Készült: Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2010. november 8-án megtartott üléséről.

 

 

Jelen vannak: A megválasztott 4 képviselőből 4 fő: Márta Ildikó elnök,

  Tanevné Vladova Bojána elnökhelyettes,

                                                                                    Dr Matejevszki Aszen,

                                                                                    Molnárné Jorgova Mária.

                       

Márta Ildikó: Köszönti képviselőtársait, megjelent vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mind a négyen jelen vannak. Kéri, hogy fogadják el a napirendet. Felkéri Tanevné Vladova Bojána elnökhelyettest a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat testülete 4 igen szavazattal elfogadta a napirendet.

 

 

N A P I R E N D:

 

1. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára

 

2. Tájékoztató a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat előző ciklusának pénzügyi kimutatásáról

 

3. Javaslat a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjére

 

4. Javaslat a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat tagjai díjazására

 

5. Egyebek

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára

 

Márta Ildikó: Minden tagnak átküldte elektronikusan az SZMSZ-t. Elmondja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatát azért kérte napirendre venni, mert a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény kimondja, hogy a települési kisebbségi önkormányzat szervezete és működése részletes szabályait az alakuló ülést követő 3 hónapon belül határozza meg. Természetesen a 2. számú mellékletet, amely az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat képviselőinek névsorát tartalmazza módosítani szükséges az aktuális névsorra, valamint, hogy a települési kisebbségi önkormányzati testület képviselőinek létszámát 4 főben határozza meg a törvény. Az elírásokat orvosolni fogják. Saját Szervezeti és Működési Szabályzat alapján működik minden kisebbségi önkormányzat. Négy éve alkották meg működési szabályzatukat az Országos Bolgár Kisebbségi Önkormányzat segítségével. Tartalmi részét illetően kérdezi, hogy van-e olyan, amiben változtatni szeretnének természetesen a törvényes keretek között?

 

Dr. Matejevszki Aszen: Költségtérítésen kívül nem volt ideje foglalkozni a szabályzattal. Túlságos demokráciával csak baj van, mindig egy ember szokott lenni a legokosabb, az döntsön el mindent, többiek alkalmazkodjanak hozzá, ez a véleménye. Ha a többség dönt, mindig baj van. Olyan döntés lesz, ami nem a legjobb, annak kell dönteni, aki a legügyesebb.

 

Márta Ildikó: A törvény arra ad lehetőséget, hogy négyen szavazzanak, tehát a testület döntsön. A kisebbségi önkormányzat testületként működik!

 

Dr. Matejevszki Aszen: Márta Ildikónak elmondja, hogy, mint elnök, ő lett a legügyesebbnek megválasztva, neki kellene elsősorban döntést hoznia.

 

Márta Ildikó: Nem hoz egyedül döntést, javaslatokat tesz. Négyen szavaznak, szavazatok arányában születik döntés. Testületként működnek, ennek alapján hoznak döntést.

 

Dr. Matejevszki Aszen: Ne aprózzák el a feladatokat. Van olyan szabályozási lehetőség, írják le, könnyebb legyen követni, hogyan működnek a dolgok.

 

Tanevné Vladova Bojána: Kérdése dr. Matejevszki Aszen felé, hogy mit akar leírni, az SZMSZ-t megalkották négy éve, ennek alapján működik a testület, ennek felülvizsgálata szükséges.

 

Molnárné Jorgova Mária: Felhívja dr. Matejevszki Aszen figyelmét, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény rendelkezik az át nem ruházható feladat- és hatáskörökről. Többek között ide tartozik források tervezése és felhasználása, költségvetéssel, zárszámadással kapcsolatos döntések. Javasolja, hogy szavazzanak, javasolja, hogy ne beszéljenek túl mindent, lényegre törően beszéljék meg a napirendi pontokat. Kéri az elnököt, hogy legkésőbb 19 óráig fejezzék be az ülést! Kéri, hogy addig szülessenek meg a szükséges döntések. Úgy érzi, hogy dr. Matejevszki Aszen szerint csak a 4. napirendi pontról kellene dönteni.

 

Márta Ildikó: Kéri képviselőtársait, hogy döntsenek az SZMSZ felülvizsgálatáról, várja az érdemi javaslatokat.

 

Dr. Matejevszki Aszen: Hivatalosan tilos bővíteni az SZMSZ-t?

