J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. december 14-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott nyilvános üléséről

 

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 17 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, dr. Asztalos Éva, dr. Bács István, Balla Imre, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, T. Mészáros András és Tetlák Örs

 

 

Meghívottak:

dr. Feik Csaba jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Gellért Beáta, a Szervezési és Működési Főosztály vezetője, Ferencz Judit, a Közgazdasági Főosztály vezetője, dr. Barabás Emőke Mária, az Igazgatási és Hatósági Főosztály vezetője, Mayer Péter, a Humán-szolgáltatási Főosztály vezetője, Kuslits Tibor főépítész, dr. Kertész Orsolya, a Személyzeti Osztály vezetője, dr. Fiam Ildikó, a Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztály vezetője, Kartikné Szilágyi Enikő, az Adóigazgatási Főosztály vezetője, Bereiné Petrik Mária, a Szociális Gondozó Központ Érd intézményvezetője, Bíró László, az Intézményi Gondnokág intézményvezetője, Kozma Zoltánné, az Érdi Batthyány Általános Iskola igazgatója

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az önkormányzat 2024. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításának elhatározása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A szabályozási terven szereplő szabályozási vonalak felülvizsgálata

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

10.  Az Érd zártkert 25138 helyrajzi számú „kivett zártkerti művelés alól kivett” megnevezésű önkormányzati ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Intézményi Gondnokság intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat elbírálása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alkalmazottai cafetéria-juttatásai 2024. évi keretösszegének megállapítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Polgármesteri Hivatal 2023. évi belső ellenőrzési terve módosításának jóváhagyása

Előadó:           dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2024. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyása

Előadó:           dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2024. évi munkatervének elfogadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Egyedi támogatási kérelmek elbírálása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Egyebek

 

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Jó napot kívánok, köszönötöm a képviselőket a decemberi Közgyűlésen. Tekauer Norbert képviselő úr jelezte távollétét, így 17 fővel határozatképes a mai Közgyűlés.  A holnapi napon kerülnek átadásra a Pest Vármegyei Sport Díjak. Az előző héten pedig a Pest Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított díjakat adták át. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése is tett jelöléseket a díjakra. Holnap, a megye sportnapján vagy sport karácsonyán átadásra kerül a Vármegye Legeredményesebb Általános Iskolája Díj, melyek közül az ezüstérem a miénk, jelesül az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskoláé. Szeretettel köszöntöm igazgató asszonyt, Kozma Zoltánné Irénkét és szeretném neki kifejezni a gratulációnkat. Az iskola azzal nyerte el ezt az ezüstérmet, hogy a diákolimpiákon számos sportágban vett  részt és nagyon jó eredményeket ért el. Csak így tovább! Gratulálunk a lányoknak és a fiúknak. Az Érdi Környezetvédő és Városszépítő Egyesület pedig Pest Vármegye Környezetvédelméért Díjat kapott. Dr. Palkó Zsolt elnök úrnak szeretnénk megköszönni mindazt, amit tesznek a városért klíma park és a többi ügyben, úgyhogy gratulálunk az egyesület tagjainak. Pálházy Imrének, az Érd Városi Polgárőr Egyesület korábbi elnökének nagy szeretettel gratulálunk a Pest Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Év Polgárőre Díjhoz. Nem tud most itt lenni, de köszöni a jelölést.

A mai rendes ülésen 22 napirendi pontunk van, nincs zárt ülés. Négy sürgős előterjesztés érkezett a mai ülésre: „Saját forrás biztosítása a Miniszterelnökség Országos Bringapark Program 2024 pályázathoz”, „A közösségi költségvetés bevezetése Érd Megyei Jogú Városban”, „Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása”, „A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény alapító okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása”, valamint Simó Károly települési képviselő „Mikor valósul meg a nyugati városrész csapadékvíz rendezése?” tárgyban benyújtott felvilágosítás kérése. Felteszem szavazásra a sürgős előterjesztések, illetve a felvilágosítás kérés napirendre vételét.

 

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

371/2023. (XII. 14.) határozata

 

sürgős előterjesztések és felvilágosítás kérés napirendre vételéről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a „Saját forrás biztosítása a Miniszterelnökség Országos Bringapark Program 2024 pályázathoz”, „A közösségi költségvetés bevezetése Érd Megyei Jogú Városban”, „Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása”, „A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény alapító okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása” tárgyú sürgős előterjesztéseket, valamint Simó Károly települési képviselő „Mikor valósul meg a nyugati városrész csapadékvíz rendezése?” tárgyban benyújtott felvilágosítás kérését a 2023. december 14-ei nyilvános ülésének napirendjére felveszi.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a módosított napirendet.

