fizetendő szolgáltatási díjat csökkentik.
 6. bd) A Társaság új kötelezettséget a polgármester írásbeli engedélye alapján vállalhat.
 7. c) A civil szervezetek és egyesületek részére a 2022. évi folyamatos működésének biztosításához az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének 63. § (2) bekezdésében foglalt előírások betartásával a támogatások arányos része kifizethető.
 8. d) Az Érdi Sport Korlátolt Felelősségű Társaság részére a 142/2022. (VI.23.) közgyűlési határozatban foglaltak szerinti szolgáltatási díj fizethető ki, amennyiben az önkormányzat pénzügyi helyzete a kötelezettségvállalást lehetővé teszi.
 9. A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat fenntartásában működő intézmények gazdálkodására vonatkozó rendelkezések
 10. §

(1) A polgármesteri hivatal igazgatási és egyéb feladatai működési kiadásainak teljesítése havonta a 2022. évi eredeti költségvetés működési előirányzatának 1/12-ed részéig terjedhet. A polgármesteri hivatal kamatmentes kölcsönt nyújthat a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet figyelembevételével. Az átmeneti finanszírozás alatt a munkáltatói kölcsön összege nem haladhatja meg a 2022. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott előirányzatot.

(2) A költségvetési szervek működési kiadásainak havi teljesítéséhez a 2022. évi eredeti működési célú költségvetési támogatások támogatási előirányzatának 1/12-ed részéig terjedhet havonta a biztosítható fenntartói támogatás összege.

(3) Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény részére a szélsőséges időjárási körülmények következtében felmerülő kiadásokkal összefüggésben kötelezettség vállalható és kiadás teljesíthető.

(4) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények belső ellenőrzési feladatok ellátására a fenntartó hozzájárulásával kötelezettséget vállalhatnak.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépéséig – amennyiben törvény, vagy az önkormányzat rendelete másként nem rendelkezik – általános bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni nem lehet, mely alól kivétel a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletbérek időarányos része és a teljesítményértékelésen alapuló illetményeltérítés. Engedélyezett álláshely betöltésére új közszolgálati, közalkalmazotti és munka törvényköve hatálya alá tartozó jogviszony az intézmény vezetőjének döntése alapján létesíthető.

(6) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján a közszolgálati szabályzatban rögzített juttatások 2022. évi előirányzatnak megfelelő időarányos összeg kifizethető. Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottaknak a vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti juttatások időarányos összege kifizethető. A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek alkalmazottai részére a 2022. évben biztosított összeggel megegyező illetményeltérítések és illetménykiegészítések az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet időtartama alatt kifizethetőek.

(7) A Polgármesteri Hivatal épülete és számítástechnikai rendszere folyamatos, biztonságos működésének biztosításához szükséges karbantartással és üzemeltetéssel, védelmi rendszerével kapcsolatos kötelezettségek vállalhatók.

(8) A Polgármesteri Hivatal folyamatos és biztonságos működéséhez szükséges, megrongálódott, a feladat ellátására műszakilag alkalmatlan eszközök cseréjére, továbbá a hivatal feladatellátásához szükséges irodaszer beszerzéséhez kötelezettség vállalható.

(9) A Polgármesteri Hivatal szakmai tevékenységét segítő, és a folyamatos feladatellátásához szükséges tanácsadói és megbízási szerződésekkel összefüggésben kötelezettség vállalható azokra a feladatokra, amelyek 2023. január 1-jét megelőzően is külső szolgáltatók igénybevételével kerültek ellátásra.

(10) Jutalom nem fizethető ki, kivétel a jubileumi jutalom és a 2022. évben, továbbá 2023. első negyedévében célfeladatként meghatározott feladatok teljesítésével összefüggésben kifizetendő céljutalom. A Hivatal állományába tartozó köztisztviselők részére a munkaidőn túli munkavégzésből adódó szabadidő-megváltás, továbbá az elrendelt célfeladatoknak megfelelő juttatások összege kifizethető. A közszolgálati tisztviselőkkel kötött tanulmányi szerződések, vagy szakmailag indokolt, új tanulmányi szerződés megkötése és egyéb a munkavégzéshez szükséges képzések, továbbképzési költségeire vonatkozóan kötelezettség vállalható.

(11) A költségvetési szervek és a polgármesteri hivatal a 2022. évi maradványa terhére – a 2022. évi maradványok hatályos előírások szerinti felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig – előirányzat nélkül teljesíthet kiadásokat a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások konkrét, átvett pénzeszközök 2022. évi felhasználásával kapcsolatosak.

(12) A 2022. évi maradvány terhére az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésén kívül kifizetések a 2022. évi maradvány felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig nem teljesíthetők.

(13) A jogerős, és végleges határozatokból és bírósági ítéletekből eredő fizetési kötelezettségek az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt teljesíthetőek.

 1. §

Az átmeneti időszakban teljesített bevételeket és kiadásokat az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletébe be kell építeni.

 1. Záró rendelkezések
 2. §

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti.

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

A rendeletalkotási javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Távol

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Nem

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem