T. Mészáros András polgármester: Elmondja, hogy eltelt 5 év és a Magyar Földrajzi Múzeum magasabb vezetőjének megbízatása lejár, ezért új pályázatot kell kiírni. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és az annak végrehajtásáról rendelkező 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján a Magyar Földrajzi Múzeum (2030 Érd, Budai út 4.) intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

2. A Közgyűlés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján a benyújtott pályázatok véleményezésére a következő bizottságot hozza létre:

- Dr. Bács István alpolgármester

- Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

- Körmöczi Józsefné, a Humán Iroda vezetője

- a Magyar Földrajzi Múzeum Közalkalmazotti Tanácsának képviselője,

- a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szakértő.

Határidő: a pályázati kiírás továbbítására – 2018. február 28.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Melléklet a Közgyűlés      /2018. (II.22.) határozatához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B.§ alapján pályázatot hirdet a

Magyar Földrajzi Múzeum

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 éves határozott időre, 2018. augusztus 1-jétől 2023. július 31-éig szól.

A munkavégzés helye: 2030 Érd, Budai út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

 • A pályázatban kidolgozott vezetői program és a fenntartó által jóváhagyott éves munkaterv alapján történő feladatellátás;
 • Munkáltatói jogok gyakorlása az intézményben;
 • Az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működésének biztosítása;
 • Együttműködés a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel;
 • A kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében az alábbi feladatok magas színvonalon történő ellátása:
  • a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerinti, tudományos szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesének őrzése, gondozása, és bemutatása,
  • kutatási tevékenység lehetőségének biztosítása,
  • kultúraközvetítő, közművelődési tevékenység ellátásával hozzájárulás az egész életen át tartó tanulás folyamatához,
  • közművelődési rendezvények és egyéb programok rendezése,
  • együttműködés nevelési-oktatási intézményekkel, ennek keretén belül múzeumpedagógiai programok szervezésével közreműködés az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérésében,
  • a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozása, folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálat biztosítása,
  • turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóinak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten a gazdaság élénkítésének elősegítése,
  • részvétel a kulturális javak védetté nyilvánításával és kiviteli engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyekben.
 • Együttműködés muzeális intézményekkel valamint a kulturális örökség más értékeit gondozó intézményekkel, így különösen a könyvtárakkal, a levéltárakkal és a közművelődés intézményeivel, továbbá a tudományos köztestületekkel, a köz- és felsőoktatás, valamint a szakképzés intézményeivel.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az annak végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet, valamint az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő közművelődési és közgyűjteményi intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 8/2008. (II.22.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • Büntetlen előélet, illetve annak ténye, hogy a pályázó nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;
 • Mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség;
 • Tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret;
 • Végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlattal történő rendelkezés;
 • Vezetői gyakorlat;
 • Kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység;
 • A munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudással való rendelkezés;
 • Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg a 150/1992. (XI.20.) Korm.rendelet 1. melléklet 4. pontja szerinti közalkalmazotti munkakörök valamelyikébe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Tudományos fokozat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata;
 • Idegennyelv-ismeret igazolása, mely történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával;
 • A jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlatot és a vezetői gyakorlatot igazoló okiratok egyszerű másolata;
 • Szakmai önéletrajz;
 • Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel;
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata;
 • Pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • Pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A megbízás kezdő időpontja: 2018. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 25.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot mellékletekkel együtt, postai úton, két nyomtatott példányban kérjük benyújtani Érd Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve (2030 Érd, Alsó u.1.), valamint elektronikus úton Körmöczi Józsefné, a Humán Iroda vezetője részére az jkormoczi@erd.hu e-mail címen keresztül. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/9930/2018., valamint a beosztás megnevezését: „múzeumigazgató”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kétszeriné Perlaki Csilla közművelődési ügyintéző nyújt a 23/522-349 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg.

A szakértői bizottsági meghallgatást és véleményezést követően, a bizottság véleményét mérlegelve a végleges döntést Érd Megyei Jogú Város Közgyűlés hozza meg. Az országos szakmúzeum vezetőjének megbízásához a miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni.

A pályázat elbírálásának határideje: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. június havi rendes ülése.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.gov.hu honlapon: 2018. március 5.

www.erd.hu honlapon: 2018. március 5.

Érdi Újság: 2018. március 7.

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A vezetői megbízással egyidejűleg létesülő közalkalmazotti jogviszony esetén három hónapos próbaidő kerül kikötésre.”

