NAPIRENDI JAVASLAT:

 

  • Javaslat az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. módosítása
  • Javaslat Gánti Német Nemzetiségi táborban való részvételre
  • Beszámolók, tájékoztatók, egyebek

 

Eszes Mária elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, ismerteti az ülés napirendjét, melyet javasol módosítani a Javaslat Érdi Rác bálon való részvételre, valamint Javaslat József és a németek birodalma című könyv megvásárlására című napirenddel. Javasolja Hellinger Pált jegyzőkönyv-hitelesítőnek, melyet feltesz szavazásra a napirend elfogadásával együtt.

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata5igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felkérte Hellinger Pál képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, valamint elfogadta a napirendet.

 

NAPIREND:

 

  • Javaslat az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. módosítása
  • Javaslat Gánti Német Nemzetiségi táborban való részvételre
  • Javaslat Érdi Rác bálon való részvételre
  • Javaslat József és a németek birodalma című könyv megvásárlására
  • Beszámolók, tájékoztatók, egyebek

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. módosítása

 

Eszes Mária elnök:   Elmondja, hogy a Közgazdasági Iroda a 2019. decemberi teljesítési adatok alapján előkészítette Érd Város Nemet Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. számú módosítására vonatkozó javaslatát. Az előirányzatok módosítását a Magyar Államkincstár részére 2020. február 5. napjáig teljesítendő adatszolgáltatásra tekintettel szükséges előirányzat átcsoportosítások indokolják. Amennyiben kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

ÉRD VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi költségvetés III. módosítás

Bevételek

Megnevezés

Rovatszám

Számlaszám

Eredeti költségvetés

Módosított költségvetés

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Pumukli

Összesen

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Pumukli

Összesen

 

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

  34 966 224

    0

  34 966 224

  45 743 145

    0

  45 743 145

 

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

    0

    0

    0

    0

    0

    0

 

Közhatalmi bevételek

B3

093.

    0

    0

    0

    0

    0

    0

 

Működési bevételek

B4

094.

    42

    0

    42

   2 156

    808

   2 964

 

Felhalmozási bevételek

B5

095.

 

    0

    0

    0

    0

    0

 

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

    0

    0

    0

   284 000

    0

   284 000

 

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

 

    0

    0

    0

    0

    0

 

Költségvetési bevételek összesen

 

34 966 266

0

34 966 266

46 029 301

808

46 030 109

 

Maradvány igénybevétele - működési

B813

09813.

    0

    0

    0

  1 046 944

   182 869

  1 229 813

 

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

09813.

    0

    0

    0

    0

    0

    0

 

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

    0

  33 914 300

  33 914 300

    0

  37 701 917

  37 701 917

 

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

09816.

0

-33 914 300

-33 914 300

0

-37 701 917

-  37 701 917

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

 

 

34 966 266

0

34 966 266

47 076 245

183 677

47 259 922

 

     

 

   

 

   

 

Működési célú bevételek

 

  34 966 266

    0

  34 966 266

  47 076 245

   183 677

  47 259 922

 

Felhalmozási célú bevételek

 

    0

    0

    0

    0

    0

    0

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

 

34 966 266

0

34 966 266

47 076 245

183 677

47 259 922

 

 

Kiadások

Megnevezés

Rovatszám

Számlaszám

Eredeti költségvetés

Módosított költségvetés

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Pumukli

Összesen

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Pumukli

Összesen

 

Személyi juttatások

K1

051.

   315 000

  24 595 472

  24 910 472

  2 689 321

  26 530 228

  29 219 549

 

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

   61 425

  4 671 102

  4 732 527

   451 781

  5 095 336

  5 547 117

 

Dologi kiadások

K3

053.

   613 617

  4 291 726

  4 905 343

  5 317 058

  3 485 234

  8 802 292

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

    0

    0

    0

    0

    0

    0

 

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

   61 924

    0

   61 924

   61 924

   11 924

   73 848

 

Beruházások

K6

056.

    0

   356 000

   356 000

   854 244

  2 762 872

  3 617 116

 

Felújítások

K7

057.

