Tisztelt Közgyűlés!

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében:

 

„A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

 

A fentiek alapján az Áht. 34. §-ának előírásai szerint elkészítettük  javaslatunkat a 2018. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 5. számú módosítására.

 

Az előirányzatok módosítását érintően a bevételi és kiadási előirányzatokat a módosítás keretében valamennyi kormányzati funkció tekintetében a 2018. évi teljesítésekhez igazítottuk, figyelemmel az áthúzódó kötelezettségvállalásokra, amelyek fedezetét a megfelelő előirányzati sorokon biztosítottuk. A teljesítéshez történő előirányzat rendezést lehetőség szerint kormányzati funkción belüli előirányzat átcsoportosítással valósítottuk meg, ahol ez nem volt lehetséges, ott az általános tartalék terhére történt a kiadási előirányzatok rendezése.

A költségvetési rendelet 2018. január 31-ei, 4. számú módosítása óta a költségvetési előirányzatok jegyzői és polgármesteri hatáskörben egy-egy alkalommal módosultak.   

 

Az Áht. 30. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A bevételi teljesítési adatok felülvizsgálatát követően csökkentettük a bevételi előirányzatokat azon támogatási jogcímeken, amelyeken  2018. évben az előirányzott teljes összegben nem folytak be az előirányzott bevételek.

A bevételek esetében jelentősebb összegű előirányzat csökkentésre a működési célú támogatási bevételeket illetően került sor, amelyek a tervezett 1.991.714.910 Ft helyett 38.236.985 Ft összegben teljesültek a tárgyév folyamán. Az előirányzat csökkentésre amiatt is szükség volt, mivel  a működési bevételek részben (903.006.608 Ft összegben) egy másik előirányzati soron, a B115 rovaton teljesültek.

A befolyt adóbevételek és felhalmozási célú bevételek teljesítési adatokhoz történő igazítása már a korábbi, 4. számú rendelet módosítás keretében megtörtént.

A bevételi előirányzatok módosításával egyidejűleg a kiadási előirányzatok módosítására is sor került a teljesítési adatok figyelembevételével. A kiadási előirányzatok módosítását az alábbiak szerint hajtottuk végre:

 

  • A Modern Városok Program kiadási előirányzatait azoknál a projektelemeknél változatlanul hagytuk, amelyeknél a kapcsolódó bevétel 2018. december 31-ig beérkezett. Ezeknél a projekteknél a 2018. évben nem teljesült kiadásokat a 2019. évre beterveztük, a fel nem használt támogatási bevétel 2018. évi maradványként képezi a fedezetét a 2019. évi kiadásoknak.
  • A Modern Városok Programon kívüli felhalmozási kiadások előirányzatait a 2018. évben megvalósult beszerzésekre tekintettel a pénzforgalmilag teljesített kiadások és a 2018. évi felhalmozási kiadások előirányzatai terhére vállalt kötelezettségek figyelembevételével véglegesítettük.
  • Az önkormányzat dologi kiadásai tekintetében valamennyi kormányzati funkción megvizsgáltuk, és ahol szükséges volt, a teljesítési adatokhoz igazítottuk az előirányzatokat, figyelemmel arra, hogy a maradványt terhelő kötelezettségvállalásokra az előirányzat rendelkezésre álljon.

 

A Polgármesteri Hivatal tekintetében elsősorban a dologi kiadások előirányzatait csökkentettük, szintén a teljesítési adatok és az áthúzódó kötelezettségekhez szükséges fedezet figyelembevételével. A kiadási előirányzatok csökkentésére tekintettel csökkent az önkormányzati finanszírozási előirányzat 2018. évi összege is, összesen 140.530.564 Ft-tal.

 

Az intézményi előirányzatok tekintetében előirányzat módosításra a jelenlegi rendelet módosítás keretében nem került sor.

 

A költségvetési főösszeg a módosítások hatására 72.289.389.824 Ft-ra, az Általános Tartalék összege 268.640.965 Ft-ra növekedett.  

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési, illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

 

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek figyelembe vételével az előterjesztést vitassa meg, és a város 2018. évi költségvetésének módosítását fogadja el!

 

Érd, 2018. február 22.

 

 T. Mészáros András

 

 

TERVEZET!

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

 

__/2019. (__.__.)

 

önkormányzati rendelete

 

 az Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló

4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

  1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételét 37.556.100.707 Ft-ban, a belföldi értékpapírok bevételeit 14.711.000.000 Ft-ban az előző évi maradvány igénybevételét 17.292.243.581 Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 2.608.230.058 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 121.815.478 Ft-ban, a bevételi főösszegét 72.289.389.824 Ft-ban állapítja meg.

 

A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait 55.525.058.117 Ft-ban, működési célú hitel visszafizetését 2.608.230.058 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 111.838.483 Ft-ban, belföldi értékpapírok kiadását 14.044.263.166 Ft-ban, a kiadási főösszegét 72.289.389.824 Ft-ban állapítja meg.”     

 

  1. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 2.011.013.790  Ft, ebből

 

általános tartalék

   268.640.965 Ft          

céltartalék

    1.742.372.825Ft.”  

 

 

  1. § A rendelet 1-21. melléklete helyébe jelen rendelet 1-21. melléklete lép.

 

  1. § Ez a rendelet 2019. február 28-án 14.00 órakor lép hatályba.

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                    jegyző                                                                                            polgármester