Készült: A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2012. július 2-án megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: A megválasztott 3 képviselőből 3 fő:  Márta Ildikó elnök,

  Tanevné Vladova Bojána elnökhelyettes,

                                                                                    Molnárné Jorgova Mária.

 

Meghívott: Horváth Andrea, a Polgármesteri Hivatal munkatársa.

 

 

NAPIREND ELőTT:

 

Márta Ildikó: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. Az előterjesztés kézhezvételét követő időtartam rövidsége miatt az előterjesztést június 30-ig nem tudták megtárgyalni. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri az elnökhelyettest.

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással elfogadta az ülés napirendjét:

 

 

NAPIREND:

 

1. Javaslat a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására

 

Márta Ildikó: A Közgazdasági Iroda elkészítette a költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot, mely a tavalyi szabad pénzmaradvány beépítésére vonatkozik. Ezen kívül dönteni kell még a pénzmaradvány felosztásáról is, a mellékelt javaslatnak megfelelően. Szavazásra teszi fel a 2012. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot.

 

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

22/2012. (VII.2.)

h a t á r o z a t

 

a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról

 

 

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 635.000,- Ft-ban állapítja meg, az alábbiak szerint:

 

 

Megnevezés

2012.

évi bevételek

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Működési bevételek

0

11

Támogatásértékű bevételek

0

0

Pénzeszközátvételek

0

0

Pénzmaradvány

0

409

Támogatás

215

215

Költségvetési bevételek összesen:

215

635

 

 

Megnevezés

2012.

évi kiadások

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Személyi juttatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

215

635

Egyéb folyó kiadások

0

0

Támogatásértékű kiadások

0

0

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

0

Felhalmozási kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

215

635

 

Felelős: Márta Ildikó elnök

Határidő: 2012. december 31.

 

 

Márta Ildikó: Szavazásra teszi fel a 2011. évi pénzmaradvány felosztására vonatkozó javaslatot.

 

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

23/2012. (VII.2.)

h a t á r o z a t

 

a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi szabad pénzmaradványának felosztásáról

 

Az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi szabad pénzmaradványának felosztását a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

A határozat mellékletét képező táblázat a jegyzőkönyv melléklete.

 

Márta Ildikó: További napirendi javaslat, illetve felvetés nincs, így a testület ülését bezárja.