Tisztelt Közgyűlés!

Az eddigi évekhez hasonlóan a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében a települési önkormányzatok továbbra is részesülhetnek a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó állami támogatásból. 

A teljes munkaidős közfoglalkoztatásba elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak vonhatók be. Abban az esetben, ha a benyújtott kérelemben megjelölt munkakörre az illetékes járási hivatal, mint eljáró hatóság nem tud megfelelő olyan munkaerőt biztosítani, aki jogosult a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, akkor más álláskeresőként nyilvántartott személy vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy foglalkoztatása is támogatható. 

A foglalkoztatás időtartama 12 hónapra tervezhető, és napi 8 órás munkaidőben történik. A kérelemmel összefüggő tennivalók és eljárások tekintetében a közigazgatási hatósági eljárásról szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai szerint kell eljárni. A kérelem támogatásáról a hatóság mérlegelési jogkörben dönt. Abban az esetben, ha a hatóság nem tudja biztosítani a kérelemben igényelt teljes támogatását, minimum egy esetben egyeztetnie kell a kérelmezővel a döntést megelőzően. 

A kérelem pozitív elbírálását követően a kérelmezővel hatósági szerződés megkötésére kerül sor, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, valamint a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok. A foglalkoztatást csak a hatósági szerződés megkötését követően, az abban rögzített időponttól lehet megkezdeni. A foglalkoztatottakat a hatóság közvetítheti ki a közfoglalkoztatóhoz. 

A Polgármesteri Hivatal (6 fő), valamint az önkormányzati fenntartású intézmények (73 fő), vonatkozó igényeit az előterjesztés 1-es és 2-es számú mellékletei tartalmazzák. 

Az 1-es és 2-es számú mellékletekben szereplő közfoglalkoztatás 90 %-ban finanszírozott, 10 % önrészt nekünk kell biztosítani. 

Az elszámolás utólag történik, így a bér- és járulék összegét szükséges az Intézmények és a Hivatal részére biztosítani, melyet az Érdi Járási Hivatallal történő elszámolás után az Önkormányzat részére visszatérítenek. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a mellékletekben szereplő önrészt Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében szíveskedjen biztosítani! 

Érd, 2017. február 13.

 

T. Mészáros András

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. és 2. mellékletében részletezett közcélú foglalkoztatáshoz szükséges önrészt, összesen 9.279.216,-Ft-ot, mint maximális keretösszeget biztosítja. 

A költségvetés módosítása során az általános tartalék terhére a ténylegesen aláírt hatósági szerződések önrészének összege kerül átcsoportosításra az önkormányzat 2017. évi költségvetésében, az általános tartalék terhére. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek vezetőit, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalával a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-támogatás hatósági szerződését megkösse. 

Határidő: 2017. évi költségvetés 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

1. melléklet

2. melléklet