 

 

A szavazásra feltett napirendi javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2023. december 14-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

2. Az önkormányzat 2024. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

3. A helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

4. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

5. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

6. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

7. A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

8. Az Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításának elhatározása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

9. A szabályozási terven szereplő szabályozási vonalak felülvizsgálata

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

10. Az Érd zártkert 25138 helyrajzi számú „kivett zártkerti művelés alól kivett” megnevezésű önkormányzati ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

11. Érd Megyei Jogú Város Intézményi Gondnokság intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat elbírálása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

12. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alkalmazottai cafetéria-juttatásai 2024. évi keretösszegének megállapítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

13. A Polgármesteri Hivatal 2023. évi belső ellenőrzési terve módosításának jóváhagyása

Előadó:           dr. Feik Csaba jegyző

14. A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2024. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyása

Előadó:           dr. Feik Csaba jegyző

15. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2024. évi munkatervének elfogadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

16. Egyedi támogatási kérelmek elbírálása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Saját forrás biztosítása a Miniszterelnökség Országos Bringapark Program 2024 pályázathoz

            Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. A közösségi költségvetés bevezetése Érd Megyei Jogú Városban

            Előadó:           Andrasek Mónika települési képviselő

                                    Balla Imre települési képviselő

                                    Tetlák Örs települési képviselő, alpolgármester

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény alapító okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 1. Felvilágosítás kérés

            Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 1. Egyebek

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 14 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

372/2023. (XII. 14.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. december 14-ei nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2023. december 14-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

NAPIREND:

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

2. Az önkormányzat 2024. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

3. A helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

4. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

5. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

6. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

7. A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

8. Az Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításának elhatározása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

9. A szabályozási terven szereplő szabályozási vonalak felülvizsgálata

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

10. Az Érd zártkert 25138 helyrajzi számú „kivett zártkerti művelés alól kivett” megnevezésű önkormányzati ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

11. Érd Megyei Jogú Város Intézményi Gondnokság intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat elbírálása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

12. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alkalmazottai cafetéria-juttatásai 2024. évi keretösszegének megállapítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

13. A Polgármesteri Hivatal 2023. évi belső ellenőrzési terve módosításának jóváhagyása

Előadó:           dr. Feik Csaba jegyző

 

14. A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2024. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyása

Előadó:           dr. Feik Csaba jegyző

 

15. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2024. évi munkatervének elfogadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

16. Egyedi támogatási kérelmek elbírálása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Saját forrás biztosítása a Miniszterelnökség Országos Bringapark Program 2024 pályázathoz

            Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A közösségi költségvetés bevezetése Érd Megyei Jogú Városban

            Előadó:           Andrasek Mónika települési képviselő

                                    Balla Imre települési képviselő

                                    Tetlák Örs települési képviselő, alpolgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény alapító okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Felvilágosítás kérés

            Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. Egyebek

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 


A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Tartózkodik

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

NAPIREND:

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

2. Az önkormányzat 2024. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

3. A helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

4. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

5. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

6. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

7. A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

8. Az Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításának elhatározása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

9. A szabályozási terven szereplő szabályozási vonalak felülvizsgálata

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

10. Az Érd zártkert 25138 helyrajzi számú „kivett zártkerti művelés alól kivett” megnevezésű önkormányzati ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

11. Érd Megyei Jogú Város Intézményi Gondnokság intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat elbírálása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

12. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alkalmazottai cafetéria-juttatásai 2024. évi keretösszegének megállapítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

13. A Polgármesteri Hivatal 2023. évi belső ellenőrzési terve módosításának jóváhagyása

Előadó:           dr. Feik Csaba jegyző

 

14. A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2024. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyása

Előadó:           dr. Feik Csaba jegyző

 

15. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2024. évi munkatervének elfogadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

16. Egyedi támogatási kérelmek elbírálása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Saját forrás biztosítása a Miniszterelnökség Országos Bringapark Program 2024 pályázathoz

            Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A közösségi költségvetés bevezetése Érd Megyei Jogú Városban

            Előadó:           Andrasek Mónika települési képviselő

                                    Balla Imre települési képviselő

                                    Tetlák Örs települési képviselő, alpolgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény alapító okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Felvilágosítás kérés

            Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. Egyebek