T. Mészáros András polgármester: A tavalyi évben az Állami Számvevőszék vizsgálta a Kft-t. A jelentés intézkedést igénylő javaslatot fogalmazott meg a kezelt vagyon számviteli nyilvántartása és elszámolása miatt. A helyesbítés megtörtént.

Pulai Edina, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft 100%-os tulajdonosa a Társaságnak a

      • 15737/2 hrsz-ú; Érd, Kossuth Lajos u. 42. szám alatti,
      • 22558 hrsz-ú; Érd, Budai út 16. szám alatti, és a
      • 21472/2 hrsz-ú; Érd, Diósdi u. 14. szám alatti

ingatlanokra megkötött vagyonkezelési szerződésből eredő, 2009-2016. években felhalmozódott értékcsökkenés összegét, összesen 10 108 018,-Ft  kötelezettségét -  a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (6) bekezdése alapján - az önkormányzattal szemben fennálló hosszú lejáratú követelését elengedi.

A Közgyűlés felkéri a gazdasági társaság ügyvezetőjét, hogy az elengedett kötelezettséget a könyveiben a határozatban foglaltak szerint könyvelje le.

Határidő: a döntés továbbítására – 2018. március 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

25/2018. (II.22.)

h a t á r o z a t

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonkezelési szerződésből keletkező kötelezettségének elengedéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft 100%-os tulajdonosa a Társaságnak a

§ 15737/2 hrsz-ú; Érd, Kossuth Lajos u. 42. szám alatti,

§ 22558 hrsz-ú; Érd, Budai út 16. szám alatti, és a

§ 21472/2 hrsz-ú; Érd, Diósdi u. 14. szám alatti

ingatlanokra megkötött vagyonkezelési szerződésből eredő, 2009-2016. években felhalmozódott értékcsökkenés összegét, összesen 10 108 018,-Ft  kötelezettségét -  a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (6) bekezdése alapján - az önkormányzattal szemben fennálló hosszú lejáratú követelését elengedi.

A Közgyűlés felkéri a gazdasági társaság ügyvezetőjét, hogy az elengedett kötelezettséget a könyveiben a határozatban foglaltak szerint könyvelje le.

Határidő: a döntés továbbítására – 2018. március 30.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Tartózkodik

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen