Tisztelt Közgyűlés!

 

 

A Polgármesterek Szövetségét az Európai Bizottság hozta létre 2008-ban, az EU 2020- as éghajlat-változási és energiaügyi csomagjának elfogadását követően annak érdekében, hogy elősegítse és támogassa a helyi önkormányzatok erőfeszítéseit a fenntartható energiapolitikák megvalósításával összefüggésben. 2015-ben a kezdeményezés új célkitűzéseket vállalt fel: az eredeti CO2 kibocsátás csökkentéssel kapcsolatos kötelezettségvállalás mellett az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodást is kiemelten kezeli.

 

A szervezet 2015. októberétől már új néven, a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségeként működik, és a hozzá csatlakozóknak vállalniuk kell, hogy CO2 kibocsátásukat 2030-ig legalább 40%-kal csökkentik, valamint azt, hogy növelik az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenálló képességüket.

 

A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének jelentéstételi útmutatója című dokumentum  alapján a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége segítséget nyújt a helyi önkormányzatoknak az üvegházhatású gáz kibocsátásaik (ÜHG) csökkentésére vonatkozó törekvéseik megvalósításához, miközben figyelembe veszi a gyakorlatban megmutatkozó hatalmas különbségeket.

 

A szervezet a csatlakozók számára Európában egyedülálló, harmonizált adatgyűjtési és jelentéstételi keretet biztosít, amely segíti a hatóságokat a rendszerszintű éghajlat-változási és energiapolitikai tervezés és ellenőrzés követésében helyi szinten. A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének egyik célja, hogy az aláírók által megvalósított egyes éghajlat-politikai cselekvéseknek elismerést, nagy nyilvánosságot biztosítson, továbbá ösztönözze, megkönnyítse az információcserét és az önértékelést. A szervezet céljairól, törekvéseiről bővebb tájékoztató található az alábbi linken:

 http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/CoM_CommitmentDocument_hu.pdf.

 

 

A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez való csatlakozás díjtalan, ahhoz az aláírók több okból csatlakozhatnak, többek között: - nemzetközi szinten elismertté, láthatóvá tehetik saját klíma- és energiapolitikájukat; - lehetőségük nyílik arra, hogy hozzájáruljanak az Európai Unió éghajlat- és energiapolitikájának alakításához; - kedvezőbb pénzügyi lehetőségeket találhatnak a saját helyi klíma- és energia projektjeik számára; - az innovatív hálózat tagjaként másokkal is kicserélhetik tapasztalataikat a rendszeresen megtartott rendezvényeken; - gyakorlati támogatásban, útmutatást nyújtó anyagokban, eszközökben részesülhetnek; - gyors hozzáférést szerezhetnek a „kiemelkedő know-how-hoz” és inspiráló esettanulmányokhoz; - a közös ellenőrzési és jelentési sablon segítségével szakértői cserére lesz lehetőség; - rugalmas referenciakeret kapható a cselekvési tervre, amely hozzáigazítható a helyi igényekhez; - az önkormányzat megnövelt együttműködésre számíthat a nemzeti és a helyi/ regionális hatóságok részéről.

 

A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének jelenleg több mint 7500 aláíró tagja van, és ez a szám folyamatosan növekszik. A csatlakozással további új lehetőségek nyílnak a helyi vezetők számára a nemzetközi klímapolitika és cselekvés területén.

 

 

A csatlakozás feltétele a mellékelt csatlakozási nyilatkozat aláírása és a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumban rögzítettek elfogadása.

 

Az önkormányzatnak a csatlakozási nyilatkozat hivatalos aláírását követő a két éven belül kell benyújtania a Fenntartható Energia- és Klíma akciótervét (SECAP).  E dokumentumnak az alapkibocsátási készleten és a klímaváltozási kockázat és veszélyeztetettség-értékelésen kell alapulnia, amivel kapcsolatban kétévente jelentést kell tennünk.

 

Kérem a Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására!

 

 

Érd, 2020. október 16.

 

 

Tetlák Örs

alpolgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Covenant of Mayors for Climate & Energy/ Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége szervezethez történő csatlakozásával, és a szervezet kötelezettségvállalási dokumentumában rögzített vállalásokkal.

 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot aláírja és a vállalt kötelezettségek sikeres teljesítése érdekében hatáskörébe tartozóan a szükséges döntéseket előkészítse, illetve intézkedéseket megtegye.

 

Határidő: azonnal

 

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges