Készült: A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2012. szeptember 25-én megtartott üléséről

 

Jelen vannak: A megválasztott 3 képviselőből 3 fő:  Márta Ildikó elnök,

  Tanevné Vladova Bojána elnökhelyettes,

                                                                                    Molnárné Jorgova Mária.

 

NAPIREND ELőTT:

 

Márta Ildikó: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri az elnökhelyettest.

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással elfogadta az ülés napirendjét:

 

 

N A P I R E N D:

 

1. Javaslat a 22/2012. (VII.2.) határozat módosítására

 

2. Tájékoztató a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

 

3. Javaslat a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására

 

4. Javaslat a Martenica Néptánc Egyesület 30 éves jubileumi rendezvényének támogatására

 

5. Beszámoló a Csuka Zoltán Könyvtárban tartott 2012. szeptember 20-án tartott bolgár irodalmi rendezvényről

 

 

1.  NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a 22/2012. (VII.2.) határozat módosítására

           

Előadó: Márta Ildikó elnök

 

Márta Ildikó: A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetését a 22/2012. (VII.2.) határozattal módosították, a szabad pénzmaradvány a dologi kiadásokba épült be. Módosítani szükséges a határozatot. Kéri képviselőtársait, hogy fogadják el a módosítást.

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

24/2012. (IX.25.)

h a t á r o z a t

 

a 22/2012. (VII.2.) határozat módosításáról

 

 

„A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 635.000,- Ft-ban állapítja meg, az alábbiak szerint:

 

 

 

Megnevezés

2012.

évi bevételek

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Működési bevételek

0

11

Támogatásértékű bevételek

0

0

Pénzeszközátvételek

0

0

Pénzmaradvány

0

409

Támogatás

215

215

Költségvetési bevételek összesen:

215

635

 

Megnevezés

2012.

évi kiadások

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Személyi juttatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

215

260

Egyéb folyó kiadások

0

0

Támogatásértékű kiadások

0

375

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

0

Felhalmozási kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

215

635

 

Felelős: Márta Ildikó elnök

Határidő: 2012. december 31.”

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Tájékoztató a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

 

Előadó: Márta Ildikó elnök

 

 

Márta Ildikó: A Polgármesteri Hivatal az államháztartási törvénynek megfelelően elkészítette a 2012. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót. Kéri a tájékoztató tudomásul vételét.

 

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

 

25/2012. (IX. 24)

h a t á r o z a t a

 

a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

I. félévi teljesítéséről

 

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatást az alábbiak szerint tudomásul veszi:

 

 

 

Megnevezés

2012. évi bevételek

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési bevételek

0

11

11

-

Támogatásértékű bevételek

0

0

0

-

Pénzeszközátvételek

0

0

0

-

Pénzmaradvány

0

409

409

-

Támogatás

215

215

215

-

Költségvetési bevételek összesen:

215

635

635

-

 

Megnevezés

2012. évi kiadások

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Személyi juttatás

0

0

0

-

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

-

Dologi kiadások

215

635

201

31

Egyéb folyó kiadások

0

0

0

-

Támogatásértékű kiadások

0

0

0

-

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

45

170

-

Felhalmozási kiadások

0

0

0

-

Költségvetési kiadások összesen:

215

635

371

58

 

Határidő: a döntés továbbítására – szeptember 30.

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására

 

Előadó: Márta Ildikó elnök

 

 

Márta Ildikó: A Közgazdasági Iroda előkészítette a költségvetés módosítását, melyre egyrészt a feladatalapú támogatás átutalása, másrészt a kamatbevételek elszámolása miatt van szükség. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzat 2012. évben 309.869,- Ft feladatalapú támogatást kapott, melynek felosztásáról is dönteni kell. A kamatbevétel 1847,- Ft. Ezzel a költségvetés kiadási és bevételi főösszege egyaránt 311.716,- Ft-tal emelkedik. Kéri a költségvetés módosításának elfogadását.

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

 

26/2012. (IX. 24)

h a t á r o z a t a

 

a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

módosításáról

 

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 947.000,- Ft-ban állapítja meg, az alábbiak szerint:

 

 

Megnevezés

2012.

évi bevételek

 

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési bevételek

0

13

Támogatásértékű bevételek

0

0

Pénzeszközátvételek

0

0

Pénzmaradvány

0

409

Támogatás

215

525

Költségvetési bevételek összesen:

215

947

 

Megnevezés

2012.

évi kiadások

 

Eredeti ei.

Módosított ei.

Személyi juttatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

215

777

Egyéb folyó kiadások

0

0

Támogatásértékű kiadások

0

0

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

170

Felhalmozási kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

215

947

 

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

 

4. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Martenica Néptánc Egyesület 30 éves jubileumi rendezvényének támogatására

 

Előadó: Márta Ildikó elnök

 

Márta Ildikó: A Martenica Néptánc Egyesület 30 éves jubileumára készül, a Csili Művelődési Központban Budapesten, 2012. október 13-án. Levélben fordultak felkéréssel hozzánk a rendezvény lebonyolításának támogatása miatt. A hazai meghívottakon (Nikola Parov, Sebestyén Márta, Rila zenekar, Pravo zenekar) kívül, most is számítanak külhoni előadók szereplésére: Roza Bancseva, Alexej Leszicski, és Pirinszka-Makedónia török síposai.

A három évtized alatt a tánccsoport tagjaiként szereplőket mindannyian egyöntetűen szeretnék a színpadon szerepeltetni. Szeretnék a támogatások függvényében meghívni korábbi koreográfusaikat, vendégművészeiket: Kaja Ivanova és Hriszto Ivanov házaspár, (Szófia), Peter Angelov (Várna), Dimitar Petrov (Plovdiv), Milena Csirpenlieva (Szófia), Jordan Nikolov. A rendezvény költségeit saját forrásból szeretnék fedezni, de az alkalomhoz illő megjelenéshez kérik elsősorban a meghívottak utazási költségeihez való támogatást országos szinten, amit szerződés ellenében számlamásolatokkal ellátottan juttatnak el a támogatóknak.

Javasolja, hogy az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 160.000 Ft támogatást biztosítson a rendezvény támogatására.

 

 

 A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

 

 

 

 

27/2012. (IX. 24)

h a t á r o z a t a

 

a Martenica Néptánc Egyesület 30 éves jubileumi rendezvényének támogatásáról

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a Martenica Néptánc Egyesület 30 éves jubileumi rendezvénytámogatására 160.000,-forintot biztosít.

A támogatásról az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat szerződést köt.

 

Határidő: 2012. november 15.

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

 

5. NAPIRNDI PONT

Tárgy: Beszámoló a Csuka Zoltán Könyvtárban 2012. szeptember 20-án tartott bolgár irodalmi rendezvényről

 

Előadó: Márta Ildikó elnök

 

Márta Ildikó: A tavalyi évhez hasonlóan, idén is nagy sikerrel tartottuk meg a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban a bolgár irodalmi rendezvényt. Két mese előadás volt: délelőtt és koradélután az óvodás – kisiskolás közönségnek „Mese a jóságról” címmel. Volt olyan szülő, aki a délelőtti előadáson rész vett egy gyermekével és a többi gyermekével visszajött délután is. Külön köszönet azoknak a különleges foglalkozást igénylő gyermekeknek, akik kísérőikkel részt vettek a délutáni rendezvényen. Hadzsikosztova Gabriella Művésznő köszönetét is tolmácsolom, hogy volt alkalma ezekkel a gyermekekkel is találkoznia és kellemes élményt nyújthatott előadásával. A zenés irodalmi felolvasó est idén is sok látogatót vonzott. Az előadás után borkóstoló és pogácsa marasztalta a vendégeket a Könyvtár Munkatársainak és a Művésznőnek köszönhetően egy kellemes beszélgetéssel összekötve. Kéri, hogy az irodalmi rendezvényről szóló beszámolót fogadják el képviselőtársai.

 

 A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

 

28/2012. (IX. 24)

h a t á r o z a t a

 

a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban tartott bolgár irodalmi rendezvényről szóló beszámoló elfogadásáról

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal elfogadja a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban megtartott bolgár irodalmi rendezvényről szóló beszámolót.

 

 

Márta Ildikó: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.