Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2018. június 28-ai üléséről

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. június 28-án, a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 17 fő: Antunovits Antal, dr. Bács István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, T. Mészáros András, Tekauer Norbert, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Ruszcsák Csaba, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Dudás Erzsébet Lakosság-szolgálati Irodavezető, Csehné Szrnka Hortenzia Pályázati Csoportvezető, dr. Kertész Orsolya Személyzeti Csoportvezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Tajti Lászlóné Belső ellenőrzési Csoportvezető, Fehérné Tölgyesi Ildikó főépítész, Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi Irodavezető, Mészáros Mihály, az ÉKFI intézményvezetője, Szántó Erzsébet, az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője, Dr. Kubassek János a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója, Kocsis János védelmi referens

 

NAPIREND ELőTT

Az Érd Egészségügyéért Díj átadása.

Az Érdi Települési Értéktárba került alkotók, javaslattevők és értékőrök részére oklevelek és megbízólevelek átadása.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1.      Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

2.      Rendeletalkotási javaslat a város területén működő közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

3.      Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet módosítására

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

4.      Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a polgármesteri hivatal létszámának meghatározására

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

Megválasztott bizottsági tag eskütétel

5.      Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

6.      Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

 Előadó: Simó Károly alpolgármester

7.      Javaslat partnerségi egyeztetés lezárására a kiemelt területeket érintő, tárgyalásos eljárásban történő településrendezési eszközök módosítási folyamatában

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

8.      Javaslat nagy forgalmú városi közúti csomópontok kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

9.      Javaslat Érd Megyei Jogú Város Útfejlesztési Koncepciója alapján a soron következő feladatok ütemezésére

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

10.  Javaslat az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás részére pénzeszköz átadásról szóló határozat módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11.  Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló 123/2017. (IV. 27.) számú határozat módosítására, valamint beruházási célokmány elfogadására

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

12.  Javaslat a 22303/1 helyrajzi számú, természetben az Érd, Elvira utcában található, valamint a 22303/2 helyrajzi számú, természetben az Érd, Erika utcában található, önkormányzati tulajdonú ingatlanok hirdetés útján történő értékesítésére

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

13.  Javaslat az érdi 7031 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanból 101 m2 területrész közterületből történő kivonására és értékesítésére

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

14.  Javaslat pályázat kiírására az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

15.  Javaslat a Magyar Földrajzi Múzeum magasabb vezetői teendőinek ellátására benyújtott pályázat elbírálására

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

16.  Javaslat pályázat kiírására a Szociális Gondozó Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

17.  Javaslat a 2018. évi új közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosítására

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

18.  Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához

 Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

19.  Javaslat megállapodás megkötésére a Szülők Fóruma Egyesülettel

 Előadó: Simó Károly alpolgármester

20.  Javaslat a Cinka Panna Cigányszínház Alapítvány támogatására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

21.  Beszámolók:

-          Beszámoló a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2017. évi tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: a Volánbusz Zrt. képviselője

-          Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2018. I. félévben végzett munkájáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Hudák Mihály, a Települési Értéktár Bizottság elnöke

-          Beszámoló a városban működő civil szervezetek 2017. évi önkormányzati támogatásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

22.  Egyebek

 

NAPIRENDI ELőTT:

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés ülése 17 fővel határozatképes, megnyitja az ülést.

Simó Károly alpolgármester ügyrendi: Visszavonja a „Javaslat megállapodás megkötésére a Szülők Fóruma Egyesülettel” előterjesztést.

T. Mészáros András polgármester: Három sürgős előterjesztés napirendre vételét javasolja. Az első a „Javaslat alapítványi források átadására”. Felteszi szavazásra a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett napirendre vette a „Javaslat alapítványi források átadására”.

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Tartózkodik

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Nem

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Távol

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

T. Mészáros András polgármester: A második a „Javaslat az Érdi Sport Kft. ügyvezetőjének visszahívására”.Felteszi szavazásra a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett napirendre vette „Javaslat az Érdi Sport Kft. ügyvezetőjének visszahívására”.

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Tartózkodik

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Nem

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Távol

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

T. Mészáros András polgármester: A harmadik pedig „Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítására”.Felteszi szavazásra a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett napirendre vette a „Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítására”.

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Tartózkodik

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

Pulai Edina képviselő ügyrendi: Bejelenti, hogy kilépett a Jobbik Magyarországért Mozgalomból és a továbbiakban független képviselőként folytatja a munkáját. Elmondja, hogy Battai Zoltán és Zsombik Zsolt külső bizottsági tagok szintén kiléptek a pártból és a továbbiakban ők is függetlenként fogják a munkájukat végezni. Kéri levenni a napirendről az egyik sürgős előterjesztést, mégpedig a „Javaslat az Érdi Sport Kft. ügyvezetőjének visszahívására”, hiszen semmilyen mellékletet, indoklást nem talált.

Dr. Havasi Márta képviselő: Javasolja, hogy a „Javaslat pályázat kiírására az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására” és a „Beszámoló a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2017. évi tevékenységéről” napirendeket egymás után, vagy egyben tárgyalja a Közgyűlés.

Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke: Javasolja első napirendként tárgyalni a „Javaslat a Magyar Földrajzi Múzeum magasabb vezetői teendőinek ellátására benyújtott pályázat elbírálására” vonatkozó előterjesztést.

T. Mészáros András polgármester: Dr. Havasi Márta javaslatával nem ért egyet. Van egyfajta rendje az előterjesztéseknek, a beszámolók a napirendek utolsó pontjaiként szoktak szerepelni és nem lát rá semmilyen indokot, hogy együtt tárgyalják a két előterjesztést. Pulai Edina bejelentését tudomásul vették, a sürgős előterjesztést pedig nem vonja vissza. Felteszi szavazásra a módosított napirendet.

 

Tovább...