 

Márta Ildikó: Kérdése, hogy mivel akarja bővíteni, mondjon javaslatot! Az SZMSZ a törvénynek megfelelően lett kialakítva, módosítani mindig lehet. Erre kért javaslatot!

 

Horváth Andrea, Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda munkatársa: Elmondja, hogy amennyiben dr. Matejevszki Aszen a települési kisebbségi önkormányzat képviselőinek díjazására gondol, arról még nem született döntés. A képviselők díjazásáról először határozatot kell hozni! A határozat maga egy döntés!

 

Ferencz Judit, a Közgazdasági Iroda munkatársa: Ehhez kapcsolódóan elmondja, hogy csak úgy tudnak elszámolni, ha alá van támasztva dokumentummal. Születhet döntés a díjazásra, de alá kell támasztani dokumentumokkal, számlákkal minden esetben.

 

Dr. Matejevszki Aszen: Kérdése, hogy mely számla felel meg? Mert, ha ezt is a testület dönti el, hogy számla kell, vagy nem, milyen számla kell, akkor bizonytalanságot szül. Például egy telefonkártya megvásárlása megfelel-e, vagy üzemanyag számla megfelel-e?

 

Ferencz Judit: Szét kell bontani, nem mindegy milyen jellegű költséget akarunk elszámolni. Az üzemanyag költséghez kell például útnyilvántartás, a számlákon kell, hogy szerepeljen a jármű rendszáma. Ennek kifizetését a jogszabályok nem engedik útnyilvántartás nélkül. A telefonköltség elszámolásával kapcsolatban elmondja, hogy számviteli bizonylata a számla, amelynek kötelező adattartalmát az ÁFA törvény határozza meg. Választási lehetőség van! El kell különíteni a magáncélú és a hivatali célú beszélgetéseket, ebben az esetben tételes híváslistára van szükség. Amennyiben nincs hívást részletező melléklet, ily módon nem támasztható alá, hogy a telefonhasználat kizárólag a kisebbségi önkormányzat tevékenységével kapcsolatosan történt. Ebben az esetben az Szja. törvény szerint személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség keletkezik. Ebben az esetben el lehet számolni, de jóval több költség keletkezik.

 

Dr. Matejevszki Aszen: Kérdése, hogy ez adott esetben akkor nem 20 ezer forintra, hanem 30 ezer forintra jön ki?

 

Ferencz Judit: Mennyire tudják tevékenységhez kapcsolni?

 

Dr. Matejevszki Aszen: Akkor vegyék példának elegáns ruha, cipő vásárlását.

 

Ferencz Judit: A ruházat pl. öltöny, akkor személyi jellegű juttatás, amelyet nem enged az adótörvény plusz adó nélkül elszámolni. Szigorú jogszabályok vannak! Üzemanyagköltséget úgy gondolja, hogy alá lehet támasztani. Legalábbis a többi kisebbségi önkormányzatnál működik.

 

Dr. Matejevszki Aszen: Módosítja javaslatát, hogy akkor maradna a ruhára, cipőre, telefonköltségre a 30 ezer forint díjazás.

 

Márta Ildikó: Egész ülés időtartama alatt csak a 4. napirendi pontról beszélnek. Próbáljanak meg az elfogadott napirend szerint dolgozni. Kérdése, hogy az SZMSZ-hez kapcsolódóan van-e módosító javaslat. Az SZMSZ a későbbiekben bármikor módosítható. Kérése, hogy döntsenek az SZMSZ elfogadásáról. A 2. számú melléklet aktualizálásával együtt kéri elfogadni a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal (egyhangú) a következő határozatot hozta:

16/2010. (XI. 8.)

h a t á r o z a t

 

az Érd Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról

 

Az Érd Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a 4/2006. (XII. 21.) számú határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát felülvizsgálta.

 

Az alábbi módosítást 4 igen szavazattal (egyhangú) elfogadta:

„2. sz. melléklet

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat képviselőinek névsora

Dr. Matejevszki Aszen

Márta Ildikó

Molnárné Jorgova Mária

Tanevné Vladova Bojána”

 

A módosított Szervezeti és Működési Szabályzat a határozat mellékletét képezi.

