J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2024. február 29-én, a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott nyilvános üléséről

 

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 17 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, dr. Asztalos Éva, dr. Bács István, Balla Imre, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs és T. Mészáros András

 

Meghívottak: dr. Feik Csaba jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, dr. Gellért Beáta, a Szervezési és Működési Főosztály vezetője, Ferencz Judit, a Közgazdasági Főosztály vezetője, Mayer Péter, a Humán-szolgáltatási Főosztály vezetője, Kuslits Tibor főépítész, Pataki Zoltán, a Jenei Fogászat képviseletében, Vermes Zoltán, a Szepes Gyula Művelődési Központ megbízott intézményvezetője, Kling József, az Érd Médiacentrum Kft. ügyvezetője, Somogyi Tamás, az Érdi Városgazda intézményvezetője, Bereiné Petrik Mária, a Szociális Gondozó Központ Érd intézményvezetője

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Tájékoztató a képviselői tevékenységről

Előadó:           Települési képviselő

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában álló intézmények által foglalkoztatott munkavállalók részére biztosított juttatásokról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény szakmai tervének elfogadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Bárány Zsolt főigazgató, Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

 

 1. Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:      dr. Jenei András főorvos, ügyvezető igazgató, Szép és Ép Fog Kft.

 

 1. Az egészségügyi alapellátási körzetek működtetésével összefüggő döntések

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a 2023. évben nyújtott 24 órás felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatásról és a mentőtiszti autó működtetéséről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      dr. Grécs László igazgatósági tag, Inter-Ambulance Zrt.

 

 1. Beszámoló az Érdi Városgazda 2023. évi szakmai tevékenységéről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Somogyi Tamás intézményvezető, Érdi Városgazda

 

 1. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységet lezáró számviteli beszámolójának elfogadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Nyírőné Császár Adrienn ügyvezető, Érdi Városfejlesztési Kft.

 

 1. Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság évi üzleti tervének elfogadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Kling József ügyvezető-főszerkesztő, Érd Médiacentrum Kft.

 

 1. A Szepes Gyula Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott:      Vermes Zoltán mb.intézményvezető, Szepes Gyula Művelődési Központ

 

 1. A 2024/2025. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd belterület 13745 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Rozsnyói utcai 24-26. szám alatti 6 csoportszobás bölcsőde építésével kapcsolatban beruházási célokmány elfogadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A polgármester 2024. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Sport Bizottság 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           Lengyel Péter, a Sport Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

 1. Egyebek

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tisztelt Közgyűlés! Megnyitom a február 29-ei ülésünket. 17 fővel határozatképes a mai Közgyűlés. Van egy szomorú hírem, sajnos elhalálozott Kappel Zsuzsanna pedagógus, Érd Város Szociális Munkájáért Díjjal kitüntetett kiváló szociális munkása, aki több száz gyermek gondozását bonyolította le nevelőszülőként, vezette a Lehetőség a Felzárkózáshoz Alapítványt és még számtalan olyan dolgot és tevékenységet vitt véghez, ami miatt tisztelet övezi. Kérem, hogy emlékezzünk rá néma főhajtással egy percben.

 

 

A Közgyűlés egy perces néma főhajtással emlékezett meg Kappel Zsuzsannáról.Dr. Csőzik László polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Köszöntöm vendégeinket. Sürgős előterjesztések napirendre vételéről kell döntenünk, ezek a következők: Simó Károly települési képviselő úrnak „A 2023. évi rendkívüli helyi adóbevételekre tekintettel az ivóvízhálózaton sürgős munkálatok elvégzése, valamint új lakossági szociális támogatási formák bevezetése”, Szűcs Gábor alpolgármester úrnak „Az Érd Város névhasználatáról szóló 4/1994.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítása”, a „Tulajdonosi hozzájárulás megadása az Érdi Városi Sportegyesület részére pályázat benyújtásához”, Gregus László települési képviselő úrnak „A pedofília és a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekkel összefüggésben erkölcsi és politikai állásfoglalás elfogadása”, valamint Simó Károly települési képviselőnek a „Mi a városvezetés megoldási javaslata Érdligeten, az épülő LIDL áruház generálta közlekedési forgalom kezelésére?” és a „Mit tett és mit kíván tenni a városvezetés az Érd, Nagyállomás (Tolmács utca) utasvárójába beköltöző hajléktalan helyzet rendezésére?” tárgyban benyújtott felvilágosítás kérései napirendre vételéről.


Simó Károly képviselő ügyrendi: Két dolgot szeretnék mondani. Az egyik, hogy szerintem semmi nem indokolja „Az Érd Város névhasználatáról szóló 4/1994.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítása” előterjesztés sürgősségét, ezért kérném tisztelettel az előterjesztőt, hogy vonja vissza a rendelet módosítását, hisz ez tegnap került elő és a névhasználat az nem hiszem, hogy olyan sürgős lenne, illetve maga az indoklás sem felel meg. Kérdezném polgármester urat, hogy én úgy tudom, hogy február 15-ig kell a költségvetés tervezetét benyújtani, megtárgyalni. Láttam határidőn túl benyújtva valamilyen előterjesztést, meg hogy azt talán március 7-én tárgyaljuk. Kérdezem, hogy ez mennyire törvényes így, ebben a formában?  

