JEGYZőKÖNYV

 

 

Készült: Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2010. június 28-án megtartott üléséről.

 

 

Jelen vannak:  Márta Ildikó elnök,

                          Nagy Tímea, elnökhelyettes,

                          Horváth Anikó,

  Molnárné Jorgova Mária,

  Tanevné Vladova Bojána képviselők.

 

 

Márta Ildikó elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívóban foglaltak szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy Tímea elnökhelyettest kéri fel.

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat az ülés napirendjét 5 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta.

 

 

NAPIREND:

 

  1. Javaslat a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítására
  2. Javaslat a Bulgáriában megrendezésre kerülő nyári táborban való részvétel támogatásáról szóló 6/2010. (V. 17.) számú határozat módosításáról
  3. Javaslat a felsőzsolcai árvízkárosultak támogatására
  4. Javaslat a bolgár nemzetiségi óvoda és a nyelvoktató iskola támogatására
  5. Javaslat Balgarszki Veszti bolgár-magyar nyelvű folyóirat kiadásának támogatására

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítására

 

Márta Ildikó: A költségvetés módosítása azért vált szükségessé, mert a feladatalapú támogatás, valamint az előző évi pénzmaradvány összegének. átvezetése szükséges. Mivel kérdés, észrevétel nincs, felteszi szavazásra a 2010. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot.

 

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

8/2010.  (VI. 21.)

határozat

 

az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról

 

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét

1.726.426,- Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

 

 

Bevételek

Eredeti

Módosított

I.   Sajátos működési bevételek

 

 

II.  Központi költségvetésből kapott állami támogatások

565.730

565.730

III. Helyi önkormányzattól kapott műkötési támogatás

565.730

565.730

IV. Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

 

 

V.   Feladatalapú támogatás

 

147.966

VI.  Pénzmaradvány

 

447.000

Bevételek összesen:

1.131.460

1.726.426

Kiadások

Eredeti

Módosított

I.   Személyi juttatások

 

 

II.  Munkaadókat terhelő járulékok

 

 

III. Dologi kiadások

1.131.460

1.726.426

IV. Átadott pénzeszközök

 

 

V.  Felhalmozási kiadások

 

 

Kiadások összesen:

1.131.460

1.726.426

 

Felelős: Márta Ildikó elnök

Határidő: 2010. december 31.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Bulgáriában megrendezésre kerülő nyári táborban való részvétel támogatásáról szóló 6/2010. (V. 17.) számú határozat módosításáról

 

Márta Ildikó: A Bulgáriában megrendezésre kerülő gyermektábor kapcsán egy módosítással kell élni. Két gyermek utazását tudjuk támogatni, mert a harmadik gyermek sérülése miatt nem tud elutazni.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

9/2010. (VI. 28.) számú

h a t á r o z a t

 

a Bulgáriában megrendezésre kerülő nyári táborban való részvétel támogatásáról szóló 6/2010. (V. 17.) számú határozat módosításáról

 

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a 6/2010. (V. 17.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

„Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a 2010. július 7-21. között Bulgáriában, Ravdán 2 fő érdi gyermek nyári táboroztatását támogatja.

A teljes költség 2ű EURO/fő, amelyből 60.000,-Ft/fő költséget, összesen 120.000,-Ft-ot átvállal – 2010. évi költségvetése terhére – az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat.

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a szülőkkel szerződést köt!”

 

Határidő: 60 nap

Felelős: elnök

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a felsőzsolcai árvízkárosultak támogatására

 

Márta Ildikó: Mint ismeretes az elmúlt hetek időjárása az országban sok helyen okozott károkat. A Bolgár Országos Önkormányzat a felsőzsolcai árvízkárosultak megsegítéséért külön bankszámlát nyitott. Felsőzsolcán magas számú bolgár nemzetiségű lakos él. Javasolja, hogy az önkormányzat 60.000 Ft-tal támogassa a rászorulókat a megadott számlaszámra történő átutalással. Szavazást kér a javaslatról.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

10/2010. (VI. 28.) számú

h a t á r o z a t

 

támogatás nyújtásáról az árvízzel sújtotta Felsőzsolca részére

 

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a 2010. május-júniusi árvízi károk helyreállítása céljából a Bolgár Országos Önkormányzat által nyitott bankszámlára történő átutalással – 2010. évi költségvetése terhére – 60.000,-forint támogatást nyújt Felsőzsolca település részére.

 

Határidő: 30 nap

Felelős: elnök

 

 

4. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a bolgár nemzetiségi óvoda és a nyelvoktató iskola támogatására

 

Márta Ildikó: Az elmúlt évekhez hasonlósan javasolja ismételten támogatni a Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskolát és a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvodás, intézményenként 40 ezer forinttal. Szavazást kér a javaslatról.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat az alábbi határozatot hozta 5 igen szavazattal:

 

11/2010. (VI. 28.) számú

h a t á r o z a t

 

a Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola  és

a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda támogatásáról

 

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola és a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda  részére - 2010. évi költségvetése terhére – 40.000 - 40.000,-forint támogatást nyújt.

A Kisebbségi Önkormányzat az intézményekkel támogatási szerződést köt.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

 

5. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat Balgarszki Veszti bolgár-magyar nyelvű folyóirat kiadásának támogatására

 

Márta Ildikó: Az előző napirendhez hasonlóan, a korábbi éveknek megfelelően támogatást javasol nyújtani a Balgarszki Veszti című bolgár lap kiadására. Szavazást kér a javaslatról!

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

12/2010. (VI. 28.) számú

h a t á r o z a

 

a „ Balgarszki Veszti” c. bolgár lap kiadásának támogatásáról

 

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a „Balgarszki Veszti” c. bolgár lap kiadásának támogatására - 2010. évi költségvetése terhére - 80.000,-forintot biztosít.

A Kisebbségi önkormányzat a támogatásról szerződést köt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

 

Márta Ildikó: Mivel több kérdés, észrevétel nincs, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.