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat előző ciklusának pénzügyi kimutatásáról, valamint javaslat a város 2011. évi költségvetési koncepciójához

 

Márta Ildikó: Dr. Szabolcs Mária jegyző egyeztető megbeszélést hívott össze valamennyi érdi kisebbségi önkormányzat elnökének és elnökhelyettesének részvételével. A megbeszélés célja, hogy segítsék a munkát annak érdekében, hogy a Kisebbségi Önkormányzatok gazdálkodása, működése megfeleljen a jogszabályi követelményeknek. Kaptak pénzügyi kimutatást a kisebbségi önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól. Felhívja a figyelmet, hogy minden kisebbségi önkormányzat költségvetése látható, egyik nemzetiségi önkormányzatnál sem szerepel személyi juttatás.

 

Ferencz Judit: Érd Megyei Jogú Város költségvetési rendeletéből való a kivonat

 

Dr. Matejevszki Aszen: Soha nem ment a többiek után, szereti az egyéni utat, annak látja értelmét. Fájdalmasan érinti, hogy budapesti képviselőtársai is lemondanak a díjazásról, mert ugye nem azért vagyunk kiválasztva, hogy megcsonkítsanak minket az áldozatvállalással. Véleménye szerint, ha a többi kisebbségi önkormányzat nem fogadta el a díjazást, mi még elfogadhatjuk.

 

Márta Ildikó: Körbeadja a kimutatást, 63.905,-Ft áll rendelkezésre a pénztárban, a többi pedig 541.109,-forint a bankszámlán van. A pénzügyi kimutatás a jegyzőkönyv melléklete.

 

Dr. Matejevszki Aszen: Tisztességes összeg, örül, hogy nem veszteségesek.

 

Tanevné Vladova Bojána: Nem lehetnek veszteségesek, egy adott keretet lehet felhasználni.

 

Kérdés, észrevétel nincs, a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a pénzügyi tájékoztatást szavazás nélkül tudomásul vette.

 

Márta Ildikó: Ennél a napirendnél elmondja, hogy levelet kapott a Közgazdasági Irodától, melyben kérik, hogy november 18-ig nyújtsanak be a kisebbségi önkormányzatok javaslatokat a város 2011. évi költségvetési koncepciójához. Kéri, hogy erről hozzanak határozatot a mai nap folyamán, a mellékelt tervezet alapján.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

17/2010. (XI. 8.) számú

h a t á r o z a t

a 2011. évi költségvetési koncepcióhoz

 

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal elfogadja a határozat mellékletét képező javaslatokat a 2011. évi költségvetési koncepcióhoz, a helyi magyar és az országos bolgár kulturális program összehangolásával.

 

 

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjére

 

Márta Ildikó: Az említett megbeszélésen elhangzott, hogy dönteniük kell a kötelezettségvállalás rendjéről. Utalványozó (kötelezettségvállaló) az elnök, ellenjegyző az elnökhelyettes, ezen túl pénztárosnak Molnárné Jorgova Máriát javasolja. Minden számlát, szerződést leadnak a Közgazdasági Irodára, aláírásukkal igazolniuk kell, hogy úgy történt.

 

Dr. Matejevszki Aszen: Minden kisebbségi tagot értesítsenek, ha van kisebbségi rendezvény.

 

Márta Ildikó: Eddig működött a rádióban, televízióban, helyi újságokban történő megjelentetés. Értesítették a Bolgár Központot, ott is raktak ki plakátokat. Szép számmal vesznek részt a rendezvényeken. Véleménye szerint jól működött így.

 

Dr. Matejevszki Aszen: Nincs olyan ember, akinek már nincs e-mail címe. Örül, amikor e-mailben értesítik.

 

Márta Ildikó: Kéri, hogy szavazzanak az utalványozó személyéről.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal utalványozónak (kötelezettségvállaló) Márta Ildikót választja meg.

 

Márta Ildikó: Ellenjegyző személyéről kér szavazást, aki Tanevné Vladova Bojána.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal ellenjegyzőnek Tanevné Vladova Bojánát választja meg.

 

Márta Ildikó: Pénztáros személyéről kér szavazást, aki Molnárné Jorgova Mária.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal Molnárné Jorgova Máriát pénztárosnak megválasztotta.