 

Dr. Csőzik László polgármester: Képviselő úr, te voltál alpolgármester öt évig. Február 15-e a benyújtás határideje. Március 7-ére tervezzük a megtárgyalását, ezt meg akartam beszélni, hogy mindenkinek jó-e a rendkívüli Közgyűlésre ez az időpont, ahol nem csak ezt, hanem még pár dolgot tárgyalnánk. Elhangzott tehát egy vélemény és jegyző úr mondta, hogy T. Mészáros András települési képviselő úr beadott egy módosító indítványt Gregus László települési képviselő úr sürgős előterjesztéséhez. Az előterjesztő nem vonja vissza a névhasználatról szóló sürgős előterjesztését. Felteszem szavazásra a sürgős előterjesztések napirendre vételét.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 13 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

48/2024. (II. 29.) határozata 

sürgős előterjesztések és felvilágosítás kérések napirendre vételéről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a „A 2023. évi rendkívüli helyi adóbevételekre tekintettel az ivóvízhálózaton sürgős munkálatok elvégzése, valamint új lakossági szociális támogatási formák bevezetése”, „Az Érd Város névhasználatáról szóló 4/1994.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítása”, a „Tulajdonosi hozzájárulás megadása az Érdi Városi Sportegyesület részére pályázat benyújtásához” és „A pedofília és a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekkel összefüggésben erkölcsi és politikai állásfoglalás elfogadása” tárgyú sürgős előterjesztéseket, valamint Simó Károly települési képviselőnek a „Mi a városvezetés megoldási javaslata Érdligeten, az épülő LIDL áruház generálta közlekedési forgalom kezelésére?” és a „Mit tett és mit kíván tenni a városvezetés az Érd, Nagyállomás (Tolmács utca) utasvárójába beköltöző hajléktalan helyzet rendezésére?” tárgyban benyújtott felvilágosítás kéréseit a 2024. február 29-ei nyilvános ülésének napirendjére felveszi.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Tartózkodik

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 


Dr. Csőzik László polgármester: Egyrészt Somogyi Tamás, az Érdi Városgazda intézményvezetője jelezte, hogy fél tizenkettőkor el kell mennie, tehát a vele kapcsolatos napirendet szeretném előre venni. Javaslom első napirendként tárgyalni a „Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2023. évi tevékenységéről”, második napirendként tárgyalni a „Beszámoló a 2023. évben nyújtott 24 órás felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatásról és a mentőtiszti autó működtetéséről”, majd harmadik napirendként a „Beszámoló az Érdi Városgazda 2023. évi szakmai tevékenységéről”. A többi napirend pedig változatlan sorrendben következne. Felteszem szavazásra a módosított napirendet.

 

A szavazásra feltett napirendi javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2024. február 29-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 1. Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:       dr. Jenei András főorvos, ügyvezető igazgató, Szép és Ép Fog Kft.

 1. Beszámoló a 2023. évben nyújtott 24 órás felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatásról és a mentőtiszti autó működtetéséről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      dr. Grécs László igazgatósági tag, Inter-Ambulance Zrt.

 1. Beszámoló az Érdi Városgazda 2023. évi szakmai tevékenységéről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:       Somogyi Tamás intézményvezető, Érdi Városgazda

 1. Tájékoztató a képviselői tevékenységről

Előadó:           Települési képviselő

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában álló intézmények által foglalkoztatott munkavállalók részére biztosított juttatásokról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény szakmai tervének elfogadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:       Bárány Zsolt főigazgató, Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

 1. Az egészségügyi alapellátási körzetek működtetésével összefüggő döntések

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységet lezáró számviteli beszámolójának elfogadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:       Nyírőné Császár Adrienn ügyvezető, Érdi Városfejlesztési Kft.

 1. Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság évi üzleti tervének elfogadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:       Kling József ügyvezető-főszerkesztő, Érd Médiacentrum Kft.

 1. A Szepes Gyula Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott:      Vermes Zoltán mb.intézményvezető, Szepes Gyula Művelődési Központ

 1. A 2024/2025. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érd belterület 13745 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. A Rozsnyói utcai 24-26. szám alatti 6 csoportszobás bölcsőde építésével kapcsolatban beruházási célokmány elfogadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. A polgármester 2024. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Beszámoló a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

 1. Beszámoló a Sport Bizottság 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           Lengyel Péter, a Sport Bizottság elnöke

 1. Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 1. A 2023. évi rendkívüli helyi adóbevételekre tekintettel az ivóvízhálózaton sürgős munkálatok elvégzése, valamint új lakossági szociális támogatási formák bevezetése

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 1. Az Érd Város névhasználatáról szóló 4/1994.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Tulajdonosi hozzájárulás megadása az Érdi Városi Sportegyesület részére pályázat benyújtásához

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. A pedofília és a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekkel összefüggésben erkölcsi és politikai állásfoglalás elfogadása

Előadó:           Gregus László települési képviselő

 1. Felvilágosítás kérések

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 1. Egyebek

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 16 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

49/2024. (II. 29.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2024. február 29-ei nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2024. február 29-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 1. Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:      dr. Jenei András főorvos, ügyvezető igazgató, Szép és Ép Fog Kft.

