2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 43.§ -ban előírtak szerint:

 A döntés-előkészítés nyilvánossága

43. § (1) A Közgyűlés a véleménynyilvánítás, illetve a javaslattétel lehetőségének biztosítása érdekében az önkormányzat hivatalos honlapján a benyújtás időpontjától közzéteszi a nyilvános ülésre készült:

a)           rendeletalkotást igénylő javaslatokat
b)           határozatot igénylő javaslatokat, és
c)            bizottság nyilvános ülésére készült, a bizottság saját hatáskörébe tartozó előterjesztéseket.

(2) A honlapon való közzétételről a jegyző gondoskodik. 
(3) Az (1) bekezdés szerinti, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumok az elfogadást követő egy évig nem távolíthatók el a honlapról.
(4) A közzétett dokumentumok elérhetőségét kereshető adatbázis segítségével kell biztosítani. A véleménynyilvánítás a város hivatalos honlapján megadott, erre a célra létrehozott elektronikus levélcímen keresztül biztosított.
(5) A Közgyűlés ülését megelőző nap 12 óráig beérkezett vélemények és javaslatok a Közgyűlés ülésén ismertethetők.

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 27.§-32.§ -iban előírtak szerint:

Az előterjesztések

27. § (1) Előterjesztésnek minősül a munkatervbe felvett, vagy a 26. § (3) bekezdésében felsorolt előterjesztők által előzetesen javasolt

a) rendeletalkotást igénylő javaslat,

b) határozatot igénylő javaslat.

(2) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell:

 1. a) a tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatását,
 2. b) az előzményeket, s különösen a témában hozott korábbi döntéseket,
 3. c) a jogszabályi kereteket,
 4. d) több döntési változat esetén az egyes változatok mellett és ellen szóló érveket, valamint várható következményeiket,
 5. e) a rendeletalkotási, vagy határozati javaslatot,
 6. f) szükség szerint a felelős és a határidő megjelölését, és
 7. g) a bizottság véleményét.

(3) Az előterjesztés csak az érintett bizottság véleményének ismeretében tűzhető napirendre. Bizottsági vélemény hiányában az előterjesztést csak sürgős, rendkívül indokolt esetben lehet az ülés napirendjére felvenni.

(4) Az írásos előterjesztések tartalmi, formai követelményeit az 1. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetést érintő kötelezettségvállalás fedezetét az előterjesztésben meg kell jelölni.

(6) A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást a Közgyűlés tudomásul veszi. Amennyiben a Közgyűlés nem ért egyet valamely intézkedéssel, a végrehajtás módjával, döntését határozatba foglalja.

(7) Az ülés napján csak rendkívüli esetben, a Polgármester indokolása mellett lehet bármilyen írásos anyagot a képviselőknek a MikroDat-rendszerbe feltölteni. Amennyiben az előterjesztés, illetve a 28. § szerinti sürgős előterjesztés az ülés napján kerül kiosztásra, úgy annak vitáját megelőzően a Polgármester – a képviselőcsoport vezetőjének kérésére – köteles legalább tíz perces olvasási szünetet elrendelni.

(8) Az előterjesztő a vita 23. §-ban meghatározottak szerinti lezárásáig az előterjesztést bármikor visszavonhatja.

(9) A Polgármester vagy bármely képviselő javasolhatja a napirendi pont tárgyalásának elnapolását.

(10) Ha az elnapolással az előterjesztő nem ért egyet, akkor a napirendi pont elnapolásáról a Közgyűlés ügyrendi javaslatként határoz.

22. Sürgős előterjesztés

28. § (1) Sürgős előterjesztést a Polgármester, a települési képviselő, bizottság és a jegyző tehet.

(2) Sürgős előterjesztés kizárólag előre nem látható, gyors intézkedést igénylő ügyben, rendkívül indokolt esetben terjeszthető a Közgyűlés elé. A sürgősség megalapozottságát az előterjesztésben indokolni kell.

(3) Sürgős előterjesztést legkésőbb a Közgyűlés ülését megelőző napon 12 óráig a Polgármesternél - írásban - lehet benyújtani. A sürgős előterjesztést legkésőbb az ülést megelőző nap 16 óráig rögzíteni kell a MikroDat-rendszerben.

(4) A Sürgős előterjesztésnek általában meg kell felelnie a 27. § (2), (3) és (4) bekezdéseiben foglalt követelményeknek. Ettől sürgős és rendkívül indokolt esetben a Közgyűlés egyszerű többségű döntése alapján lehet eltérni.

(5) A sürgős előterjesztés napirendre vételéről a Közgyűlés a napirend előtt egyszerű szótöbbséggel határoz.

23. Felvilágosítás kérés

 1. § (1) A felvilágosítás kérés a MikroDat-rendszerben megtalálható űrlapon is bejelenthető.

(2) Az írásbeli felvilágosítás kérés tartalmazza:

 1. a) a képviselő nevét,
 2. b) a felvilágosítás kérés tárgyát, és
 3. c) annak feltüntetését, hogy a képviselő a felvilágosítás kérést szóban is elő kívánja-e adni.

(3) Amennyiben a képviselő a felvilágosítás kérést szóban is elő kívánja adni, erre három perc áll rendelkezésére.

(4) A felvilágosítás kérésre adott válasz elfogadásáról a képviselő nyilatkozik. Ennek során legfeljebb egy perc időtartamban indokolhatja, hogy a választ miért fogadta el vagy miért nem. A hozzászólás időtartamának lejártára a szavazógép először figyelmeztet, majd automatikusan kikapcsol.  Amennyiben a képviselő a választ nem fogadja el, a válasz elfogadásáról a Közgyűlés vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.

(5) A Közgyűlés a válasz elutasítása esetén vizsgálatot rendel el, melynek lefolytatásával megbízhatja a felvilágosítást kérő képviselő bevonásával a Polgármestert, vagy az illetékes bizottságot is, a Polgármesterhez intézett felvilágosítás kérés esetén az illetékes bizottságot.

(6) A (4) és (5) bekezdésben foglalt rendelkezések alapján az írásban megválaszolt felvilágosítás kérésre adott válasz elfogadásáról a Közgyűlés a soron következő ülésén határoz.

(7) Amennyiben a felvilágosítás kérés megtárgyalásánál annak benyújtója nincs jelen, a felvilágosítás kérés nem tárgyalható meg, azt a soron következő munkaterv szerinti ülésen napirendre kell tűzni.

(8) A felvilágosítás kérésre adott válasz Közgyűlés általi ismételt el nem fogadása esetén a Polgármester javaslatára a Közgyűlés dönt a felvilágosítást kérő által felvetett kérdés lezárásának módjáról.

24. Kérdés

 1. § (1) A települési képviselő az ülésen a Polgármesterhez, az alpolgármesterekhez, a bizottságok elnökeihez, valamint a jegyzőhöz a feladatkörükhöz tartozó ügyben a napirendi pontok tárgyalását, és az esetleges felvilágosítás kéréseket követően kérdést tehet fel.

(2) A kérdés tárgyát címszerűen meg kell jelölni, és utalni kell arra, hogy a kérdező a választ a következő Közgyűlési ülésen szóban, vagy ülésen kívül írásban kéri. Írásban adott válasz esetén a Közgyűlés következő ülésén erről tájékoztatást lehet kérni.

25. Módosító javaslat

 1. § (1) A rendeletalkotási és a határozati javaslathoz a bizottság, a képviselők, az előterjesztő és a jegyző módosító javaslatot tehetnek.

(2) Rendeletalkotási javaslathoz módosító javaslat csak írásban nyújtható be.

26. Bizottsági állásfoglalás

32. § (1)18 A Közgyűlés bizottsága a rendeletalkotási, és a határozati javaslathoz az ezekhez benyújtott módosító javaslatokat is értékelő javaslatot tartalmazó állásfoglalást nyújthat be a Közgyűlésnek. Az állásfoglalás a MikroDat-rendszer lezárásáig rögzíthető.

(2) Amennyiben a bizottság tagja kéri, az állásfoglaláshoz kapcsolódóan szerepeltetni kell a kisebbségi véleményt is.

 

4. A testületi szerv ülésének helye 

2030 Érd, Alsó utca 3. Polgárok Háza Díszterem

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének üléseiről szóló jegyzőkönyvek 

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének üléseire szóló Meghívók

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 14.§ -ban előírtak szerint:

Az ülések nyilvánossága

14.§ (1) A Közgyűlés nyilvános üléséről hang-, film- vagy videofelvétel készíthető. A hallgatóság a nyilvános ülésen a részére kijelölt helyen foglalhat helyet.
(2) Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontjában felsorolt esetekben a zárt ülés elrendelését indítványozhatja a Polgármester vagy bármely képviselő.
(3) Az önkormányzati hatósági ügy eldöntésére irányuló zárt ülésen való részvételre és a zárt ülés anyagába történő betekintésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályait kell megfelelően alkalmazni.

8. A testületi szerv üléseinek napirendje
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének üléseire szóló Meghívók-ban megtalálható  

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének határozatai