 

Márta Ildikó: Kéri, hogy állapítsák meg a helyettesítés rendjét. Itt mindenki az előző személy helyébe lép, tehát utalványozó – Tanevné Vladova Bojána, ellenjegyző – Molnárné Jorgova Mária, és a pénztáros helyébe dr. Matejevszki Aszen lépne.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal a helyettesítés rendet elfogadta.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a fenti szavazások értelmében a következő határozatot hozta:

18/2010. (XI. 8.) számú

h a t á r o z a t

pénzügyi kötelezettségvállalás rendjéről

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal

- utalványozónak (kötelezettségvállaló) Márta Ildikó elnököt választja meg,

- a kötelezettségvállalások ellenjegyzőjének Tanevné Vladova Bojána elnökhelyettest 

   választja meg,

- pénztárosnak Molnárné Jorgova Máriát választja meg.

 

Az utalványozó és ellenjegyző személye megegyezik a banknál leadott aláírási címpéldányon szereplő személyekkel!

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal - jegyző által kijelölt - munkatársát elfogadja érvényesítőnek.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a helyettesítési rendet a következőképp állapítja meg:

 

-         az utalványozó (kötelezettségvállaló) akadályoztatása esetén eljár Tanevné Vladova Bojána elnökhelyettes,

-         ebben az esetben a kötelezettségvállalások ellenjegyzőjeként Molnárné Jorgova Mária jár el,

-         a pénztárosi feladatokat pedig dr. Matejevszki Aszen látja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat tagjai díjazására

 

 

Márta Ildikó: Dr. Matejveszki Aszen hosszú leveleket írt ennek kapcsán, ezért kérte felvenni a napirendre a javaslatot. Elmondja, hogy az elmúlt ciklusban erre nem volt példa, senkiben nem merült fel, hogy munkájáért díjazást kérjen. Dr. Matejevszki Aszen azt a javaslatot tette, hogy „A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat minden képviselője számára egy méltányos 20.000,- forintos, inflációkövető összeget szavazzanak meg, amit minden évben megkap minden képviselő a megválasztása után 1-2 héten belül az erre a célra elkülönített pénzügyi keretből. A következő években szintén október hónapban mind a 4 képviselő kezébe kell átadni minden évben 20 000 Ft-ot ugyan erre a célra, mind a 4 képviselőnk részére egyformán. Az összeg rendeltetése telefon, benzin, ruha és cipő költség, szigorú elszámoltatás nélkül! Ehhez a kis összeghez nem kérünk semmilyen igazolást sem a képviselőinktől.” Hangsúlyozza, hogy a saját maga részéről nem látja értelmét, hogy éves szinten 20 ezer forintot biztosítsanak a költségeikre. A Közgazdasági Iroda munkatársa pedig elmondta, hogy mindent számlával alá kell támasztani.

 

Dr. Matejevszki Aszen: Értelmesebbnek látja Márta Ildikó, hogy ezzel megcsonkítsák magukat?

 

Márta Ildikó: Nem használná a megcsonkítás kifejezést. Ez saját véleménye, mindenki önálló felelős személy, egyenrangú tag. Ha adódik költség, lesz mögötte tartalom, akkor majd ismételten szavazhatnak a díjazásról.

 

Dr. Matejevszki Aszen: Van költség, most is eljött gépjárművel. Arra hivatkoznak, hogy senki nem használja ki azt, hogy a neki jogosan járó költségtérítést megkapja, ezzel másnak kárt okoznának. Saját érdeküket kell először megvédeni, hogy megkapják, ami jár. Ha annyira sem tudjuk megvédeni, hogy a pár forintot megkapjuk, ami jár nekünk, gyakorlatilag bizonyítvány, hogy nem tudjuk másnak az érdekét sem megvédeni. Mindenképpen jár költségeink térítésére díjazás. Minket ne érjen kár.

 

Tanevné Vladova Bojána: Személyét nem ér kár, pedig négy éve végzi ezt a munkát Érden. Nem kér díjazást!

 

Dr. Matejevszki Aszen: Amennyiben saját magát akarja csonkítani, attól még másnak nem kell.

 

Molnárné Jorgova Mária: Négy éve nagyon jól működnek. Volt és van bennük annyi identitástudat, hogy ha lebontja ezt a 20 ezer forintot, szégyenkezve kérné a havi 1200,- forintot, semmilyen költséget nem térít meg, viszont megcsonkítja az idetartozását.

 

Dr. Matejveszki Aszen: Ezzel azt érik el, hogy kevesebb legyen az energia a képviselőben, kevesebb legyen az akart.