 

 1. Beszámoló a 2023. évben nyújtott 24 órás felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatásról és a mentőtiszti autó működtetéséről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      dr. Grécs László igazgatósági tag, Inter-Ambulance Zrt.

 

 1. Beszámoló az Érdi Városgazda 2023. évi szakmai tevékenységéről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Somogyi Tamás intézményvezető, Érdi Városgazda

 

 1. Tájékoztató a képviselői tevékenységről

Előadó:           Települési képviselő

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában álló intézmények által foglalkoztatott munkavállalók részére biztosított juttatásokról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény szakmai tervének elfogadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Bárány Zsolt főigazgató, Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

 

 1. Az egészségügyi alapellátási körzetek működtetésével összefüggő döntések

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységet lezáró számviteli beszámolójának elfogadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Nyírőné Császár Adrienn ügyvezető, Érdi Városfejlesztési Kft.

 

 1. Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság évi üzleti tervének elfogadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Kling József ügyvezető-főszerkesztő, Érd Médiacentrum Kft.

 

 1. A Szepes Gyula Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott:      Vermes Zoltán mb.intézményvezető, Szepes Gyula Művelődési Központ

 

 1. A 2024/2025. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd belterület 13745 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Rozsnyói utcai 24-26. szám alatti 6 csoportszobás bölcsőde építésével kapcsolatban beruházási célokmány elfogadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A polgármester 2024. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Sport Bizottság 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           Lengyel Péter, a Sport Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

 1. A 2023. évi rendkívüli helyi adóbevételekre tekintettel az ivóvízhálózaton sürgős munkálatok elvégzése, valamint új lakossági szociális támogatási formák bevezetése

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. Az Érd Város névhasználatáról szóló 4/1994.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Tulajdonosi hozzájárulás megadása az Érdi Városi Sportegyesület részére pályázat benyújtásához

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A pedofília és a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekkel összefüggésben erkölcsi és politikai állásfoglalás elfogadása

Előadó:           Gregus László települési képviselő

 

 1. Felvilágosítás kérések

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. Egyebek

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 


A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 


NAPIREND:

 

 1. Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:      dr. Jenei András főorvos, ügyvezető igazgató, Szép és Ép Fog Kft.

 

 1. Beszámoló a 2023. évben nyújtott 24 órás felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatásról és a mentőtiszti autó működtetéséről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      dr. Grécs László igazgatósági tag, Inter-Ambulance Zrt.

 

 1. Beszámoló az Érdi Városgazda 2023. évi szakmai tevékenységéről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Somogyi Tamás intézményvezető, Érdi Városgazda

 

 1. Tájékoztató a képviselői tevékenységről

Előadó:           Települési képviselő

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában álló intézmények által foglalkoztatott munkavállalók részére biztosított juttatásokról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény szakmai tervének elfogadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Bárány Zsolt főigazgató, Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

 

 1. Az egészségügyi alapellátási körzetek működtetésével összefüggő döntések

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységet lezáró számviteli beszámolójának elfogadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Nyírőné Császár Adrienn ügyvezető, Érdi Városfejlesztési Kft.

 

 1. Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság évi üzleti tervének elfogadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Kling József ügyvezető-főszerkesztő, Érd Médiacentrum Kft.

 

 1. A Szepes Gyula Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott:      Vermes Zoltán mb.intézményvezető, Szepes Gyula Művelődési Központ

 

 1. A 2024/2025. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd belterület 13745 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Rozsnyói utcai 24-26. szám alatti 6 csoportszobás bölcsőde építésével kapcsolatban beruházási célokmány elfogadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A polgármester 2024. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Sport Bizottság 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           Lengyel Péter, a Sport Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

 1. A 2023. évi rendkívüli helyi adóbevételekre tekintettel az ivóvízhálózaton sürgős munkálatok elvégzése, valamint új lakossági szociális támogatási formák bevezetése

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. Az Érd Város névhasználatáról szóló 4/1994.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Tulajdonosi hozzájárulás megadása az Érdi Városi Sportegyesület részére pályázat benyújtásához

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A pedofília és a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekkel összefüggésben erkölcsi és politikai állásfoglalás elfogadása

Előadó:           Gregus László települési képviselő

 

 1. Felvilágosítás kérések

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. Egyebek