Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2018. december 20-ai üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. december 20-án, a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott üléséről

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 16 fő: Antunovits Antal, dr. Bács István, Dr. Csőzik László, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Dr. Veres Judit

 

Meghívottak:Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Ruszcsák Csaba, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője, Péterfia Krisztina, a Közgazdasági Iroda vezetője, Dudás Erzsébet, a Lakosság-szolgálati Iroda vezetője, dr. Kertész Orsolya, a Személyzeti Csoport vezetője, Tajti Lászlóné, a Belső Ellenőrzési Csoport vezetője, Körmöczi Józsefné, a Humán Iroda vezetője, Fehérné Tölgyesi Ildikó főépítész, Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője, Mádainé dr. Kovács Judit, a Jogi Iroda vezetője, Fekete Zoltán, az Érdi Médiacentrum ügyvezetője, Bíró László, az Intézményi Gondnokság megbízott vezetője, Borsitzky Kálmánné, a Kemencés és Lakoma Kft. ügyvezetője, Mészáros Mihály, az ÉKFI vezetője, dr. Boldog Anna, az Érdi Sport Kft. és ÉTH Kft. ügyvezetője

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

NAPIREND ELŐTT:

 

A város közrendvédelmét és tűzvédelmét kiemelkedően ellátó rendőrök és tűzoltók elismerése

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

2. Tájékoztató a képviselői tevékenységről

Előadó: települési képviselő

 

3. Rendeletalkotási javaslat az Önkormányzat 2019. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

4. Javaslat a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

5. Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

6. Javaslat a közműves szennyvízelvezető hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 27/2016. (IX.30.)önkormányzati rendelet módosítására

        Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

7. Javaslat partnerségi egyeztetés lezárására a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet Szabályozási Terve módosítása kapcsán a Tolmács utca Jegyző utca és 7. sz. elkerülő út közötti szakaszának kialakításával összefüggésben

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

8. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Útfejlesztési Koncepciójának továbbfejlesztésére

Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

9. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti, helyi közforgalmú autóbusz közösségi közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

10. Javaslat elektromos töltőberendezés telepítéséhez szükséges ingatlanrész (Érd 15803 hrsz) használatba adásához való hozzájárulásra

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

11. Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízatásának meghosszabbítására és az alapító okirat módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

12. Javaslat az Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján a szükséges 2019. évi önkormányzati finanszírozás fedezetének biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

13. Javaslat az Intézményi Gondnokság intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

14. Javaslat a Szociális Gondozó Központ magasabb vezetői teendőinek ellátására benyújtott pályázat elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

15. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatás Tervezési Koncepciójának felülvizsgálatára

Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

16. - Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2019. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyására

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

- Tájékoztató az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2019-2022. évekre szóló Stratégiai Ellenőrzési Terveiről

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

17. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. évi munkatervének elfogadására és a 2019. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározására

           Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

18. Javaslat a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal munkajogviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásai 2019. évi keretösszegének megállapítására

        Előadó: T. Mészáros András polgármester

19. Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2019. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározására

         Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

20. Javaslat az Érdi Galéria 2019. évi kiállítási- és rendezvénytervének, valamint pénzügyi tervének jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: üzemeltető képviselője

 

21. Javaslat az Érdi Városi Polgárőr Egyesület egyedi támogatás nyújtására irányuló kérelme elbírálására

Előadó: Demjén Attila, a Közrendvédelmi Bizottság elnöke

 

22. Javaslat az ÉVSE támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: Mórás Zsolt, a Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

Meghívott: ÉVSE elnöke

 

23. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

24. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2018. II. félévi tevékenységéről, valamint javaslat a Települési Értéktár Bizottság 2019. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Települési Értéktár Bizottság

 

25. Egyebek

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

26. Javaslat a Csuka Zoltán Díj adományozására

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

 

27. Javaslat az Érdi Művészeti Díj adományozására

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

 

28. Javaslat házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott települési támogatás tárgyában meghozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Tovább...