 

Molnárné Jorgova Mária: Ugyanannyi energia volt bennük. Négy éve tisztességesen elvégzik a munkát, nem kevés energiával, díjazás nélkül.

 

Dr. Matejevszki Aszen: Meg lehet csinálni, alapjáraton végig lehet dolgozni, de sehova nem lehet jutni.

 

Molnárné Jorgova Mária: Kérdése, hogy havi 1200,-forint mellett, annyival több energiát tenne bele?

 

Dr. Matejevszki Aszen: Úgy látná, hogy nem hiába ráfordított energia az egész.

 

Molnárné Jorgova Mária: Ebben nem értenek egyet egyáltalán.

 

Tanevné Vladova Bojána: Ugyanilyen véleményen van. Nem kér díjazást!

 

Márta Ildikó: Véleménye szerint a díjazás elfogadása végtelenül primitív hozzáállás. Ezt a munkát pénzben nem lehet kifejezni! Ez a kisebbségnek szóló összeg, arra kapja az önkormányzat, hogy a kultúrát, nemzetiséget fenntartsa rendezvényekkel országosan és helyi szinten. Semmilyen díjazással nem ért egyet!

 

Dr. Matejevszki Aszen: Nincsenek az emberek kiértesítve a rendezvényről, arra pazarolják el a pénzt. Nagy kiadás megy a rendezvényre, és az emberek nem tudnak róla. Személye sem kapott e-mailt ezekről.

 

Molnárné Jorgova Mária: Megkéri dr. Matejevszki Aszent, hogy ezt ne mondja, mert mindig tisztességesen meghirdették a rendezvényeket (televízió, újság, rádió, honlap). Senki nem tudta az e-mail címét eddig! Azóta minden értesítést megkap!

 

Dr. Matejvezski Aszen: Minden kisebbségi tag kapjon e-mailen értesítést rendezvényekről.

 

Péterfia Kirszitna, Közgazdasági Iroda: Fog a nemzetiségi önkormányzat testülete a díjazás kérdéséről dönteni, közgazdaságilag van-e kérdés?

 

Dr. Matejevszki Aszen: Mire hány százalék az adó, mennyivel kell többet kérnie, hogy az adó is kijöjjön belőle, gondol pl. ruha, cipő vásárlásra, telefonköltségre.

 

Péterfia Krisztina: Mindegyiknek más, általános nincs, mindent számlával kell alátámasztani. Telefonnak telefonadó, ruhának, természetbeni juttatás.

 

Márta Ildikó: Egyeztetés után tájékoztatásul át fogja küldeni.

 

Dr. Matejevszki Aszen: Ha nem élnek a díjazás lehetőségével, fölösleges átküldeni.

 

Márta Ildikó: Úgy gondolja, hogy a 20 ezer forintos díjazást sem számlákkal, sem számlák nélkül nem támogatja.

 

Dr. Matejevszki Aszen: Hazafiasságnak tartja Márta Ildikó ezt az áldozatot.

 

Molnárné Jorgova Mária: Inkább nevetségesnek tartja.

 

Márta Ildikó: Szavazásra teszi fel dr. Matejevszki Aszen javaslatát, hogy az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat tagjai évente 20 ezer forint díjazást kapjanak.

 

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 1 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal elutasította a díjazásra vonatkozó javaslatot, az alábbi határozatot hozta:

 

19/2010. (XI. 8.) számú

h a t á r o z a t

 

a települési kisebbségi önkormányzat képviselőinek díjazására vonatkozó javaslat elutasításáról

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 1 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal elutasította a települési kisebbségi önkormányzat képviselőinek díjazására vonatkozó javaslatot.

 

 

Molnárné Jorgova Mária: Javaslattal él dr. Matejevszki Aszen felé, hogy ha úgy érzi, hogy bántva van azzal, hogy nem kap díjazást, joga van lemondani, hiszen ők a továbbiakban is díjazás nélkül fognak dolgozni. Ezen túl is megkap minden értesítést.

 

Dr. Matejevszki Aszen: Tisztában van vele, hogy nem muszáj, úgy látja, hogy mindhárom tag helytelenül döntött, de nem mond le.

 

 

5. NAPIRENDI PONT

Egyebek

 

Márta Ildikó: Mivel kérdés, észrevétel nincs, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.