    0

    0

    0

    0

    0

    0

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

    0

    0

    0

    0

    0

    0

 

Költségvetési kiadások összesen

 

1 051 966

33 914 300

34 966 266

9 374 328

37 885 594

47 259 922

 

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

  33 914 300

    0

  33 914 300

  37 701 917

    0

  37 701 917

 

Intézményfinanszírozás kiszűrése

 

 

-33 914 300

0

-  33 914 300

-37 701 917

0

-37 701 917

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN

 

 

1 051 966

33 914 300

34 966 266

9 374 328

37 885 594

47 259 922

 

                 

 

Működési célú kiadások

 

  1 051 966

  33 558 300

  34 610 266

  8 520 084

  35 122 722

  43 642 806

 

Felhalmozási célú kiadások

 

    0

   356 000

   356 000

   854 244

  2 762 872

  3 617 116

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN

 

1 051 966

33 914 300

34 966 266

9 374 328

37 885 594

47 259 922

 

                 

 

Működési célú bevételek - kiadások

 

33 914 300

-33 558 300

356 000

38 556 161

-34 939 045

3 617 116

 

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

 

0

-356 000

-356 000

-854 244

-2 762 872

-3 617 116

 

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

 

33 914 300

-33 914 300

0

37 701 917

-37 701 917

0

 

                     

2. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat  költségvetésének III. módosítását a határozat szerint állapítja meg, egyúttal a

- 2019. évi költségvetési bevételt:

46.030.109,- forintban, felhalmozási célú hitel felvételét 0 forintban, finanszírozási bevételét 1.229.813,- forintban, a bevételi főösszegét pedig összesen 47.259.922,- forintban;

- 2019. évi költségvetési kiadást:

47.259.922,- forintban, kiadási főösszegét 47.259.922,- forintban állapítja meg.         

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§ (4) bekezdés B.9 pontja szerinti többéves kihatással járó döntéssel nem rendelkezik, közvetett támogatást nem nyújt.

3.  A Képviselő-testület a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda álláshelyeinek számát 7 főben határozza meg.

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária Elnök”

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

11/2020. (I.31.) ÉVNNÖ

határozata

az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének III.      módosítása

 

Az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

ÉRD VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi költségvetés III. módosítás

Bevételek

Megnevezés

Rovatszám

Számlaszám

Eredeti költségvetés

Módosított költségvetés

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Pumukli

Összesen

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Pumukli

Összesen

 

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

  34 966 224

    0

  34 966 224

  45 743 145

    0

  45 743 145

 

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

    0

    0

    0

    0

    0

    0

 

Közhatalmi bevételek

B3

093.

    0

    0

    0

    0

    0

    0

 

Működési bevételek

B4

094.

    42

    0

    42

   2 156

    808

   2 964

 

Felhalmozási bevételek

B5

095.

 

    0

    0

    0

    0

    0

 

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

    0

    0

    0

   284 000

    0

   284 000

 

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

 

    0

    0

    0

    0

    0

 

Költségvetési bevételek összesen

 

34 966 266

0

34 966 266

46 029 301

808

46 030 109

 

Maradvány igénybevétele - működési

B813

09813.

    0

    0

    0

  1 046 944

   182 869

  1 229 813

 

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

09813.

    0

    0

    0

    0

    0

    0

 

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

    0

  33 914 300

  33 914 300

    0

  37 701 917

  37 701 917

 

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

09816.

0

-33 914 300

-33 914 300

0

-37 701 917

-  37 701 917

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

 

 

34 966 266

0

34 966 266

47 076 245

183 677

47 259 922

 

     

 

   

 

   

 

Működési célú bevételek

 

  34 966 266

    0

  34 966 266

  47 076 245

   183 677

  47 259 922

 

Felhalmozási célú bevételek

 

    0

    0

    0

    0

    0

    0

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

 

34 966 266

0

34 966 266

47 076 245

183 677

47 259 922

 

 

Kiadások

Megnevezés

Rovatszám

Számlaszám

Eredeti költségvetés

Módosított költségvetés

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Pumukli

Összesen

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Pumukli

Összesen

 

Személyi juttatások

K1

051.

   315 000

  24 595 472

  24 910 472

  2 689 321

  26 530 228

  29 219 549

 

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

   61 425

  4 671 102

  4 732 527

   451 781

  5 095 336

  5 547 117

 

Dologi kiadások

K3

053.

   613 617

  4 291 726

  4 905 343

  5 317 058

  3 485 234

  8 802 292

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

    0

    0

    0

    0

    0

    0

 

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

   61 924

    0

   61 924

   61 924

   11 924

   73 848

 

Beruházások

K6

056.

    0

   356 000

   356 000

   854 244

  2 762 872

  3 617 116

 

Felújítások

K7

057.

