NAPIREND ELŐTT:

 

Vash Ivanna elnök: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 3 megválasztott képviselőből 2 fő jelen van, így az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Vass Alex képviselőt kéri fel.

 

 

Az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésére Vass Alexképviselőt jelöli ki.

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Javaslat az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2019. (X. 28.) határozatának módosítására

            Előadó: Vash Ivanna elnök

 

 

Vash Ivanna elnök: A meghívóban foglaltaknak megfelelően javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

 

Az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

 

 

 

NAPIREND:

 

1. Javaslat az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2019. (X. 28.) határozatának módosítására

            Előadó: Vash Ivanna elnök

 

 

 

1 NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2019. (X. 28.) határozatának módosítására

            Előadó: Vash Ivanna elnök

 

Vash Ivanna elnök:A Magyar Államkincstár végzése szerint szükséges módosítani a Szervezeti és Működési Szabályzatot. Kérem annak elfogadását.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Az Érdi Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2019. (X.28.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:

 

  • A Szervezeti és Működési Szabályzat II. Fejezete 4. pontjának 1. alpontja az alábbiak szerint módosul:

 

,,1. A helyi nemzetiségi önkormányzat jogi személy.

A helyi nemzetiségi önkormányzat által ellátandó alaptevékenység kormányzati funkció szerinti besorolása:

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

A helyi nemzetiségi önkormányzat főtevékenysége (szakágazati besorolás):

841106 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége”

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat további rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.”

 

 

Az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

7/2019. (XI. 25.)

h a t á r o z a t a

 

az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2019. (X.28.) határozat módosításáról

 

 

Az Érdi Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2019. (X.28.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:

 

  • A Szervezeti és Működési Szabályzat II. Fejezete 4. pontjának 1. alpontja az alábbiak szerint módosul:

 

,,1. A helyi nemzetiségi önkormányzat jogi személy.

A helyi nemzetiségi önkormányzat által ellátandó alaptevékenység kormányzati funkció szerinti besorolása:

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

A helyi nemzetiségi önkormányzat főtevékenysége (szakágazati besorolás):

841106 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége”

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat további rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

 

Vash Ivanna elnök: További hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt a testületi ülést bezárja.

 

A Képviselő-testület ülése 9:15 órakor ért véget.

 

K.m.f.

 

 

 

 

Vass Alex                                                                                      Vash Ivanna

elnökhelyettes                                                                                  elnök