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

37/2018. (II.22.)

h a t á r o z a t

a Magyar Földrajzi Múzeum intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és az annak végrehajtásáról rendelkező 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján a Magyar Földrajzi Múzeum (2030 Érd, Budai út 4.) intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

2. A Közgyűlés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján a benyújtott pályázatok véleményezésére a következő bizottságot hozza létre:

- Dr. Bács István alpolgármester

- Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

- Körmöczi Józsefné, a Humán Iroda vezetője

- a Magyar Földrajzi Múzeum Közalkalmazotti Tanácsának képviselője,

- a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szakértő.

Határidő: a pályázati kiírás továbbítására – 2018. február 28.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Melléklet a Közgyűlés 37/2018. (II.22.) határozatához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B.§ alapján pályázatot hirdet a

Magyar Földrajzi Múzeum

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 éves határozott időre, 2018. augusztus 1-jétől 2023. július 31-éig szól.

A munkavégzés helye: 2030 Érd, Budai út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

 • A pályázatban kidolgozott vezetői program és a fenntartó által jóváhagyott éves munkaterv alapján történő feladatellátás;
 • Munkáltatói jogok gyakorlása az intézményben;
 • Az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működésének biztosítása;
 • Együttműködés a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel;
 • A kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében az alábbi feladatok magas színvonalon történő ellátása:
  • a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerinti, tudományos szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesének őrzése, gondozása, és bemutatása,
  • kutatási tevékenység lehetőségének biztosítása,
  • kultúraközvetítő, közművelődési tevékenység ellátásával hozzájárulás az egész életen át tartó tanulás folyamatához,
  • közművelődési rendezvények és egyéb programok rendezése,
  • együttműködés nevelési-oktatási intézményekkel, ennek keretén belül múzeumpedagógiai programok szervezésével közreműködés az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérésében,
  • a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozása, folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálat biztosítása,
  • turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóinak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten a gazdaság élénkítésének elősegítése,
  • részvétel a kulturális javak védetté nyilvánításával és kiviteli engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyekben.
 • Együttműködés muzeális intézményekkel valamint a kulturális örökség más értékeit gondozó intézményekkel, így különösen a könyvtárakkal, a levéltárakkal és a közművelődés intézményeivel, továbbá a tudományos köztestületekkel, a köz- és felsőoktatás, valamint a szakképzés intézményeivel.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az annak végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet, valamint az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő közművelődési és közgyűjteményi intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 8/2008. (II.22.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • Büntetlen előélet, illetve annak ténye, hogy a pályázó nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;
 • Mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség;
 • Tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret;
 • Végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlattal történő rendelkezés;
 • Vezetői gyakorlat;
 • Kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység;
 • A munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudással való rendelkezés;
 • Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg a 150/1992. (XI.20.) Korm.rendelet 1. melléklet 4. pontja szerinti közalkalmazotti munkakörök valamelyikébe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:Tudományos fokozat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata;
 • Idegennyelv-ismeret igazolása, mely történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával;
 • A jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlatot és a vezetői gyakorlatot igazoló okiratok egyszerű másolata;
 • Szakmai önéletrajz;
 • Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel;
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata;
 • Pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • Pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A megbízás kezdő időpontja: 2018. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 25.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot mellékletekkel együtt, postai úton, két nyomtatott példányban kérjük benyújtani Érd Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve (2030 Érd, Alsó u.1.), valamint elektronikus úton Körmöczi Józsefné, a Humán Iroda vezetője részére az jkormoczi@erd.hu e-mail címen keresztül. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/9930/2018., valamint a beosztás megnevezését: „múzeumigazgató”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kétszeriné Perlaki Csilla közművelődési ügyintéző nyújt a 23/522-349 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg.

A szakértői bizottsági meghallgatást és véleményezést követően, a bizottság véleményét mérlegelve a végleges döntést Érd Megyei Jogú Város Közgyűlés hozza meg. Az országos szakmúzeum vezetőjének megbízásához a miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni.

A pályázat elbírálásának határideje: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. június havi rendes ülése.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.gov.hu honlapon: 2018. március 5.

www.erd.hu honlapon: 2018. március 5.

Érdi Újság: 2018. március 7.

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A vezetői megbízással egyidejűleg létesülő közalkalmazotti jogviszony esetén három hónapos próbaidő kerül kikötésre.

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen