Készült: Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2011. szeptember 8-án megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: A megválasztott 4 képviselőből 4 fő: Márta Ildikó elnök,

  Tanevné Vladova Bojána elnökhelyettes,

  Dr. Matejevszki Aszen,

                                                                                    Molnárné Jorgova Mária.

                       

Márta Ildikó: Köszönti képviselőtársait, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, négyen jelen vannak. Kéri, hogy fogadják el a napirendet. Felkéri Tanevné Vladova Bojána elnökhelyettest a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat testülete 4 igen szavazattal elfogadta a napirendet.

 

N A P I R E N D:

 

1. Javaslat a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2011. I-II. né. költségvetés teljesítésének elfogadására

 

2. Javaslat az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés módosítás elfogadására

 

 

1. NAPIRNDI PONT

Tárgy: Javaslat az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2011. I. féléves költségvetés teljesítésének elfogadására

 

Márta Ildikó: Kéri Képviselőtársait, hogy a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi I. féléves költségvetésének teljesítését fogadja el.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

14/2011. (IX. 8.) számú

h a t á r o z a t

 

a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2011. I. féléves költségvetés

 teljesítésének elfogadásáról

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2011. I. féléves költségvetés teljesítését:

 

Megnevezés

2011.

évi bevételek

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési bevételek

0

0

7

-

Támogatásértékű bevételek

0

0

0

-

Pénzeszközátvételek

0

0

0

-

Pénzmaradvány

491

491

0

-

Támogatás

420

1872

210

-

Költségvetési bevételek összesen:

911

2363

217

0,30

 

 

Megnevezés

2011.

évi kiadások

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Személyi juttatás

0

0

0

-

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

-

Dologi kiadások

911

2233

466

20,87

Egyéb folyó kiadások

0

0

0

-

Támogatásértékű kiadások

0

0

0

-

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

130

130

-

Felhalmozási kiadások

0

0

0

-

Költségvetési kiadások összesen:

911

2363

596

25,22

 

Felelős: Márta Ildikó elnök

Határidő: 2011. szeptember 15.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés módosítás elfogadására

 

Márta Ildikó: Tájékoztatja képviselő társait, hogy döntés született a kisebbségi önkormányzatok 2011. évi feladatalapú támogatásáról. Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a megvalósult programok tükrében 1.452.340,-forint támogatást kapott. Ezért van szükség a költségvetés módosítására.

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

15/2011. (IX. 8.) számú

h a t á r o z a t

 

az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés módosítás elfogadására

 

 

Az Érdi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét

2.363.000,- Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

 

Bevételek

Eredeti

Módosított

I.   Sajátos működési bevételek

 

 

II.  Központi költségvetésből kapott állami támogatások

420.000

420.000

III. Helyi önkormányzattól kapott műkötési támogatás

 

 

IV. Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

 

 

V.   Feladatalapú támogatás

 

1.452.000

VI.  Pénzmaradvány

491.000

491.000

Bevételek összesen:

911.000

2.363.000

 

 

Kiadások

Eredeti

Módosított

I.   Személyi juttatások

 

 

II.  Munkaadókat terhelő járulékok

 

 

III. Dologi kiadások

911.000

2.233.000

IV. Átadott pénzeszközök

 

130.000

V.  Felhalmozási kiadások

 

 

Kiadások összesen:

911.000

2.363.000

 

 

Felelős: Márta Ildikó elnök

Határidő: 2011. december 31.

 

 

Márta Ildikó: Mivel kérdés, észrevétel nincs, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.