Simó Károly alpolgármester: A bölcsődében jelenleg 132 fő az engedélyezett létszám. Ezt szeretnék 10 %-kal bővíteni, és az ehhez szükséges 3 fő létszámbővítést tartalmazza az előterjesztés.

T. Mészáros András polgármester: A Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Pénzügyi és a Költségvetési Bizottság is elfogadásra javasolja az előterjesztést. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. április 1. napjától a fenntartásában működő Szociális Gondozó Központ Pöttömsziget Bölcsőde alkalmazotti létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

kisgyermeknevelő

dajka

25

6

A létszám kisgyermeknevelők tekintetében kettővel, dajkák tekintetében eggyel növekszik.

2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a személyi juttatás és járulék összegének előirányzatát 5.320.726,- Ft-tal növelje meg, és a város 2018. évi költségvetésének soron következő módosítása alkalmával ennek átvezetéséről gondoskodjon.

3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál kezdeményezze a normatív finanszírozási igény megfelelő módosítását a fenti táblázatban bemutatott plusz létszámok bérköltségeinek finanszírozása érdekében.

4. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapított létszám finanszírozásához szükséges forrást az önkormányzat mindenkor hatályos költségvetési rendeletében biztosítja.

5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Érdi Pöttöm Sziget Bölcsőde férőhely bővítése ügyében a nyilvántartásba vétel kezdeményezéséhez szükséges dokumentumok aláírására és azok benyújtására a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális Osztályához.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

35/2018. (II.22.)

h a t á r o z a t

a Pöttöm Sziget Bölcsőde bővítéséhez szükséges létszámnövelésről

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. április 1. napjától a fenntartásában működő Szociális Gondozó Központ Pöttömsziget Bölcsőde alkalmazotti létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

kisgyermeknevelő

dajka

25

6

A létszám kisgyermeknevelők tekintetében kettővel, dajkák tekintetében eggyel növekszik.

2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a személyi juttatás és járulék összegének előirányzatát 5.320.726,- Ft-tal növelje meg, és a város 2018. évi költségvetésének soron következő módosítása alkalmával ennek átvezetéséről gondoskodjon.

3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál kezdeményezze a normatív finanszírozási igény megfelelő módosítását a fenti táblázatban bemutatott plusz létszámok bérköltségeinek finanszírozása érdekében.

4. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapított létszám finanszírozásához szükséges forrást az önkormányzat mindenkor hatályos költségvetési rendeletében biztosítja.

5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Érdi Pöttöm Sziget Bölcsőde férőhely bővítése ügyében a nyilvántartásba vétel kezdeményezéséhez szükséges dokumentumok aláírására és azok benyújtására a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális Osztályához.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen