Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2017. április 27-ei rendkívüli üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. április 27-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 16 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, T. Mészáros András, Tekauer Norbert, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi Irodavezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Dudás Erzsébet Lakosság Szolgálati Irodavezető, Molnár Zoltán Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoportvezető, Tajti Lászlóné Belső ellenőrzési Csoportvezető, Mészáros Mihály ÉKFI intézményvezető

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. - Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2016. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról

- Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2016. évi felhasználásáról

- Tájékoztató a Vízügyi Építési Alap 2016. évi felhasználásáról

- Tájékoztató a 2016. évi polgármesteri keret felhasználásáról, a nem pályázat útján nyújtott támogatásokról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet, valamint az Ifjúsági Önkormányzat Alapokmányának módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

6. Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszüntetésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat az ÉTH Kft-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság új felügyelő bizottsági tagjának megválasztására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város több részterületére vonatkozó Településszerkezeti Terv, és Helyi Építési Szabályzat módosítás véleményezésének lezárására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat közlekedési tanulmány készítésére Érd, Diósd és Törökbálint települések közös finanszírozásában

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat az érdi 3264 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan közterületből való kivonására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat az Érd, Alispán utca 8/A. szám alatti irodaház vagyonkezelésbe adására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat a Magyar Állam tulajdonában álló, Érd 033/28 és 033/30 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat Konzorciumi Megállapodás keretében pályázatok benyújtására a NIF Zrt.-vel a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című felhívásra

Előadó: T. Mészáros András polgármester

16. Javaslat pályázatok benyújtására a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című felhívásra

Előadó: T. Mészáros András polgármester

17. - Javaslat a VEKOP-6.1.1-15-RD2 felhívással kapcsolatos Döntés-előkészítő Bizottság által megküldött döntési javaslatokkal való egyetértésre

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Javaslat a VEKOP-6.1.1-15-RD2 kódszámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázatok benyújtása tárgyában meghozott közgyűlési határozatok módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

18. Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

19. Javaslat a DELFINTEL Energiaellátási, Távközlési, Tervezési és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött megállapodás módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

20. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és a Hargitai Farkasok Sportegyesület között jégcsarnok építésére kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására

Előadó: Mórás Zsolt, a Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

21. Javaslat a 4. számú házi gyermekorvosi praxis működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

22. Javaslat óvodai tagintézmény-vezető pályázat mellőzésével történő ismételt vezetői megbízásával kapcsolatos fenntartói nyilatkozat kiadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

23. Javaslat az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában és működtetésében lévő érdi köznevelési intézmények átszervezésének véleményezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

24. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal

Előadó: Simó Károly alpolgármester

25. Javaslat a 2017. évi nyári napközis tábor megrendezésére

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

26. - Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyására

- Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

27. Beszámolók:

- Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2016. évben végzett tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Macsotay Tibor, az egyesület elnöke

- Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól

Előadó: T. Mészáros András polgármester

- Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2016. évi működéséről

Előadó: Mórás Zsolt, a Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

- Beszámoló a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalat 2016. évi tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: szolgáltató képviselője

- Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2016. évi szakmai tevékenységéről

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Meghívott: dr. Kőszegi Gábor főigazgató

28. Egyebek

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

29. Javaslat az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában és működtetésében levő Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok véleményezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

30. Javaslat az Érdi Sport Díj 2017. évi adományozására

Előadó: Mórás Zsolt, a Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

31. Javaslat az Év Családja Díj 2017. évi adományozására

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés ülése 16 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Egy sürgős előterjesztés napirendre vételét javasolja, a „Javaslat alapítványok részére történő forrás átadására”. Szavazásra teszi fel a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül napirendre vette a „Javaslat alapítványok részére történő forrás átadására” vonatkozó sürgős előterjesztést.

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Távol

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

T. Mészáros András polgármester: Javasolja elő napirendként tárgyalni a „Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2016. évben végzett tevékenységéről”, illetve második napirendként a „Javaslat a 4. számú házi gyermekorvosi praxis működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára” előterjesztést.  Felteszi szavazásra a módosított napirendet.


Tovább...