Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Pályázatok

Pályázat elbírálása

Tájékoztatás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról
 
 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2022. évre szóló pályázatait a 271/2021. (XI. 25.) határozatában elbírálta. Az ösztöndíj elbírálása szociális rászorultság alapján történt.
 
A pályázati felhívásra 52 „A” típusú pályázat érkezett, valamennyi pályázat érvényes volt. A rendelkezésre álló keretösszeg 10 hónapra 8.280.000,- Ft, azaz 828.000,- Ft/hó. 
A hallgatók havi ösztöndíja a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság javaslatát elfogadva, 11.000,- Ft-tól - 20.000,- Ft-ig terjedő összegben került megállapításra.
Valamennyi ösztöndíjasnak, a magam és kollégáim nevében is sok sikert és emlékezetes főiskolai, egyetemi éveket kívánok!
Érd, 2021.12.03.
 
 
 
Tetlák Örs
alpolgármester
 
Tovább...

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj

Tisztelt Látogató!

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 195/2021.(IX. 30) számú határozata alapján a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatait meghirdeti a 2022. évre vonatkozóan.

A pályázati kiírások és a kötelező mellékletek letölthetőek innen:

Tovább...

"B" típusú pályázati kiírás_Bursa Hungarica

 1. melléklet a 195/2021. (IX. 30.)KGY határozathoz

 

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

 

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
 • a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
 • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
 • az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (továbbiakban: GDPR)
 • a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk),
 • a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény

 

vonatkozó rendelkezéseivel.

Tovább...

"A" típusú pályázati kiírás_Bursa Hungarica

 1. melléklet a 195/2021. (IX. 30.)KGY határozathoz

 

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan,összhangban

 

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
 • a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
 • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
 • az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (továbbiakban: GDPR)
 • a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk),
 • a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény

  

vonatkozó rendelkezéseivel.

 

Tovább...

Érdi Építészeti Nívódíj Pályázat 2021

Tisztelt Építésztervezők!
 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 213/2021.(IX. 30.) határozata alapján 2021-ben is meghirdette a Nívódíj pályázatot, amely a városban létesült épületek építészeti színvonalát díjazza.
 
A pályázat célja, hogy a díjban részesített és publikálásra kerülő megvalósult épületek mintaként szolgáljanak a városunkban egyre növekvő számban építkezők számára. A pályázat elősegítheti az épített környezet alakításában közreműködők – döntéshozók, beruházók, tervezők, kivitelezők – közötti kapcsolat javítását. Lehetővé teszi, hogy a közvélemény figyelmét felhívjuk épített környezetünk fejlesztésének fontosságára.
 
Várjuk pályázataikat, amelyet az alább részletes kiírás szerint és a mellékelt adatlapok szerint tudnak benyújtani.
Tovább...