    0

    0

    0

    0

    0

    0

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

    0

    0

    0

    0

    0

    0

 

Költségvetési kiadások összesen

 

1 051 966

33 914 300

34 966 266

9 374 328

37 885 594

47 259 922

 

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

  33 914 300

    0

  33 914 300

  37 701 917

    0

  37 701 917

 

Intézményfinanszírozás kiszűrése

 

 

-33 914 300

0

-  33 914 300

-37 701 917

0

-37 701 917

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN

 

 

1 051 966

33 914 300

34 966 266

9 374 328

37 885 594

47 259 922

 

                 

 

Működési célú kiadások

 

  1 051 966

  33 558 300

  34 610 266

  8 520 084

  35 122 722

  43 642 806

 

Felhalmozási célú kiadások

 

    0

   356 000

   356 000

   854 244

  2 762 872

  3 617 116

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN

 

1 051 966

33 914 300

34 966 266

9 374 328

37 885 594

47 259 922

 

                 

 

Működési célú bevételek - kiadások

 

33 914 300

-33 558 300

356 000

38 556 161

-34 939 045

3 617 116

 

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

 

0

-356 000

-356 000

-854 244

-2 762 872

-3 617 116

 

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

 

33 914 300

-33 914 300

0

37 701 917

-37 701 917

0

 

                     

2. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat  költségvetésének III. módosítását a határozat szerint állapítja meg, egyúttal a

- 2019. évi költségvetési bevételt:

 

46.030.109,- forintban, felhalmozási célú hitel felvételét 0 forintban, finanszírozási bevételét 1.229.813,- forintban, a bevételi főösszegét pedig összesen 47.259.922,- forintban;

 

- 2019. évi költségvetési kiadást:

47.259.922,- forintban, kiadási főösszegét 47.259.922,- forintban állapítja meg.         

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§ (4) bekezdés B.9 pontja szerinti többéves kihatással járó döntéssel nem rendelkezik, közvetett támogatást nem nyújt.

 

3.  A Képviselő-testület a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda álláshelyeinek számát 7 főben határozza meg.

 

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária Elnök

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Gánti Német Nemzetiségi táborban való részvételre

 

Eszes Mária elnök: Javasolja, hogy a Gánti német nemzetiségi tábor költségeire 260 ezer forintot különítsenek el.Amennyiben kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. március 20-22. között szervezett Gánti német nemzetiségi tábor költségeihez 260 ezer forinttal járul hozzá, amelynek fedezetét a 2020. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária Elnök”

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

12/2020. (I.31.) ÉVNNÖ

határozata

 

Gánti Német Nemzetiségi táborban való részvételre

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. március 20-22. között szervezett Gánti német nemzetiségi tábor költségeihez 260 ezer forinttal járul hozzá, amelynek fedezetét a 2020. évi költségvetésében biztosítja.

 

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

Felelős: Eszes Mária Elnök

 

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Érdi Rác bálon való részvételre

 

Eszes Mária elnök: Az Érdi Horvát Önkormányzattól meghívás érkezett a 2020. február 15-én megrendezendő Rác Bálra a Szepes Gyula Művelődési Központba, melynek ismerteti programját. A nemzetiségek közötti együttműködés erősítéseként 2 fő részvételéhez szükséges belépő megvásárlását kéri a testülettől, tehát 6000 forintot. Amennyiben kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata az Érdi Horvát Önkormányzattal történő együttműködés megerősítése érdekében részt vesz a Szepes Gyula Művelődési Központban 2020. február 15-én tartandó Rác Bálon 2 fővel, a belépőre 6000 forintot különít el 2020. évi költségvetéséből. ”

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

13/2020. (I.31.) ÉVNNÖ

határozata

Érdi Rác bálon való részvételről

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata az Érdi Horvát Önkormányzattal történő együttműködés megerősítése érdekében részt vesz a Szepes Gyula Művelődési Központban 2020. február 15-én tartandó Rác Bálon 2 fővel, a belépőre 6000 forintot különít el 2020. évi költségvetéséből.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat József és a németek birodalma című könyv megvásárlására

 

Eszes Mária elnök: Javasolja megvásárolni Adam Müller-Guttenbrunn, József és a németek birodalma azaz, Joseph, der Deutsche című könyvet. A könyv a Svábok bejövetele, valamint az irgalmas császár című kötetekkel trilógiát alkot, és ezzel válik teljessé a szerződnek a 18. századi magyarországi német letelepedésről megrajzolt képe. A kötet a címnek megfelelően főként II. József uralkodásának időszakával foglalkozik. Megrendelhető 3500.- + postaköltség áron. Amennyiben kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata megvásárolja Adam Müller-Guttenbrunn, József és a németek birodalma azaz, Joseph, der Deutsche című könyvet, melyre 3500 forint + postaköltséget különít el 2020. évi költségvetéséből. ”

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

14/2020. (I.31.) ÉVNNÖ

határozata

József és a németek birodalma című könyv megvásárlására

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata megvásároljaAdam Müller-Guttenbrunn, József és a németek birodalma azaz, Joseph, der Deutsche című könyvet, melyre 3500 forint + postaköltséget különít el 2020. évi költségvetéséből.

 

Eszes Mária elnök: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett 8:15 órakor bezárja az ülést, megköszöni a képviselő-testület munkáját.

 

K.m.f.

 

 

 

         Hellinger Pál                                        Eszes Mária

jegyzőkönyv-hitelesítő                                     elnök